Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
SE SOUHLASEM OBECNÍHO ÚŘADU V MOŘKOVĚ BUDE

O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH PŘERUŠEN PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

OD PONDĚLÍ 12. ČERVENCE 2021 DO PÁTKU 20. SRPNA 2021
Úpravy provozu a hygienické podmínky v MŠ Mořkov

platné od 10.5.2021

MANUÁL PRO RODIČE (COVID 19)

Škola je vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví ČR.

·         Do mateřské školy budou přijímány pouze děti zcela zdravé!

·     Pokud budou při příchodu dítěte do MŠ patrné příznaky onemocnění, nebude dítěti vstup do MŠ umožněn.

·         Do budovy MŠ může dítě doprovázet pouze jedna osoba.

·         Všichni příchozí ihned při vstupu do MŠ použijí dezinfekční přípravek.

·         Doporučujeme, aby byly v prostorách budovy dodržovány dostatečné rozestupy.

·     Pro doprovázející osobu platí povinnost v MŠ používat aktuálně platnou ochranu dýchacích cest a zdržovat se v budově pouze po dobu nezbytně nutnou k předání či vyzvednutí dítěte. Do třídy nebude doprovodu vstup umožněn.

·         Děti roušky v prostorách MŠ nosit nemusí, budou však mít 2 kusy čistých roušek

 v podepsaném sáčku v šatně.

·         Před vstupem do třídy si dítě důkladně (20-30 vteřin) umyje ruce vodou a tekutým mýdlem.


      Při podezření na možné příznaky (covid-19):

 

·         Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do samostatné místnosti a kontaktování zákonného zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ. 

·         MŠ informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

·         Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. (potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost)


Děkujeme všem rodičům za pochopení a dodržování tohoto manuálu.

Snažíme se ochránit Vaše děti, personál MŠ i Vás.

Zápis dětí do Mateřské školy pro rok 2021/2022V letošním roce proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání distanční formou, tedy doručením nezbytných dokumentů mateřské škole v termínu od 3. května do 14. května 2021

Dokumenty pro zápis do mateřské školy:

Nemáte-li možnost vytisknout si potřebné dokumenty, můžete si je po domluvě vyzvednout v mateřské škole (tel. 556 759 366)

 1. Potvrzení lékaře o očkování dítěte (neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou)
 2. Prostá kopie rodného listu dítěte
 3. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (ke stažení) včetně
  • Evidenčního listu
  • Prohlášení rodičů
Možnosti doručení dokumentů:

kompletní sadu dokumentů je možno doručit jedním z těchto způsobů:
 1. podáním v mateřské škole - do schránky u hlavního vchodu
 2. poštou na adresu školy - Sportovní 258, Mořkov, 742 72 - rozhodující je datum podání na poště
 3. emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na mailovou adresu školy zsmorkov(zavináč)zsmorkov.cz. Prosíme, do předmětu emailu napište: Zápis MŠ - "Jméno dítěte"
 4. do datové schránky školy (ID 6dnmfih) - Datovou schránku si zákonní zástupci mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz 
  Na doručení písemností jinou cestou nebude brán zřetel.

  PLÁN AKCÍ

  Z důvodu opatření proti onemocnění Covid – 19 a v souladu s Manuálem MŠMT se do odvolání omezuje konání aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné, např. kulturní a sportovní akce, společné akce s rodiči, atd.

  Vážení rodiče,

  I v letošním školním roce pokračujeme v logopedické prevenci. Ve třídách probíhají každý týden logopedické chvilky pro všechny děti a několik individuálních nebo skupinových chvilek pro děti s logopedickými obtížemi. Každá třída má pro tyto aktivity vybavený logopedický koutek s potřebnými pomůckami.

  K dispozici je i pro Vás odborná literatura v logopedické knihovničce, kterou si máte možnost zapůjčit.