Školní rok 2020/2021

Úpravy provozu a hygienické podmínky v MŠ Mořkov

platné od 1.9.2020

 

MANUÁL PRO RODIČE (COVID 19)

Škola je vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví ČR.

·     Do mateřské školy budou přijímány pouze děti zcela zdravé!

·     Pokud budou při příchodu dítěte do MŠ patrné příznaky onemocnění, nebude dítěti vstup do MŠ umožněn.

·     Všichni příchozí ihned při vstupu do MŠ použijí dezinfekční přípravek.

·     Doporučujeme, aby byly v prostorách budovy dodržovány dostatečné rozestupy.

·     Pro doprovázející osobu doporučujeme v MŠ používat roušku a zdržovat se v budově pouze po dobu nezbytně nutnou k předání či vyzvednutí dítěte. Do třídy nebude doprovodu vstup umožněn.

·     Děti roušky v prostorách MŠ nosit nemusí, budou však mít 2 kusy čistých roušek v podepsaném sáčku v šatně.

·     Před vstupem do třídy si dítě důkladně (20-30 vteřin) umyje ruce vodou a tekutým mýdlem.

Při podezření na možné příznaky (covid-19):

·         Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do samostatné místnosti a kontaktování zákonného zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ.

·         MŠ informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

·         Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. (potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost)

Děkujeme všem rodičům za pochopení a dodržování tohoto manuálu.

Snažíme se ochránit Vaše děti, personál MŠ i Vás.PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2020
1.9.        ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU VE TŘÍDÁCH

2.9.

15,30

TŘÍDNÍ SCHŮZKY VE TŘÍDĚ SLUNÍČEK A KYTIČEK

3.9.   

15,30

TŘÍDNÍ SCHŮZKY VE TŘÍDĚ BERUŠEK A MOTÝLKŮ

8.9.

7,15

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK - předškolní děti

21.9.

dopol.

PROJEKTOVÝ DEN NA JAROŠOVĚ STATKU – starší děti


21.9.

9,30

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE - mladší děti


Vážení rodiče,

I v letošním školním roce pokračujeme v logopedické prevenci. Ve třídách probíhají každý týden logopedické chvilky pro všechny děti a několik individuálních nebo skupinových chvilek pro děti s logopedickými obtížemi. Každá třída má pro tyto aktivity vybavený logopedický koutek s potřebnými pomůckami.

K dispozici je i pro Vás odborná literatura v logopedické knihovničce, kterou si máte možnost zapůjčit.