Wybierz (kliknij): REKRUTACJA - WAŻNE TERMINY I INFORMACJE - ZOBACZ / WYDRUKUJ


Niżej znajdziesz formularze do pobrania, wypełnienia i dostarczenia do szkoły wg poszczególnych szkół (wybierz - kliknij w szkołę i ... wydrukuj):

List Dyrektora Zespołu Szkół

Drodzy Rodzice dziecka niepełnosprawnego

 Wkrótce Wasze dziecko stanie przed wyborem nowej szkoły. Będzie to trudna decyzja zarówno dla Państwa jak  i dla  Waszej pociechy. Sądzę, że warto wnikliwie przemyśleć kwestię wyboru szkoły, poznać oferty różnych szkół by podjąć najlepszą decyzję w trosce o dobro własnego dziecka.

Zachęcam Państwa do odwiedzenia  naszej szkoły - najbardziej przyjaznej dla dziecka, które w swoim szkolnym życiu często czuło się zagubione i narażone na niepowodzenia i porażki.

Nasza szkoła ma tę przewagę nad innymi, że jest bezpieczna i przyjazna uczniom. Uczniowie realizują te same treści programowe co w szkole ogólnodostępnej jednak w pełni dostosowane do indywidualnych możliwości, przy wykorzystaniu specjalistycznych metod nauczania. Sprzyjają temu mało liczne klasy oraz zajęcia rewalidacyjne w małych grupach.

Na żadnym uczniowskim dokumencie, na pieczęciach szkoły, na legitymacji uczniowskiej i na świadectwach szkolnych nie ma zapisu szkoła specjalna zgodnie z przepisami w sprawie ramowych statutów w szkołach publicznych.

Dziećmi zajmuje się zespół prawdziwie życzliwych, oddanych uczniom nauczycieli specjalistów z najwyższymi kwalifikacjami do pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Każde dziecko szybko odkrywa tu swoje mocne strony i może osiągać sukcesy. Buduje to Jego poczucie pewności siebie, własnej wartości  i rozwija samodzielność.

Rodzice, którzy wcześniej nie dopuszczali myśli by oddać swoje dziecko pod naszą opiekę w krótkim czasie przyznają, że nie mieli racji, patrząc na radość dziecka ze szkolnych sukcesów.

Serdecznie zachęcam do odwiedzania naszej szkoły w dogodnym dla Państwa terminie. Możecie Państwo wraz z dzieckiem uczestniczyć jako obserwatorzy w zajęciach lekcyjnych co być może ułatwi Państwu podjęcie decyzji.

 Z wyrazami szacunku i szczerej życzliwości

Dyrektor Szkoły - Dorota Markowska

Warto wiedzieć.

 1. Zespół Szkół Zawodowych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych znajduje się w centrum miasta, przy ul. Krótkiej 22 - dlatego uczniowie mają ułatwiony dojazd do miejsca nauki, zarówno środkami komunikacji PKP, PKS, MPK, jak i transportem prywatnym.
 2. Na tablicach urzędowych szkoły, ani na żadnym uczniowskim dokumencie, na pieczęciach szkoły, na legitymacji uczniowskiej i na świadectwach szkolnych nie ma zapisu "szkoła specjalna" - zgodnie z Rozporządzeniem MEN w spawie ramowych statutów w szkołach publicznych.
 3. W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły: Gimnazjum, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, dwie Zasadnicze Szkoły Zawodowe – co pozwala uczniom na bezstresowe kontynuowanie nauki na kolejnych etapach edukacyjnych – pod opieką specjalistycznej kadry nauczycieli.
 4. Nauka w szkole jest bezpłatna.
 5. Zapewniamy darmowe podręczniki do większości przedmiotów i w miarę możliwości podstawową wyprawkę szkolną dla uczniów będących w trudnej sytuacji finansowej.
 6. Uczniowie spoza Częstochowy mają możliwość zakwaterowania w internacie.
 7. Szkoła dysponuje:
  - dwudziestoma przestronnymi salami lekcyjnymi;
  - pięcioma salami rewalidacyjnymi;
  - świetlicą szkolną zapewniającą opiekę w godzinach 7.00 – 16.30;
  - dwiema pracowniami informatycznymi z dostępem do Internetu;
  - pełnowymiarową salą gimnastyczną oraz siłownią i salą gimnastyki korekcyjnej;
  - pracownią polisensoryczną;
  - biblioteką multimedialną.
 8. Zapewniamy opiekę dwóch pedagogów szkolnych, terapię logopedyczną oraz konsultacje psychologa.
 9. W szkole działa 26 kół zainteresowań.
 10. Dla uczniów szkół zawodowych zapewniamy praktyki zawodowe na terenie szkoły i u prywatnych pracodawców.

Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy podczas Państwa wizyty w szkole. Proponujemy również odwiedzenie strony internetowej szkoły: www.interklasa.neostrada.pl lub kontakt telefoniczny: (34) 324 10 13UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

Zgodnie z założeniami programu w roku 2013 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych przysługuje uczniom naszej szkoły posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwot
 • 350 zł – dla uczniów gimnazjum (dofinansowanie na zakup podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego) lub 607 zł (w przypadku zakupu podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego)
 • 390 zł – dla uczniów szkoły zawodowej
 • 225 zł – dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy (dofinansowanie na zakup materiałów dydaktycznych)
Wnioski należy składać w szkole do dnia 20 września 2013r. w sali 207 u pedagogów szkolnych
Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi w terminie późniejszym, po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia (jeśli jest pełnoletni), rodzica, prawnego opiekuna, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.
Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie kuratorium.

DZIEŃ OTWARTY
12 KWIETNIA 2013 r. w godz. 10:30 – 12:30


DZIEŃ PORAD I KONSULTACJI 
13 KWIETNIA 2013 r. (sobota) w godz. 9:00 – 13:00


CODZIENNIE
w godz. 9:00 – 14:00


Szanowne Koleżanki i Koledzy
Dyrektorzy Szkół, Pedagodzy Szkolni, Wychowawcy

W związku ze zbliżającym się naborem uczniów do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych bardzo proszę Państwa Dyrektorów i Pedagogów Szkolnych, abyście Państwo przypomnieli rodzicom uczniów niepełnosprawnych o konieczności aktualizacji orzeczeń. Są one wydawane na każdy etap edukacyjny i stanowią podstawę dla dostosowania wymagań edukacyjnych w nowej szkole, a także warunkiem przyjęcia ucznia do placówki kształcenia specjalnego.
Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą o zachęcenie Rodziców uczniów o różnych rodzajach niepełnosprawności np: intelektualnej, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, słabowidzących i słabosłyszących do odwiedzenia naszej szkoły, specjalizującej się w kształceniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Pragnę przypomnieć, że na tablicach urzędowych szkoły ani na żadnym uczniowskim dokumencie, na pieczęciach szkoły, na legitymacji uczniowskiej i na świadectwach szkolnych nie ma zapisu szkoła specjalna zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów w szkołach publicznych.
Na Państwa ręce kieruję listy do Rodziców uczniów wymagających specjalnych metod nauczania, zawierające ofertę edukacyjną szkoły, z prośbą byście Państwo przekazali je zainteresowanym Rodzicom.
Mając świadomość dużej odpowiedzialności i trudu, jakie ponosicie Państwo organizując edukację włączającą oferuję pomoc moich nauczycieli w bezpośrednich rozmowach z Rodzicami uczniów niepełnosprawnych.

W razie potrzeby proszę o kontakt – tel. (34) 324-10-13.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły
Jolanta Koszek

Ċ
Nieznany użytkownik,
8 lis 2013, 00:44
Ċ
Nieznany użytkownik,
8 lis 2013, 00:45
Ċ
Nieznany użytkownik,
3 kwi 2013, 08:49
Ċ
Szkolna Pracownia,
9 cze 2017, 04:00
Ċ
Szkolna Pracownia,
9 cze 2017, 04:00
Ċ
Szkolna Pracownia,
9 cze 2017, 04:00
Ċ
Szkolna Pracownia,
9 cze 2017, 04:37
Comments