PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2021
                  
1.9.

Zahájení školního roku ve třídách    

6.9.            
dopol.
Naši dravci - starší děti
(ukázka výcviku dravých ptáků)

7.9.            
15,30
Třídní schůzky - Sluníčka, Kytičky
8.9.
15,30
Třídní schůzky - Berušky, Motýlci
  9,30
Sportovní dopeledne
(termín upřesníme dle počasí)Úpravy provozu a hygienické podmínky v MŠ Mořkov

platné od 1.9.2021

MANUÁL PRO RODIČE (COVID 19)

Škola je vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví ČR.

·         Do mateřské školy budou přijímány pouze děti zcela zdravé!

·     Pokud budou při příchodu dítěte do MŠ patrné příznaky onemocnění, nebude dítěti vstup do MŠ umožněn.

·         Do budovy MŠ může dítě doprovázet pouze jedna osoba.

·         Všichni příchozí ihned při vstupu do MŠ použijí dezinfekční přípravek.

·         Doporučujeme, aby byly v prostorách budovy dodržovány dostatečné rozestupy.

·     Pro doprovázející osobu platí povinnost v MŠ používat aktuálně platnou ochranu dýchacích cest a zdržovat se v budově pouze po dobu nezbytně nutnou k předání či vyzvednutí dítěte. Do třídy nebude doprovodu vstup umožněn.

·         Děti roušky v prostorách MŠ nosit nemusí, budou však mít 2 kusy čistých roušek

 v podepsaném sáčku v šatně.

·         Před vstupem do třídy si dítě důkladně (20-30 vteřin) umyje ruce vodou a tekutým mýdlem.


      Při podezření na možné příznaky (covid-19):

 

·         Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do samostatné místnosti a kontaktování zákonného zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ. 

·         MŠ informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

·         Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. (potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost)


Děkujeme všem rodičům za pochopení a dodržování tohoto manuálu.

Snažíme se ochránit Vaše děti, personál MŠ i Vás.Vážení rodiče,

I v letošním školním roce pokračujeme v logopedické prevenci. Ve třídách probíhají každý týden logopedické chvilky pro všechny děti a několik individuálních nebo skupinových chvilek pro děti s logopedickými obtížemi. Každá třída má pro tyto aktivity vybavený logopedický koutek s potřebnými pomůckami.

K dispozici je i pro Vás odborná literatura v logopedické knihovničce, kterou si máte možnost zapůjčit.