นางสาวศิริภรณ์ สังข์สุวรรณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวภควรรณ วงษา

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานบุคลากร

นายธนธร ถาวรไชย

หัวหน้างานการเงิน

นางอุไรวรรณ รอดขวัญ

หัวหน้างานบัญชี

นายสานนท์ ศรีเปารยะ

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางราณี สาครจิตร

หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวเสาวลักษณ์ เกษรินทร์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายวีรยุทธ บุตรมาตา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานพัสดุ