นางสาวศิริภรณ์ สังข์สุวรรณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ว่าที่ ร.ต.หญิงปัฐมวรรณ เลขจิตร

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นางสาวจุฑามาต กุลตัน

หัวหน้างานความร่วมมือ

นายสมพล สมมาตย์

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นางสาวณัฐณี เพชรช่วย

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

นายวัรยุทธ บุตรมาตา

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นางสาวยุวรัตน์ ยนเย็นจำ

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