Provoz‎ > ‎

Školní řád

 

Základní škola a Mateřská škola Mořkov okres Nový Jičín, 

příspěvková organizace

Sportovní  258,  742 72   Mořkov

IČO:

70982830

IZO: 600 138 186

Tel:

ZŠ  -  556 759 394

zsmorkov (zavináč) zsmorkov.cz

 

MŠ -  556 759 366

 ms.morkov@gmail.comŠkolní řád mateřské školy

Platný od 1. 9. 2019


I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole


Dítě má právo:

- na kvalitní předškolní vzdělávání podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti v rozsahu poskytovaném mateřskou školou,

- na rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace,

- na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v MŠ.


Dítě má povinnost:

  • dodržovat stanovená pravidla soužití v mateřské škole,

  • dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy,

  • šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.


Zákonní zástupci mají právo:

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte,

- na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte,

- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,

- přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy.


Zákonní zástupci mají povinnost:

- zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy,

- na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

- dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v mateřské škole (v případě povinné předškolní docházky),

- oznamovat škole a školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.


II. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole


Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy, dětmi a zákonnými zástupci dětí musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

Zákonní zástupci mají možnost denně hovořit s učitelkami ve třídách, vždy s ohledem na bezpečnost přítomných dětí, popř. si domluvit konzultaci v jiném termínu. Pokud se chtějí zákonní zástupci dětí obrátit na vedení MŠ nebo vedoucí ŠJ, je vhodné si sjednat schůzku předem.

Zákonní zástupci dětí mohou podávat stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ. Je možné doručit je poštou nebo osobně ředitelce školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo podstoupí k dalšímu řešení.


III. Provoz a vnitřní režim mateřské školy


1. Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok vyhlašuje ředitelka školy v období od 2. května do 16. května. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy. Na volná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy, která postupuje podle směrnice “Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání dětí v MŠ“.


2. Povinné předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu minimálně 4 hodiny denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není tímto dotčeno.


3. Omlouvání dětí s povinným předškolním vzděláváním

Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Oznámení nepřítomnosti jsou povinni zákonní zástupci dítěte provést první den nepřítomnosti (telefonicky, písemně, elektronickou komunikací).


Předpokládanou nepřítomnost omlouvá zákonný zástupce zásadně předem písemnou formou třídní učitelce do omluvného listu. Pokud se jedná o více než 3 dny, žádají zákonní zástupci o uvolnění dítěte ředitelku školy, a to minimálně s týdenním časovým předstihem.

Třídní učitelka eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitelka ředitelku školy, která tuto absenci řeší pohovorem se zákonnými zástupci. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.


4. Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Tuto skutečnost je zákonný zástupce povinen oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno (vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání). Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Způsob ověření (v MŠ) – rozhovor s dítětem, kresba, didaktické hry nebo pracovní listy.

Termín ověření – druhé pondělí v listopadu v době od 9:00 do 11:00 hodin.

Náhradní termíny – třetí nebo čtvrté pondělí v listopadu v době od 9:00 do 11:00 hodin.

Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek, dítě nelze opětovně individuálně vzdělávat, zahájí pravidelnou denní docházku.


5. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

U dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy a zákonnými zástupci dítěte.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte.

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.


6. Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16:00 hodin.

Všechny děti se společně scházejí ráno do 6:50 hodin ráno v jedné třídě, v době od 15:30 do 16:00 hodin se rozcházejí také ve společné třídě.

Zákonný zástupce vodí děti do MŠ čistě, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté. Všechny věci musí být zřetelně popsány, uloženy v šatně a botníku.

Děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo děti přijaté ke čtyřhodinové docházce se budou v MŠ vzdělávat v době od 8:00 do 12:00 hodin.

Pokud je z provozních důvodů nutno zavřít odpoledne některou třídu, je informace o umístění dětí zveřejněna na nástěnce a na vstupních dveřích.

Mateřská škola je po celou dobu provozu uzamčena, zákonní zástupci ohlásí příchod zvonkem na oddělení. Totéž platí i pro vstup dalších osob do budovy školy.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od zákonného zástupce nebo jimi pověřených osob až do doby, kdy je opět zákonnému zástupci nebo pověřeným osobám předají. Pokud se zákonný zástupce nechá zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ.

Zákonný zástupce je povinen dítě vyzvednout a opustit budovu včas, nejpozději do konce provozní doby.

