งานคอมพิวเตอร์และโสตทัศนศึกษา

นาย กฤษดา ชินะใจ

ตำแหน่ง หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และโสตทัศนศึกษา

งานคอมพิวเตอร์

ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ ดำเนินการ วางแผน ควบคุมและดูแล และจัดหาคอมพิวเตอร์ ให้บริการแก่บุคลากรนักเรียนและหน่วยงานอื่น ที่ขอใช้บริการและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดของงาน

1. จัดทำแผน และดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

2. จัดหาคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน ให้กับบุคลากร นักเรียนและให้บริการ แก่หน่วยงาน อื่นที่ขอใช้บริการ

3. ควบคุม ดูแล รักษาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนเพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตลอดเวลา

4. จัดทำรายละเอียด ทะเบียนประวัติของคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในแต่ละฝ่าย

5. ให้คำแนะนำ ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บุคลากร นักเรียน และหน่วยงานอื่นขอใช้บริการ

6. รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการทํางานเกี่ยวข้อง

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานโสตทัศนศึกษา

ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโสตน์ทัศนูปกรณ์ ดำเนินการ วางแผน ควบคุมและดูแล และให้บริการงานโสตน์ทัศนูปกรณ์ แก่บุคลากร นักเรียน และหน่วยงานอื่น ที่ขอใช้บริการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน

2. ประสานกับกลุ่มบริหารอื่นๆ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการดำเนินงานโสตทัศนศึกษา

3. จัดซื้อ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ

4. จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย

5. จัดระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์

6. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้คำแนะนำวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์

7. จัดให้มีสถานที่สำหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ เช่น ห้องโสตฯ ห้องประชุม์ ห้องควบคุมเสียง ห้องเรียนรวม ฯลฯ

8. จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ให้ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน

9 .จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา

10. จัดและดำเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียน

11. บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร

12. ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง ๆ

13. บริการบันทึกบริการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

14. จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการนำออกไปเผยแพร่

15. สำรวจและจัดท าทะเบียนสื่อการสอนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยการประสานกับกลุ่มบริหาร และกลุ่มสาระฯ ต่างๆ

16. ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ การผลิตสื่อการสอนแก่ครูอาจารย์ทั่วไป

17. จัดทำ รวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานโสตฯ และจัดทำรายงานประจำปีของงานโสตทัศนศึกษา

18. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย