นายธนธร ถาวรไชย

ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวพัชรนันท์ บ้านนบ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นางสาวจุฑามาต กุลตัน

หัวหน้างานความร่วมมือ

นายสมพล สมมาตย์

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นางสาวณัฐณี เพชรช่วย

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

นายวัรยุทธ บุตรมาตร

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นางสาวยุวรัตน์ ยนเย็นจำ

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