Projekty Unijne


„ZAWODOWA WSPÓŁPRACA”

opublikowane: 18 lis 2013, 05:24 przez Andrzej Żyto   [ zaktualizowane 10 paź 2016, 12:31 przez Szkolna Pracownia ]

 

                                                                                Projekt pn.

                            „Zawodowa współpraca” jest współfinansowany ze środków

                    Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Zawodowa współpraca” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego- RIT.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów/ek 11 szkół zawodowych w tym 1 szkoły specjalnej w Częstochowie, poprzez udział uczniów/uczennic w doradztwie edukacyjno- zawodowym, kursach zawodowych, w tym certyfikowanych, zajęciach specjalistycznych oraz praktykach i stażach, a także poprawę efektywności kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni zawodu i zakupu pomocy dydaktycznych oraz udział nauczycieli/ek w studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach doskonalących.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice i nauczyciele/ki, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w formach wsparcia w okresie roku szkolnego 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019.

REKRUTACJA DO PROJEKTU BĘDZIE PROWADZONA W TERMINIE OD 11 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU DO 26 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU.
Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów/ek szkolnych, a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych szkół objętych projektem.
Wyniki zostaną ogłoszone na tablicach informacyjnych szkół biorących udział w projekcie.
Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych szkół objętych projektem.
"KONIEC JĘZYKA ZA PRZEWODNIKA" - projekt współfinansowany przez Unię Europejską

opublikowane: 1 lut 2013, 05:55 przez Arkadiusz Ciura

Częstochowa, 07.11.2012 r.

 

INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
PN. „KONIEC JĘZYKA ZA PRZEWODNIKA”

 

Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w dodatkowych zajęciach dla uczniów/uczennic klasy V Szkoły Podstawowej oraz klasy II Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Częstochowie w ramach Projektu pn. „Koniec języka za przewodnika” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europej­skiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyj­nych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edu­kacyjnych.

 

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

* dla uczniów II kl. Gimnazjum Nr 26 w Zespole Szkół Zawodowych ul. Krótka 22 w Częstochowie

1) Zajęcia specjalistyczne – zajęcia plastyczne


* Szkolenie dla nauczycieli z zakresu stosowania i wykorzystania e-narzędzi przeprowadzone zostanie 2 – dniowe szkolenie dla 1 nauczyciela w Gimnazjum, który pełnić będzie w swojej placówce rolę „Lidera e-narzędzi”, obejmujące tematycznie za­rządzanie platformą edukacyjną przygotowaną na potrzeby projektu od strony na­uczyciela oraz ucznia, rozwiązywanie typowych problemów dla bardziej zaawanso­wanych nauczycieli, efektywną pracę z platformą dla mniej zaawansowanych na­uczycieli.

 

Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w terminie od 7 do 21 listopa­da 2012 r. Dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane przez Koordynatora Szkolnego tj.: p. Iwonę Rorat, Gimnazjum Nr 26 w Zespole Szkół Zawodowych ul. Krótka 22 w Częstochowie, tel. 34 3241013

 

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do Projektu, będą uczestniczyć w zajęciach, któ­re odbywać się będą w przewidywanym okresie od listopada 2012 r. do czerwca 2014 r.


Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatora Szkolnego lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Częstochowy poświęconej funduszom euro­pejskim tj. www.fe.czestochowa.pl, a także z niniejszej strony (dokumenty znajdują się bezpośrednio pod niniejszą wiadomością).

 

II edycja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ W REGIONIE”

opublikowane: 1 lut 2013, 04:07 przez Arkadiusz Ciura   [ zaktualizowane 1 lut 2013, 04:17 ]


Projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 OGŁOSZENIE O II NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

„MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ W REGIONIE”

 

Dnia 28 stycznia 2013 r. rozpoczynamy rekrutację  kandydatów na uczestników projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”. Nabór wymaganych dokumentów prowadzony będzie do 22 marca 2013 r. włącznie. Liczba miejsc jest ograniczona.


Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria:

a) kształcą się w szkole ( zasadniczej szkole zawodowej lub technikum) biorącej udział w projekcie;

b) nie była Uczestnikiem Projektu w poprzednim roku szkolnym;

c) nie jest Uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.   

