รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่าย/แผนก/กลุ่มสาระ

วาระการประชุมคณะกรรมการฝ่าย/กลุ่มสาระ/............................................................

ครั้งที่ ................................

วันที่ ..................เดือน ............................พ.ศ........................................

ระเบียบวาระที่ 1 หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระแจ้งให้ทราบ

1.1..................................

1.2..................................

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1. การดำเนินงานตามนโยบาย/จุดเน้นของโรงเรียน

3.1.1. …….

3.1.2……….

3.2...

3.3……

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1. รายงานสารสนเทศฝ่าย ....................เช่น......

4.1.1. รายงานจำนวนนักเรียน/จำนวนห้องเรียน

4.1.2. รายงานสถิติต่าง ๆ.........

4.1.3. รายงานการจัดกิจกรรม.....

4.2. ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียน

4.2.1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนว

มงฟอร์ต ยึดหลักตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุนทรียศาสตร์

( ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายวิชาการ,ฝ่ายสำนักฯ,ฝ่ายกิจกรรม )

4.2.2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพการศึกษาในยุค Digital

(ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายปกครอง )

4.2.3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

( ฝ่ายสำนักฯ, ฝ่ายธุรการ-การเงินและฝ่ายบริหารทั่วไป )

4.2.4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล

( ฝ่ายสำนักฯ )

4.2.5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน

( ฝ่ายกิจกรรม,ฝ่ายสำนัก ฯ )

4.3.....

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา

5.1….

5.2…

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

หมายเหตุ รายงานการประชุมครั้งต่อไปต้องส่งรายงานล่วงหน้าให้สำนักผู้อำนวยการก่อนประชุมทุกครั้ง

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่าย/กลุ่มสาระ/............................................................

ครั้งที่ ................................

วันที่ ..................เดือน ............................พ.ศ........................................

ผู้มาประชุม

1. ที่ปรึกษากรรมการ

2. ประธานกรรมการ

3. ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย....

4. หัวหน้างาน....

5. หัวหน้ากลุ่มสาระ.......

6.

7.

8.

9.

10. เลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

1.

2.

เริ่มประชุมเวลา ...................น.

ระเบียบวาระที่ 1 หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระแจ้งให้ทราบ

1.1..................................

1.2..................................

ที่ประชุม ................................

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1. .....................

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1.

4.2.ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียน

4.2.1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนว

มงฟอร์ต ยึดหลักตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุนทรียศาสตร์

( ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายวิชาการ,ฝ่ายสำนักฯ,ฝ่ายกิจกรรม )

4.2.2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพการศึกษาในยุค Digital

(ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายปกครอง )

4.2.3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

( ฝ่ายสำนักฯ, ฝ่ายธุรการ-การเงินและฝ่ายบริหารทั่วไป )

4.2.4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล

( ฝ่ายสำนักฯ )

4.2.5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน

( ฝ่ายกิจกรรม,ฝ่ายสำนัก ฯ )

4.3.

ที่ประชุม ...............................

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา

5.1.

5.2.

5.3.

มิติที่ประชุม ....................................

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

6.1.

6.2.

ปิดประชุม เวลา ..........................น.

ลงชื่อ ................................................................. ลงชื่อ ................................................................

( ..............................................................) ( ....................................................... )

ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม/หัวหน้าฝ่าย

ลงชื่อ ................................................................ ลงชื่อ ..........................................................

( ภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์) ( ภราดา ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ )

ประธานกรรมการ ฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง