นายธนธร ถาวรไชย

ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายอาทร รอดขวัญ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวพรประภา เทพบุตร

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวปรียานุช อ่าวลึกน้อย

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวละเอียด ดินแดง

หัวหน้าสำนักวิทยบริการฯ

นายกฤตติน มีแต้ม

หัวหน้างานสือการเรียนฯ