Provoz‎ > ‎

Školní řád

 

Základní škola a Mateřská škola Mořkov okres Nový Jičín,

 

příspěvková organizace

Sportovní  258,  742 72   Mořkov

IČO:

70982830

IZO: 600 138 186

Tel:

ZŠ  -  556 759 394

zsmorkov (zavináč) zsmorkov.cz

 

MŠ -  556 759 366

 ms.morkov@gmail.comŠkolní řád mateřské školy

Platný od 1. 9. 2015

I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole


Zákonní zástupci mají právo:

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte,

- na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte,

- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,

- přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy.


Dítě má právo:

- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí, atd.),

- být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, atd.).


Zákonní zástupci mají povinnost:

- zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy,

- na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

- dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v mateřské škole

- oznamovat škole a školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.


Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte s celodenním provozem je stanovena na 240,- Kč měsíčně (dle Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole platné pro daný školní rok).

Bezúplatně se poskytuje vzdělávání jen v posledním ročníku mateřské školy po dobu nejvýše jednoho školního roku, s výjimkou dětí se zdravotním postižením.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Výše stravného je stanovena ve vnitřním řádu školní jídelny MŠ.

Úplaty za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.

Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku mohou být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).II. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole


Pravidla musí vycházet ze zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání.

Zákonní zástupci mají možnost denně hovořit s učitelkami ve třídách, vždy s ohledem na bezpečnost přítomných dětí, popř. si domluvit konzultaci v jiném termínu. Pokud se chtějí zákonní zástupci dětí obrátit na vedení MŠ nebo vedoucí ŠJ, je vhodné si sjednat schůzku předem.


III. Provoz a vnitřní režim mateřské školy


1. Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok vyhlašuje ředitelka školy v měsíci květnu. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy, která postupuje podle směrnice “Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání dětí v MŠ“.


2. Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16:00 hodin.

Provozní doba odloučeného pracoviště v ZŠ je 6,50 – 15,30 hodin.

Všechny děti se scházejí do 6:50 hodin ráno v jedné třídě – Sluníček. Rozcházejí se od 15:30 – 16:00 hodin ve třídě Kytiček.

Zákonný zástupce vodí děti do MŠ čistě, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté. Všechny věci musí být zřetelně popsány, uloženy v šatně a botníku.

Děti přijaté ke čtyřhodinové docházce budou docházet od 8:00 do 12:00 hodin. Zcela výjimečně mohou po dohodě s ředitelkou docházet od 11:30 do 15:30 hodin.

Pokud je z provozních důvodů nutno zavřít odpoledne některou třídu, je informace o umístění dětí zveřejněna na nástěnce a na vstupních dveřích.

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8:00 hodin, jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby zákonného zástupce.

Mateřská škola je po celou dobu provozu uzamčena, zákonní zástupci ohlásí příchod zvonkem na oddělení. Totéž platí i pro vstup dalších osob do budovy školy.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od zákonného zástupce nebo jimi pověřených osob až do doby, kdy je opět zákonnému zástupci nebo pověřeným osobám předají. Pokud se zákonný zástupce nechá zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ.

Zákonný zástupce je povinen dítě vyzvednout a opustit budovu včas, nejpozději do konce provozní doby.

V případě nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby budou zákonní zástupci dítěte telefonicky kontaktováni, případně bude škola spolupracovat s orgánem sociálně právní ochrany dítěte nebo policií.

Omlouvat nepřítomnost dítěte je nutno nejpozději do 7:00 hodin. Omlouvat lze telefonicky na čísle 556 759 366, mobil 774 562 909 nebo e-mailem: jidelna.ms.morkov(zavinac)email.cz

Odloučené pracoviště v ZŠ – tel. 605443240, e-mail: jidelna(zavinac)zsmorkov.cz

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí nebo na centrální nástěnce při vstupu do MŠ. Informace jsou zveřejňovány i na internetové adrese: skolka.morkov.cz

Provoz školy je obvykle přerušen zpravidla na dobu 1 týdne v měsíci prosinci.

Provoz mateřské školy je po dohodě se zřizovatelem přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na 6 týdnů. Informace o omezení nebo přerušení provozu je dána na vědomí zákonným zástupcům nejméně 2 měsíce předem prostřednictvím informační nástěnky v MŠ nebo na internetových stránkách školy.


3. Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 zákona č.561/2004 Sb., školského zákona:

- pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny,

- pokud zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná,

- pokud ukončení doporučí v průběhu zkušební doby lékař nebo školské poradenské zařízení,

- pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou školy jiný termín úhrady.

Pokud zákonný zástupce chce ukončit docházku dítěte do MŠ, oznámí písemně tuto skutečnost ředitelce školy. S vedoucí ŠJ dohodnou odhlášení stravného, je jim vyúčtováno odebrané stravné a zaplacená záloha.


IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Prostředky první pomoci jsou uloženy v lékárničkách v každém poschodí mateřské školy. V  každém oddělení je k dispozici traumatologický plán, v němž jsou základní informace k poskytnutí první pomoci.

Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé. Učitelka má právo nepřevzít dítě od zákonných zástupců, jeví-li známky nemoci.

Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, zákonný zástupce tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Po vyléčení dítěte přinese lékařské potvrzení o ukončení nemoci a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

Zákonní zástupci dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění (teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha) budou ihned telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče. Dítě je odděleno od ostatních dětí a je pod dohledem zaměstnance školy do příchodu jeho zákonných zástupců.

V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské ošetření. Zákonní zástupci jsou vyrozuměni bezodkladně. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech a exkurzích.

V rámci prevence školních úrazů má mít dítě v MŠ pevnou, bezpečnou a hygienicky nezávadnou obuv.

Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám.

Prevence šikany a jiných sociálně-patologických jevů jsou řešeny ve spolupráci třídní učitelky a preventisty sociálně-patologických jevů.

Ve vnějších i vnitřních prostorách školy je zakázáno kouřit a požívat alkohol a jiné návykové látky (podle § 8 zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


V. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí


Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě úmyslného poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci.VI. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád


Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy (skolka.morkov.cz), na nástěnce při vstupu do školy a v šatnách jednotlivých oddělení.

Zákonní zástupci žáků jsou informováni o vydání školního řádu a jeho obsahu na webových stránkách školy a na úvodních třídních schůzkách v daném školním roce.

Zaměstnanci školy jsou prokazatelným způsobem seznámeni s vydáním a obsahem školního řádu na začátku školního roku.

Dodržování školního řádu je závazné pro zákonné zástupce dítěte i zaměstnance školy.

V Mořkově, dne 27.8.2015 .…………………………………...

Mgr. Yvona Šindlerová

ředitelka školy


Comments