งานข้อมูลสารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

นาย ธวัฒชัย ใบโสด

ตำแหน่ง หัวหน้างานระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

งานข้อมูลสารสนเทศ

มีหน้าที่วางแผน กำกับ ติดตามการจัดทำสารสนเทศสถานศึกษา ประสานงานการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากกลุ่มงานต่าง ๆ เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา จัดทำสถิติข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการรายงานและนำไปใช้ประโยชน์ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดของงาน

1. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำสารสนเทศสถานศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนางานสถานศึกษา

2. ประสานและจัดทำแบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้แก่ทุกกลุ่มงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

3. งานจัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ DMC (Data Management Center)

4. งานจัดเก็บข้อมูลโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS

5. งานจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)

6. งานพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา ABCM SMS : School Management System

7. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นระบบที่ทันสมัย สะดวก แก่การรายงานต่อผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ

8. ให้บริการและตอบข้อมูล สถิติด้านต่างๆ ของโรงเรียนแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไป

9. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น

10. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตวางแผน ควบคุม ดูแลระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดของงาน

1. จัดทำแผน และดำเนินการจัดทำโครงสร้าง ระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน

2. จัดทำแผน และจัดสรร ip address ให้กับหน่วยงานภายในโรงเรียน

3. จัดทำแผนระบบดูแลรักษา และดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ

4. ควบคุมดูแลตรวจสอบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองข้อมูล ร่วมทางกู้ระบบเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบ

5. จัดทำระบบโครงข่ายติดตั้งอุปกรณ์ และเดินสายสัญญาณ ทั้งระบบสายและระบบไร้สาย

6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานบริการเครือข่าย และสัญญาณเช่า

7. รายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการทำงานต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย