Kontakty‎ > ‎Zaměstnanci‎ > ‎Výchovný poradce‎ > ‎

Přijímací řízení na SŠ

  • Ředitel střední školy zveřejňuje kriteria a další podrobnosti před podáním přihlášek ke vzdělávání na střední škole; v případě rozhodnutí o konání přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení stanoví nejméně 2 termíny pro její konání (platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou na základě § 62 odst. 4 školského zákona).
  • Naše škola všem žákům poskytne přihlášku na střední školu v tištěné podobě (možno i ke stažení).
  • Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče, příp. zletilý uchazeč řediteli střední školy; na přihlášce se vyznačí den, kdy se uchazeč chce zúčastnit přijímací zkoušky.
  • Je umožněno uchazeči podat dvě přihlášky v prvním kole.
  • Žák, který podává přihlášku na střední školu s talentovou zkoušku, ji musí podat nejpozději do 30. listopadu 2014. Přihlášku na ostatní střední školy je nutno doručit do 15. března 2015.
  • Termín prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy bez talentové zkoušky je stanoven na dobu od 22. dubna do 30. dubna, pokud ředitel školy rozhodnul, že se přijímací zkouška koná (§ 3 odst. 1 vyhlášky).
  • Každý žák také obdrží  jeden zápisový lístek, který slouží k potvrzení přijetí na střední školu. Pokud žák bude přijat na více středních škol, zápisový lístek pošle na tu preferovanější (kam chce nastoupit). Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují na zveřejněném seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňující dálkový přístup (internet). Pokud žák zápisový lístek odešle a na základě odvolání bude přijat na druhou (preferovanější) školu, může si zápisový lístek vyžádat zpět. Také v případě, že je žák přijat na více středních škol nebo oborů vzdělání, přičemž rozhodnutí o přijetí dostane v jiných termínech, lze zápisový lístek písemně vzít zpět (1 krát) a odevzdat na jinou školu či jiný obor.
  • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání. Informujte se u ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
  • Bližší informace Vám poskytne výchovný poradce nebo čtěte v přiložených souborech.   
Ċ
Lenka Horní,
26. 11. 2014 1:26
Ċ
Lenka Horní,
26. 11. 2014 1:23