EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019 r.- informacje dla ucznia i rodzica

Egzamin odbędzie się w dniach 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. oraz w terminie dodatkowym 3, 4, 5 czerwca 2019 r. 

10 kwietnia 2019 r. – środa- CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę testu.


Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. 


Test z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie rozpocznie się o godzinie 900 i będzie trwał 60 minut. Osobny test z języka polskiego rozpocznie się o godzinie 1100 i będzie trwał 90 minut.


Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania testu z historii i wiedzy o społeczeństwie może zostać przedłużony o 20 minut, natomiast test z języka polskiego może zostać przedłużony o maksymalnie 45 minut.


11 kwietnia 2019 r. – czwartek - CZĘŚĆ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA

Składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zadań zamkniętych.

Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą.

Test z przedmiotów takich jak biologia, chemia, fizyka, geografia rozpocznie się o godzinie 900 i będzie trwał 60 minut.

Test z matematyki rozpocznie się o godzinie 1100 i będzie trwał 90 minut.

Możliwość przedłużenia egzaminu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będzie taka sama jak w części humanistycznej egzaminu.


12 kwietnia 2019 r.– piątek - CZĘŚĆ JĘZYKOWA

W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego.

W zależności od wyboru języka uczeń może go zdawać na różnym poziomie: podstawowym i rozszerzonym lub tylko podstawowym.  

Na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 900 i będzie trwał 60 minut. 

Na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 1100 i będzie trwał też 60 minut. 


Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mogli skorzystać z przedłużonego czasu -  odpowiednio o 20 minut (poziom podstawowy) i 30 minut (poziom rozszerzony). 1. Egzamin ma formę pisemną.
 2. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza,
  w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
 3. Zestawy pytań ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) w Warszawie.
 4. Zestawy egzaminacyjne są dostarczane do szkoły
  w dniu egzaminu. Przesyłki są otwierane komisyjnie,
  a uczniowie w dniu egzaminu otrzymują zabezpieczone testy, które otwierają samodzielnie.
 5. Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów.
 6. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę.
 7. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez ucznia przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego egzamin gimnazjalny. Informacje o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w protokole.
 8. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który z przyczyn losowych, albo zdrowotnych nie mógł przystąpić do egzaminu w terminie głównym oraz uczeń, któremu przerwano egzamin w terminie głównym .
 1. Zaświadczenie o wynikach będzie można uzyskać
  w dniu ukończenia szkoły. W przypadku zdawania egzaminu w późniejszym terminie  - do 31 sierpnia. 
 2. Rodzice uczniów mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej według  procedur określonych przez CKE w Warszawie.
 1. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły.
 2. Do sali, w której przeprowadzany jest egzamin nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 3. Każdy uczeń zobowiązany jest przynieść długopis lub pióro z czarnym atramentem/tuszem oraz  dodatkowo – linijkę- na egzamin z matematyki. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. 
 4. Uczeń może wnieść na salę egzaminacyjną małą butelkę wody mineralnej, którą stawia na podłodze, przy nodze stolika, aby nie zniszczyć materiałów egzaminacyjnych.
 5. W czasie egzaminu uczniowie wykonują zadania samodzielnie. 
 6. Uczniowie poznają wyniki egzaminu 14 czerwca 2019r.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na następujących stronach internetowych:


 Centralna Komisja Egzaminacyjna (zakładka- egzamin gimnazjalny)
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (zakładka- egzamin gimnazjalny)