Vážení rodiče,

s účinností od 3.1.2022 je zákonný zástupce dítěte povinen bezodkladně nahlásit mateřské škole pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, pokud

-          bylo dítě v mateřské škole v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků

-          nebo bylo dítě v mateřské škole v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR testu a nemá klinické   příznakyPLÁN AKCÍ NA MĚSÍC LEDEN 2022
           
6.1.

dopol.

Tříkrálové koledování – udržování tradice koledy


12.1.        
12,45
"HURÁ DO ŠKOLY" - návštěva předškolních dětí v ZŠ Mořkov
31.1.           
8,45.
Dva sněhuláci - divadelní představení v MŠ
každý čtvrtek
dopol.
 PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK - předškolní děti

Úpravy provozu a hygienické podmínky v MŠ Mořkov

platné od 1.9.2021

MANUÁL PRO RODIČE (COVID 19)

Škola je vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví ČR.

·         Do mateřské školy budou přijímány pouze děti zcela zdravé!

·     Pokud budou při příchodu dítěte do MŠ patrné příznaky onemocnění, nebude dítěti vstup do MŠ umožněn.

·         Do budovy MŠ může dítě doprovázet pouze jedna osoba.

·         Všichni příchozí ihned při vstupu do MŠ použijí dezinfekční přípravek.

·         Doporučujeme, aby byly v prostorách budovy dodržovány dostatečné rozestupy.

·     Pro doprovázející osobu platí povinnost v MŠ používat aktuálně platnou ochranu dýchacích cest a zdržovat se v budově pouze po dobu nezbytně nutnou k předání či vyzvednutí dítěte. Do třídy nebude doprovodu vstup umožněn.

·         Děti roušky v prostorách MŠ nosit nemusí, budou však mít 2 kusy čistých roušek

 v podepsaném sáčku v šatně.

·         Před vstupem do třídy si dítě důkladně (20-30 vteřin) umyje ruce vodou a tekutým mýdlem.


      Při podezření na možné příznaky (covid-19):

 

·         Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do samostatné místnosti a kontaktování zákonného zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ. 

·         MŠ informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

·         Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. (potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost)


Děkujeme všem rodičům za pochopení a dodržování tohoto manuálu.

Snažíme se ochránit Vaše děti, personál MŠ i Vás.Vážení rodiče,

I v letošním školním roce pokračujeme v logopedické prevenci. Ve třídách probíhají každý týden logopedické chvilky pro všechny děti a několik individuálních nebo skupinových chvilek pro děti s logopedickými obtížemi. Každá třída má pro tyto aktivity vybavený logopedický koutek s potřebnými pomůckami.

K dispozici je i pro Vás odborná literatura v logopedické knihovničce, kterou si máte možnost zapůjčit.