EU Peníze školám

V lednu 2014 skončil na naší škole projekt EU peníze školám, který byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Do projektu jsme se zapojili v červenci 2011 díky schválené žádosti, na jejímž základě jsme získali finanční prostředky, které byly využity na podporu rozvoje využívání ICT.

Projekt Interaktivní ZŠ Sázava

Celý projekt byl postaven na využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Jednotlivé oblasti byly podpořeny různými činnostmi zaměřenými na inovaci výuky a na další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Jedním z cílů projektu bylo vytvoření digitálních učebních materiálů, jejich pilotáž, ověření a sdílení s pedagogickou veřejností. Sady výukových materiálů, které jsme vytvořili, kopírují školní vzdělávací program. Materiály zvyšují dynamiku, originalitu, názornost a pestrost výuky. Podporují interakci mezi učitelem a žákem, motivaci žáků, seznamují žáky s možnostmi informačních a komunikačních technologií. Jednotlivé materiály, vytvořené projektovým týmem, zahrnují téměř všechny předměty devíti ročníků základní školy, jsou přínosem pro každodenní přípravu učitelů na výuku. Jednotlivé sady obsahují výkladové, procvičovací, opakovací i hodnoticí materiály všeobecně vzdělávacích předmětů podle potřeb jednotlivých učitelů. Pro naplnění cíle projektu bylo nutno zajistit i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení digitálních učebních materiálů do výuky. Z finančních prostředků projektu jsme vybavili třídy interaktivním projektorem, ozvučením a keramickou tabulí. Členům projektového týmu jsme zakoupili a dali do užívání notebooky. Učitelé pomocí notebooků materiály vytvářeli a nyní mají možnost je v každé třídě připojit k serveru a využít zde uložené výukové materiály nebo se připojit k internetu, vyhledat informace k výuce a promítnout je projektorem žákům na keramickou tabuli.

Dalším cílem projektu bylo proškolení pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě. Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj dovedností v oblasti digitálních technologií využitelných pro zavedení efektivních vyučovacích metod. K dosažení tohoto cíle se jako další přínos projevilo vlastní vytváření výukových materiálů. Všichni učitelé zařazení do projektového týmu vykazují výrazné zlepšení dovedností v oblasti digitálních technologií a jsou schopni informační a komunikační technologie bez problémů používat. Realizace celého projektu sice nebyla snadná, zato zcela jistě přispěla k motivaci a zvýšené schopnosti žáků uplatnit vlastní poznatky a osvojené dovednosti.

Všechny cíle projektu jsme splnili a výsledky splnily naše očekávání.