Strona główna

Inspektor Ochrony Danych

w Zespole Szkół

im. prof. Franciszka Leji

w Grodzisku Górnym:

Zbigniew Gdański

Kontakt: iod@grodziskodolne.pl

Załącznik 3

Polityki ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespołu Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym, Grodzisko Górne 503 , 37-306 Grodzisko Dolne,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: sekretariat@zsleji.pl, tel.: 017 2436023

3) celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku / na przekazanie danych innym podmiotom

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- Medycyna pracy

- Pakiet socjalny (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe, karty sportowe dla pracowników)

- Biura podróży (na potrzeby podróży służbowych)

- Zewnętrzne usługi ochrony mienia

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Załącznik 6

Polityki ochrony danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Zespół Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym, Grodzisko Górne 503 , 37-306 Grodzisko Dolne.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Zespołu Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@zsleji.pl,

tel.: 017 2436023

3. Zespół Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym może przetwarzać dane osobowe uczniów, rodziców, opiekunów prawnych oraz pozostałych osób, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Dane osobowe uczniów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Zespołu Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.

7. Uczeń Zespołu Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym ma prawo żądać od Administratora:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- sprostowania swoich danych osobowych,

- usunięcia swoich danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.

- w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Zespół Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym narusza przepisy RODO – uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez ucznia danych osobowych jest:

- warunkiem prowadzenia sprawy w Zespole Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym i wynika z przepisów prawa,

- dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Zespole Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym.

10. Dane osobowe uczniów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane uczniom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Zespołu Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym.

Zespół Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.