         Uczestnikom projektu proponujemy darmowe formy kształcenia zawodowego:

-         doradztwo zawodowe ( grupowe i indywidualne),

-         kursy, w tym kursy certyfikowane,

-         praktyki/staże zawodowe u pracodawcy,

-         dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,

-         wizyty studyjne u pracodawcy,

-         dostęp do platformy e-learningowej

 

Osoby spełniające wymagania i zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o składanie w sekretariacie szkoły, której jest uczniem, następujące dokumenty:

-         formularz zgłoszeniowy do projektu,

-         oświadczenie Uczestnika Projektu,

-         wypełnioną ankietę rekrutacyjną.

Wymienione powyżej dokumenty będą dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy pod adresem: www.czestochowa.pl, www.fe.czestochowa.pl a także na stronach internetowych szkół uczestniczących w projekcie oraz w sekretariatach szkół:

 1. Zespół Szkół im. Gen. Władysława Andersa w Częstochowie, ul. Legionów 58, www.zsanders.eu
 2. Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie, ul. Prusa 20, www.zsprus.czest.pl
 3. Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie, ul. Krakowska 80F, www.reymont.czestochowa.pl
 4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie, Al. Niepodległości 16/18, www.zeromskiczest.pl
 5. Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, ul. Warszawska 142, www.zskochanowski.eu
 6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, ul. Św. Augustyna 28/30, www.zse.ids.czest.pl
 7. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Częstochowie, ul. Worcella 1, www.zsg.czest.pl
 8. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Puławskiego w Częstochowie, ul. Targowa 29, www.pulaski.neostrada.pl
 9. Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie, ul. Św. Augustyna 3/7, www.zssb.czestochowa.ids.pl
 10. Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, www.zst.ids.czest.pl
 11. Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie, ul. Jasnogórska 84/90, www.tzn.edu.pl
 12. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie, ul. Krótka 22, www.interklasa.neostrada.pl
 13. Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie, ul. Przechodnia 11/15, www.ckp.czest.pl

Wszystkie składane dokumenty powinny zostać opatrzone podpisem kandydata, a w przypadku osób niepełnoletnich również podpisem prawnego opiekuna kandydata, i złożone w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Rekrutacja uczestników do projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” i złożone w sekretariacie szkoły uczestniczącej w projekcie lub Urzędzie Miasta Częstochowy – Wydział Edukacji,  pokój 34.

Informacji w kwestii rekrutacji i innych zagadnień związanych z projektem „Mam zawód – mam pracę w regionie” udziela zespół projektowy:

Magdalena Nocoń – Pracownik obsługi merytorycznej

Aneta Nowak – Pracownik obsługi merytorycznej

Referat Obsługi Projektów Europejskich

Wydział Edukacji Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13

pok. nr 34 (parter)

tel.: 34 37 07 264

         Następujące dokumenty:

-         formularz zgłoszeniowy do Projektu,

-         oświadczenie Uczestnika Projektu,

-         ankietę rekrutacyjną,

-         regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

można znaleźć poniżej niniejszej wiadomości i stamtąd pobrać.

"ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ" - projekt współfinansowany przez Unię Europejską

opublikowane: 26 lis 2012, 00:24 przez Arkadiusz Ciura   [ zaktualizowane 1 lut 2013, 04:08 ]


Projekt pn. ,,Zaplanuj swoją karierę” realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin realizacji projektu: od 01 października 2012 r. do 31 lipca 2014 r.

Projekt zakłada poprawę efektywności nauczania we wszystkich liceach ogólnokształcących w mieście Częstochowa poprzez kształcenie zestawu praktycznych umiejętności uczniów pożądanych na rynku pracy z wykorzystaniem e-narzędzi.

 

Cele szczegółowe projektu to:

1.    Zwiększenie wsparcia dla uczniów w zakresie planowania przyszłej kariery zawodowej.

2.    Zapewnienie możliwości skorzystania z profilowanych kursów językowych.

3.    Zwiększenie dostępu do zajęć podnoszących interdyscyplinarne kompetencje uczniów.

4.    Zapewnienie uczniom możliwości sprawdzenia w praktyce swoich predyspozycji zawodowych.

5.    Poprawa atrakcyjności nauczania poprzez wdrożenie platformy e–learningowej i wzrost stopnia adaptacyjności nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia dla łącznie 648 uczniów:

1.    Doradztwo zawodowe – grupowe i indywidualne oraz uruchomienie działalności 3 Szkolnych Ośrodków Kariery (konkurs na najlepsze koncepcje SzOK, dofinansowane zostaną 3 najlepsze pomysły).

