Oznámení


Rozpočty

přidáno: 12. 12. 2018 0:25, autor: Jitka Rambousková


Brožura Čím budu šk. rok 2019/20

přidáno: 8. 11. 2018 5:09, autor: Jitka Rambousková   [ aktualizováno 22. 11. 2018 21:29 ]

Brožuru Čím budu a termíny dnů otevřených dveří můžete stahovat pod příspěvkem

Slavnostní zahájení školního roku 2018/ 2019

přidáno: 29. 8. 2018 23:33, autor: Eliška HALADOVÁ   [ aktualizováno 29. 8. 2018 23:35 ]

V pondělí 3.9. 2018 proběhne slavnostní zahájení nového školního roku. Žáci 1. tříd budou přivítáni v 7,45 před budovou 1. stupně / růžová budova/. Po rozdělení do tříd navštíví společně s rodiči třídy. Po 1. hodině je zahájení ukončeno.
Žáci 2. - 9. tříd jdou do tříd bez rodičů, po 1. hodině také odcházejí.

Přijetí žáků k základnímu vzdělávání

přidáno: 17. 5. 2018 23:44, autor: Eliška HALADOVÁ

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání do prvního ročníku ve školním roce 2018/2019.

Rozpočet

přidáno: 18. 4. 2018 3:56, autor: Jitka Rambousková


Zápis do 1. tříd pro šk. rok 2018/2019

přidáno: 16. 3. 2018 4:45, autor: Eliška HALADOVÁ

Dne 20.4. 2018 proběhne zápis žáků do 1. tříd v době od 8,00 do 16,00 v pavilonu 1. stupně.
Zároveň proběhne zápis prvňáčků do školní družiny.
 K zápisu se dostaví děti, které dosáhnou do 31.8. 2018 šesti let. Zároveň se dostaví děti, kterým byl v loňském roce umožněn odklad školní docházky.
S sebou je třeba přinést rodný list dítěte, občanský průkaz, dotazník a žádost o přijetí, případně další dokumenty.

Testy do matematické třídy

přidáno: 9. 3. 2018 4:47, autor: Jitka Rambousková

Testy proběhnou 25. 4. a 9. 5. od 7:45 v budově školy.

Zájemci z okolních škol se mohou hl
ásit u zástupkyně pro II.st M. Šamlotové - mail samlotova@zsnyrany.cz nebo na telefonu 377 931 6661

Oznámení k volbě Školské rady Základní školy Nýřany 14. 11. – 15. 11. 2017

přidáno: 6. 11. 2017 2:12, autor: Jitka Rambousková

Ředitel Základní školy Nýřany, Školní 901, 330 23 Nýřany, IČO 60611880 podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje harmonogram konání voleb do Školské rady Základní školy Nýřany pro tříleté období od 1. ledna 2018.


Složení školské komise: 9 členů

3 členy jmenuje zřizovatel Město Nýřany

3 členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků

3 členy volí pedagogičtí pracovníci ZŠ Nýřany


Vyhlášení voleb pro zástupce žáků: 02. 10. 2017


Termín voleb: 14. 11. 2017 od 7:30 hod. – 17: 00 hod.

15. 11. 2017 od 7:30 hod. - 14:00 hod.


Místo konání: Základní škola Nýřany, vstupní hala.


Navrhování kandidátů:

- do 10. 11. 2017 je možno podávat návrhy na kandidáty do Rady školy

- každého nezletilého žáka při volbě zastupuje zákonný zástupce


Hlasovací lístek obdrží volič ve volební místnosti


Hlasování

  • volič je povinen prokázat svoji totožnost

  • každý volič hlasuje osobně

  • na hlasovacím lístku volič zakroužkuje pořadové číslo 3 kandidátů

  • lístek, na kterém jsou označeni více než 3 kandidáti, je neplatný

  • jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv

  • každý volič využije zástěnu na úpravu volebního lístku a ten vloží do volební schránky

  • členy Školské rady a náhradníky se stávají kandidáti podle pořadí nejvyššího počtu hlasů


Přípravný výbor:

Předseda: Mgr. Miriam Volfová

Jana Bahelková

Mgr. Marie Krčková

Mgr. Alena Kabátová


Volba kandidátů na člena Školské rady z řad pedagogických pracovníků proběhne ve stejném termínu a podle stejných pravidel

Mgr. Jiří Loritz

ředitel školyBrožura Čím budu 2017/18

přidáno: 31. 10. 2017 9:28, autor: Jitka Rambousková

Brožuru Čím budu a přehled dnů otevřených dveří můžete stahovat pod příspěvkem. 

Projekt ZŠ a MŠ Nýřany 22

přidáno: 24. 5. 2017 3:29, autor: Jitka RambouskováNázev projektu: ZŠ a MŠ Nýřany 22

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004069

Zahájení realizace projektu: 01. 02. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 01. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 700 361,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.


Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na matematickou gramotnost, cizí jazyky, tandemové výuky, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.


Nastavené šablony:

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti matematické gramotnosti, cizích jazyků.


Tandemová výuka

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností - čtenářské a matematické a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků. 


Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).

1-10 of 20