Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje Základná škola, Výčapy-Opatovce 185 na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie. Zadávanie zákaziek je zabezpečované v zmysle smernice o verejnom obstarávaní:

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú: 

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník -http://www.uvo.gov.sk/.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - http://www.uvo.gov.sk/
  3. zákazky podprahové podľa § 99, § 95 a § 25 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejňuje vo svojom profile na svojej webovej stránke. 
  4. zákazky s nízkymi hodnotami

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:   

  1. verejná súťaž (VS) 
  2. užšia súťaž (US)
  3. rokovacie konanie (RK)
  4. súťažný dialóg (SD) 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Základná škola, Výčapy-Opatovce 185

951 44  Výčapy-Opatovce 185

Štatutár: Mgr. Mária Civáňová

IČO: 37865579

DIČ: 201645846

tel: 037 77 951 08