2.    Profilowane kursy języków obcych – informatyczny (j.angielski), ekonomiczny (j.angielski i j.niemiecki, medyczny (j.angielski i j. rancuski), psychologiczno – pedagogiczny (j.angielski), prawo i nauki polityczne (j.angielski i j.francuski) oraz humanistyczny (j.angielski).

3.    Zajęcia interdyscyplinarne profilowane – informatyczne (informatyka, matematyka), techniczne (fizyka, matematyka), ekonomiczne (matematyka, geografia, przedsiębiorczość), medyczne (biologia, chemia, fizyka), psychologiczno – pedagogiczne (polski, historia, biologia), prawo i nauki polityczne (historia, WOS, geografia)  oraz humanistyczne (polski, historia, WOS).

4.    Warsztaty profilowane – tworzenia strony internetowej,  rysunku technicznego, prowadzenia firmy, pierwszej pomocy i ratownictwa, prowadzenia NGO, praw człowieka i mediacji, dziennikarstwa i retoryki.

5.    Zajęcia specjalistyczne – rewalidacja oraz muzykoterapia.

6.  Wymiana dobrych praktyk – stworzenie portalu internetowego oraz zorganizowanie Festiwalu Międzyszkolnego „Zaplanuj swoją karierę”.


INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ”

 

Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w dodatkowych zajęciach dla uczniów/uczennic klas I Liceów Ogólnokształcących oraz uczniów/uczennic klas II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcące Specjalnego w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w ramach Projektu pn. „Zaplanuj swoją karierę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

          Zajęcia specjalistyczne (1 LO Spec. Uzup. LO Spec.):

1.   indywidualne zajęcia rewalidacyjne usprawniające funkcje wzrokowe i słuchowe dla 2 uczniów (1K, 1M) – przez 3 semestry, 2 razy w tygodniu po 2h;

2.   zajęcia muzykoterapii dla 6 uczniów (4K, 2M) z upośledzeniem umysłowym - przez 3 semestry,2 razy w tygodniu po1h.

         Szkolenia z zakresu stosowania i wykorzystania e-narzędzi:

Przeprowadzone zostanie 2 – dniowe szkolenie dla 11 nauczycieli (7K, 4M), którzy pełnić będą w swoich placówkach rolę „Liderów e-narzędzi” (po 1 osobie z każdego LO).

 

Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie:

-         w przypadku uczniów/uczennic w terminie od 12 do 16 listopada 2012 r.

-         w przypadku nauczycieli w terminie od 12 do 23 listopada 2012 r.


Dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane przez Koordynatorów Szkolnych z placówek biorących udział w Projekcie, tj.:Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcące Specjalnego w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej.

 

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów Szkolnych (Pan Andrzej Żyto) lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Częstochowy poświęconej funduszom europejskim tj. www.fe.czestochowa.pl.

 

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do Projektu, będą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach, które odbywać się będą w przewidywanym okresie od listopada 2012 r. do czerwca 2014 r.,„MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ W REGIONIE” - projekt współfinansowany przez Unię Europejską

opublikowane: 26 cze 2012, 05:23 przez Arkadiusz Ciura   [ zaktualizowane 24 sty 2013, 05:59 ]


Koordynatorem projektu unijnego "MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ W REGIONIE" w naszej szkole jest  p.Andrzej Żyto.

Na dole niniejszego postu znajdziesz w załącznikach wszelkie dokumenty związane z realizacją tego projektu - także aktualną listę rankingową na której możesz sprawdzić, czy zostałeś zakwalifikowany do uczestnictwa w nim.


Więcej szczegółów dotyczących projektu znajdziecie w: ogłoszeniu, regulaminie i zmianach do regulaminu. 
W związku z wprowadzeniem zmian w regulaminie rekrutacji projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"
zamieszczamy zaktualizowany regulamin wraz z nowym oświadczeniem uczestnika projektu.


1-5 of 5

Comments