ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3