V případě nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby budou zákonní zástupci dítěte telefonicky kontaktováni, případně bude škola spolupracovat s orgánem sociálně právní ochrany dítěte nebo policií.

Omlouvat nepřítomnost dítěte je nutno nejpozději do 7:00 hodin. Omlouvat lze telefonicky na čísle 556 759 366, mobil 774 562 909 nebo e-mailem: jidelna.ms.morkov (zavinac) email.cz

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí nebo na centrální nástěnce při vstupu do MŠ. Informace jsou zveřejňovány i na internetové adrese: skolka.morkov.cz

Provoz školy je obvykle přerušen zpravidla na dobu 1 týdne v měsíci prosinci.

Provoz mateřské školy je po dohodě se zřizovatelem přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na 6 týdnů. Informace o omezení nebo přerušení provozu je dána na vědomí zákonným zástupcům nejméně 2 měsíce předem prostřednictvím informační nástěnky v MŠ nebo na internetových stránkách školy.7. Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte s celodenním provozem je stanovena na 240,- Kč měsíčně (dle Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole platné pro daný školní rok).

Bezúplatně se poskytuje vzdělávání v MŠ po dobu povinné předškolní docházky.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Výše stravného je stanovena ve vnitřním řádu školní jídelny MŠ.


8. Ukončení předškolního vzdělávání

Docházka dítěte do mateřské školy je ukončena odchodem dítěte do základní školy.

Pokud zákonný zástupce chce ukončit docházku dítěte do MŠ, oznámí písemně tuto skutečnost ředitelce školy. S vedoucí ŠJ dohodnou odhlášení stravného, je jim vyúčtováno odebrané stravné a zaplacená záloha.

Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 zákona č.561/2004 Sb., školského zákona:

- pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny,

- pokud zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná,

- pokud ukončení doporučí v průběhu zkušební doby lékař nebo školské poradenské zařízení,

- pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou školy jiný termín úhrady.

Povinné předškolní vzdělávání nelze ukončit podle § 35 školského zákona.


IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí


Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají pedagogičtí pracovníci. Pedagogové se nesmí vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají je bez dozoru. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je pedagogický pracovník povinen zajistit dozor nad dětmi jiným zaměstnancem školy.

Prostředky první pomoci jsou uloženy v lékárničkách v každém poschodí mateřské školy. V  každém oddělení je k dispozici traumatologický plán, v němž jsou základní informace k poskytnutí první pomoci.

Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé. Učitelka má právo nepřevzít dítě od zákonných zástupců, jeví-li známky nemoci.

Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, zákonný zástupce tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

Zákonní zástupci dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění (teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha) budou ihned telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče. Dítě je odděleno od ostatních dětí a je pod dohledem zaměstnance školy do příchodu jeho zákonných zástupců.

V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské ošetření. Zákonní zástupci jsou vyrozuměni bezodkladně. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech a exkurzích.

V rámci prevence školních úrazů má mít dítě v MŠ pevnou, bezpečnou a hygienicky nezávadnou obuv.

Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám.

Prevence šikany a jiných sociálně-patologických jevů jsou řešeny ve spolupráci třídní učitelky a preventistky sociálně-patologických jevů.  

Ve vnějších i vnitřních prostorách školy je zakázáno kouřit a požívat alkohol a jiné návykové látky (podle § 8 zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


V. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí


Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy – k šetrnému zacházení s hračkami, učebními pomůckami, dalšími vzdělávacími potřebami a s ostatním majetkem mateřské školy.

V případě úmyslného poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci a požadována oprava nebo náhrada škody.VI. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád


Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy (skolka.morkov.cz), na nástěnce při vstupu do školy a v šatnách jednotlivých oddělení.

Zákonní zástupci žáků jsou informováni o vydání školního řádu a jeho obsahu na webových stránkách školy a na úvodních třídních schůzkách v daném školním roce.

Zaměstnanci školy jsou prokazatelným způsobem seznámeni s vydáním a obsahem školního řádu na začátku školního roku.

Dodržování školního řádu je závazné pro všechny děti mateřské školy, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance školy a je platný i pro akce související s výchovně vzdělávací činností školy, které se uskutečňují mimo budovu školy.

V Mořkově, dne 27. 8. 2019             .…………………………………...

                               Mgr. Yvona Šindlerová

                             ředitelka školy

Comments