EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019 r.- informacje dla ucznia i rodzica

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Jest on przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin odbędzie się w dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. oraz w terminie dodatkowym 3, 4, 5 czerwca 2019 r. 

15 kwietnia 2019 r. – poniedziałek- JĘZYK POLSKI
Test z języka polskiego rozpocznie się o godzinie 900 i będzie trwał 120 minut. 

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania testu z języka polskiego może zostać przedłużony o 60 minut.

16 kwietnia 2019 r. – wtorek - MATEMATYKA
Test z matematyki rozpocznie się o godzinie 900 i będzie trwał 100 minut.  

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania testu z matematyki może zostać przedłużony o 50 minut.

17 kwietnia 2019 r.– środa - JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
Test z języka obcego nowożytnego rozpocznie się o godzinie 900 i będzie trwał 90 minut. 

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania testu z języka obcego nowożytnego może zostać przedłużony o 45 minut.


Kluczowe kwestie dotyczące egzaminu ósmoklasisty: 
 
1.  Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. 

2. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 
3. W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎


Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 
4.    Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.

5. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut). 

6. Uczniowie zobowiązani są do samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu  
 
7. Istnieje możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz możliwość złożenia wniosku o weryfikację sumy punktów. 
 

Ważne terminy: 
a. do 1 października 2018 r. – złożenie deklaracji  wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty,

b. do 15 października 2018 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się  

c. do 23 listopada 2018 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji. 

d. do 15 stycznia 2019 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach. 

e. do 1 kwietnia 2019 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów / finalistów konkursów / olimpiad przedmiotowych.


Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na następujących stronach internetowych:

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

(zakładka- egzamin ósmoklasisty)

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA

(zakładka- egzamin ósmoklasisty)