นายธีรชัย อินนวล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

นางสาวศิริภรณ์ สังข์สุวรรณ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก