Organizacja Roku Szkolnego 2017/2018

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4września 2017 r.
(poniedziałek) godz. 800

2.

Dzień Edukacji Narodowej

 13.10.2017 r.
 (piątek)

3.

Święto Niepodległości

10.11.2017 r. 
(piątek)

 

4.

 Dzień Patrona Szkoły

17.11.2017r.
(piątek)

5.


Zimowa przerwa świąteczna


23.12.2017 r. - 31.12.2017r.

6.

Nowy Rok 

01.01.2018 r. 

 

7. 

Ferie zimowe

 

 

 

12.02.2018- 25.02.2018 r

9.

Rekolekcje wielkopostne

21-23 marca 2018

10

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03.2018r -04.04.2018 r    

11.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych (kl IV)

27.04.2018 r. (piątek)

12.

Egzaminy maturalne wg. ustaleń dyrektora CKE część ustna i pisemna


Ustali Centralna komisja Egzaminacyjna
https://www.cke.edu.pl/

13. 


Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

    
    zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły

nr 1/sz/2017/2018

14.


Dzień sportu

         
 01.06.2018r.
(piątek)

15

Boże Ciało dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

31.05.2018 r.
(czwartek)

16.

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna  
https://www.cke.edu.pl/

17.


Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych


22.06.2018 r.   

18.

Ferie letnie ( wakacje )

23.06.2018 r. - 31.08.2018 r.

 

 

Terminarz posiedzeń Rady Pedagogicznej 
             w roku szkolnym 2017/2018
 

Lp.

Tematyka

Termin

1.

Zebranie Rady Pedagogicznej inaugurujące nowy rok szkolny 2017/2018

01. 09. 2017 (piątek)

godz. 9:00  

2.

Zebranie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie planów pracy szkoły na r. szk . 2017/2018 w obszarze dydaktyki, wychowania, opieki, profilaktyki.

Przedstawienie planu ewaluacji wewnętrznej na r. szk. 2017/2018 przez członków zespołu ewaluacyjnego.

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 przez dyrektora szkoły.

Analiza wyników zewnętrznych egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe za r. szk. 2017/2018 opracowana przez zespoły przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

14. 09. 2017 ( piątek)

godz. 15:00,

3.

Szkolenie Rady Pedagogicznej -  (E - dziennik ) 

14. 09. 2017 (czwartek) 

godz. 15:00,

4.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacyjne  za I półrocze roku szkolnego 2017/2018 dla klas maturalnych

 

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacyjne  za I półrocze roku szkolnego 2017/2018 dla klas I,II III SB oraz klas I,III Technikum

10.01.2018 r(środa)
godz. 11:30

 

18. 01. 2018 (czwartek) 

godz. 15:00

5.

Zebranie Rady Pedagogicznej poświęcone analizie wyników nauczania, sytuacji wychowawczej szkoły, efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej, mocnych i słabych stron pracy szkoły, wnioski do pracy w II półroczu r. szk. 2017/2018 na podstawie prowadzonego nadzoru pedagogicznego

25. 01. 2018  (czwartek) 

godz. 15:00,

6.

Zebranie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjne klas maturalnych ( klasy  IV aT).

Szkolenie członków Rady Pedagogicznej - (temat do uzgodnienia wynikający z potrzeb)

25. 04. 2018 (środa) 

godz. 12:15 

7.

Zebranie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjne roczne za rok szkolny 2017/2018

19. 06. 2018 (wtorek) 

godz. 15:00 

8.

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej, podsumowanie działalności dydaktyczno -wychowawczo - opiekuńczej, słabe i mocne strony pracy szkoły, wnioski i spostrzeżenia z prowadzonego nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej.

22. 06. 2018 (piątek) 

godz. 12:00  

 

 

Organizacja Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018

 

Komisja przedmiotów ogólnokształcących:

- przewodniczący – Renata Roszak

- zastępca – Joanna  Gucwa

- członkowie – nauczyciele przedmiotów   ogólnokształcących    

Komisja przedmiotów zawodowych:

- przewodniczący – Alicja Iwańska

- zastępca – Średniawa Janusz

- członkowie - nauczyciele przedmiotów   zawodowych 

Protokolanci Rady Pedagogicznej:

- według listy 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

- Średniawa Janusz 

Opiekun Sztandaru:

- Ptaszkowski Piotr

- Średniawa Janusz 

Koło  wolontariatu:

- Szafraniec Wojciech

Aktualizacja strony internetowej:
 - Tomasz Gucwa

 - Małgorzata Obrzut

- Renata Pękala

- Janusz Średniawa – tekst

- Piotr Ptaszkowski  - zdjęcia

- przewodniczący SU 

Komisja stypendialna

- przewodniczący – op. Samorządu Uczniowskiego – Średniawa Janusz

członkowie:

- pedagog – Anna Szumińska

- kier. Szkol. Praktycznego – Alicja Iwańska

-  kierownik internatu Cecylia Ligęza

- przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

Kronika Szkoły:

- Maliniak Janina

Układanie planu lekcji:

- Renata Pękala

 Komisja ds. dekoracji szkoły:

 - Gucwa Maria

     - Maliniak Janina  

Koordynator ds. bezpieczeństwa:

- przewodniczący – Janusz Średniawa

- członek –Cecylia Ligęza 

     Komisja ds. rekrutacji:

- przewodniczący – Ewa Brońska
 -zastępca – Alicja Iwańska

- członkowie – Maria Gucwa, Tomasz Gucwa, Wojciech Szafraniec, Ligęza Cecylia

Komisja ds. promocji

- przewodniczący – Piotr Ptaszkowski

- członkowie –Renata Pękala, , Janusz Średniawa, Janina Maliniak, Renata   Roszak, Anna Szumińska 

Komisja ds. ewaluacji

                             przewodnicząca- Gucwa Joanna

   - Maliniak Janina

- Majcher Maria

              -   ks.Jarosław Kokoszka

            -   Szafraniec Wojciech

  

Zespół wychowawczy i profilaktyczny:

- przewodnicząca – Anna Szumińska

- zastępca przew.  – Maria Gucwa

- członkowie – Aleksandra Jamka, Ligęza Cecylia, ks. Kokoszka Jarosław oraz wychowawcy poszczególnych klas 

Komisja kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich:

- Małgorzata Obrzut

- Cecylia Ligęza 

Komisja ds. programów unijnych

- Piotr Ptaszkowski

-  Aleksandra Jamka

 

Dni wolne w roku szkolnym 2017/2018

 

Zarządzenie nr 1/sz/2017/2018

 

                          Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego

 
    w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

                         w roku     szkolnym 2017/2018

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego (Dz.U. Nr 156, poz. 1245 z 2010 r.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady

 Rodziców, Samorządu Uczniowskiego ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno –

wychowawczych dla uczniów tut. Zespołu Szkół:


  02.11.2017r  

30.04.2018r

02.05.2018r

04.05.2018r

07.05.2018r

08.05.2018r

01.06.2018r