Zápis dětí do Mateřské školy pro rok 2021/2022



V letošním roce proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání distanční formou, tedy doručením nezbytných dokumentů mateřské škole v termínu od 3. května do 14. května 2021

Dokumenty pro zápis do mateřské školy:

Nemáte-li možnost vytisknout si potřebné dokumenty, můžete si je po domluvě vyzvednout v mateřské škole (tel. 556 759 366)

 1. Potvrzení lékaře o očkování dítěte (neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou)
 2. Prostá kopie rodného listu dítěte
 3. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (ke stažení) včetně
  • Evidenčního listu
  • Prohlášení rodičů
Možnosti doručení dokumentů:

kompletní sadu dokumentů je možno doručit jedním z těchto způsobů:
 1. podáním v mateřské škole - do schránky u hlavního vchodu
 2. poštou na adresu školy - Sportovní 258, Mořkov, 742 72 - rozhodující je datum podání na poště
 3. emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na mailovou adresu školy zsmorkov(zavináč)zsmorkov.cz. Prosíme, do předmětu emailu napište: Zápis MŠ - "Jméno dítěte"
 4. do datové schránky školy (ID 6dnmfih) - Datovou schránku si zákonní zástupci mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz 
  Na doručení písemností jinou cestou nebude brán zřetel.


  Vážení rodiče,

  od pondělí 12. dubna 2021 se budou moci vrátit k běžné předškolní docházce děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a dále děti rodičů pracujících v IZS a dalších vybraných profesích.

  Návrat dětí bude možný za těchto podmínek:      

  • absence příznaků nemoci covid-19
  • absolvování neinvazivního antigenního testu na covid-19, a to dvakrát týdně

  Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání
  • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  •  zaměstnanci bezpečnostních sborů
  •  příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky 

  Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží mateřské škole potvrzením zaměstnavatele.




  Úpravy provozu a hygienická opatření v MŠ Mořkov v období

  od 12. 4. 2021 

   

  MŠ je vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná  mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

   

  Pokyny k testování:

  1. Testování dětí bude probíhat 2x týdně (pondělí, čtvrtek) samoodběrem neinvazivními Ag testy vždy bezprostředně po příchodu do školky.
  2. Dítě, které nebude ve školce přítomno  v testovacích dnech, se testuje bezprostředně po svém příchodu do školky.
  3. Vyhodnocení testu (15 - 20 minut):

  ·         negativní výsledek - účast na prezenční výuce

  ·         pozitivní výsledek - dítě ihned odchází ze školky se zákonným zástupcem nebo jím   pověřenou osobou, je potřeba telefonicky informovat lékaře a absolvovat RT-PCR test 

  ·         nečitelný/chybný výsledek - test se opakuje

  1. Při pozitivním výsledku testu ve čtvrtek školka neumožní prezenční výuku celé třídě, návrat celé třídy k prezenční výuce bude záviset na výsledku RT-PCR testu pozitivně testovaného dítěte.
  2. Dítě, které se neúčastní testování, nemůže být prezenčně vzděláváno, školka nemá povinnost vzdělávat ho distančním způsobem. 
  3. Testování se neprovádí u dětí, které doloží potvrzení od lékaře, že prodělaly onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo víc než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.

  Organizační pokyny: 

  1. Do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.
  2. Je nutné dodržovat nahlášený času příchodu do MŠ v pondělí a ve čtvrtek (dny testování).
  3. Při vstupu do budovy MŠ je nutné, aby dospělá osoba měla předepsanou ochranu dýchacích cest (respirátor FFP2).
  4. Při vstupu do budovy každý použije dezinfekci. 
  5. Při testování dětí je nutná asistence zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby.
  6. Po odběru vzorku počká rodič nebo jím pověřená osoba i s dítětem na výsledek testu 15 – 20 minut mimo budovu MŠ
  7. V případě negativního výsledku testu přebírá dítě pracovnice MŠ, doprovázející dospělá osoba již do budovy nevstupuje (vstup Vám nebude umožněn ani při vyzvedávání dítěte).





  OZNÁMENÍ

  Vzhledem k uzavření mateřské školy z důvodu nepříznivé epidemiologické situace nebude v měsíci dubnu strženo školné.


  Informace o ošetřovném: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

  Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.



  Zápis do 1. třídy

  všechny informace k zápisu dětí do 1. třídy naleznete na webových stránkách školy 
  www.zsmorkov.cz pod záložkou levého menu Zápis do 1. třídy - >>NOVÉ<< 
  případně přímo na tomto odkazu 



  Školní rok 2020/2021


  Úpravy provozu a hygienické podmínky v MŠ Mořkov

  platné od 1.9.2020

  MANUÁL PRO RODIČE (COVID 19)

  Škola je vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví ČR.

  ·     Do mateřské školy budou přijímány pouze děti zcela zdravé!

  ·     Pokud budou při příchodu dítěte do MŠ patrné příznaky onemocnění, nebude dítěti vstup do MŠ umožněn.

  ·     Všichni příchozí ihned při vstupu do MŠ použijí dezinfekční přípravek.

  ·     Doporučujeme, aby byly v prostorách budovy dodržovány dostatečné rozestupy.

  ·     Pro doprovázející osobu doporučujeme v MŠ používat roušku a zdržovat se v budově pouze po dobu nezbytně nutnou k předání či vyzvednutí dítěte. Do třídy nebude doprovodu vstup umožněn.

  ·     Děti roušky v prostorách MŠ nosit nemusí, budou však mít 2 kusy čistých roušek v podepsaném sáčku v šatně.

  ·     Před vstupem do třídy si dítě důkladně (20-30 vteřin) umyje ruce vodou a tekutým mýdlem.

  Při podezření na možné příznaky (covid-19):

  ·         Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do samostatné místnosti a kontaktování zákonného zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ.

  ·         MŠ informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

  ·         Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. (potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost)

  Děkujeme všem rodičům za pochopení a dodržování tohoto manuálu.

  Snažíme se ochránit Vaše děti, personál MŠ i Vás.











  PLÁN AKCÍ

  Z důvodu opatření proti onemocnění Covid – 19 a v souladu s Manuálem MŠMT se do odvolání omezuje konání aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné, např. kulturní a sportovní akce, společné akce s rodiči, atd.





























  Vážení rodiče,

  I v letošním školním roce pokračujeme v logopedické prevenci. Ve třídách probíhají každý týden logopedické chvilky pro všechny děti a několik individuálních nebo skupinových chvilek pro děti s logopedickými obtížemi. Každá třída má pro tyto aktivity vybavený logopedický koutek s potřebnými pomůckami.

  K dispozici je i pro Vás odborná literatura v logopedické knihovničce, kterou si máte možnost zapůjčit.