นายวีรยุทธ บุตรมาตา

ครู ทำหน้าที่รองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายสมบูลย์ หลังโส็ะ

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางขจิตรศรี ศรีนนท์

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายอัคเดช ลักลำ

หัวหน้างานปกครอง

นายเจตษฎา ยะหวา

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหา

นางสาวบุญช่วย มุกดา

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายสมคิด บ้านนบ

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการ