งานบริหารฝ่ายวิชาการ

มาตรฐานการศึกษา

คู่มือประกอบการบริหารและการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ

คู่มือบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 27 เมษายน 2565.pdf