งานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

นาย มาโนช นันทา

ตำแหน่ง หัวหน้างานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ความรับผิดชอบ

ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่รับและเผยแพร่ข่าวสาร จัดเก็บและบริการข่าวสารข้อมูลทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน

รายละเอียดของงาน

1. จัดทำแผน และดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

2. จัดหาคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน ให้กับบุคลากร นักเรียนและให้บริการ แก่หน่วยงาน อื่นที่ขอใช้บริการ

3. ควบคุม ดูแล รักษาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนเพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตลอดเวลา

4. จัดทำรายละเอียด ทะเบียนประวัติของคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในแต่ละฝ่าย

5. ให้คำแนะนำ ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บุคลากร นักเรียน และหน่วยงานอื่นขอใช้บริการ

6. รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการทํางานเกี่ยวข้อง

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หัวหน้างานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี (งานส่งเสริมวิชาการ)

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

2. จัดระบบงานศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ

3. ทำการฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลภายนอก

4. จัดทำาเอกสารประกอบการฝึกอบรมต่าง ๆ พร้อมกับให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการใช้งาน คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

5. ให้บริการค้นหาข้อมูลและทรัพยากรต่าง ๆ บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

6. ดูแล บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

7. ออกแบบทำเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต

8. ติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้งานกับระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ

9. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี

10.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย