Základní škola Světlá nad Sázavou

Lánecká 699 582 91 Světlá nad Sázavou

tel.: 569 430 611 zslanecka@svetlans.cz IČO 75017130VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY


ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:

Vnitřní řád je platný od 1.9.2017 .

Školní jídelna zajišťuje stravování pouze ve dnech školního vyučování.


Školní stravování se řídí zákonem

- č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání

- vyhláškou 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich

úhradě v příspěvkových organizacích zřízenými územními

samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších

předpisů

- vyhláškou č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění

pozdějších předpisů

- vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací

služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech

epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů

- nařízení EU č.852/2004 o hygieně potravin

- směrnicí 2000/89 ES , směrnicí 1169/2011 EU o alergenech


KATEGORIE STRÁVNÍKŮ:

Od 1.9.2017 jsou platné tyto ceny stravného:

žáci MŠ

3-6 let


žáci MŠ

7 let


žáci ZŠ

6 let

21,00 Kč

žáci ZŠ

7-10 let

22,00 Kč

žáci ZŠ

11- 14 let

24,00 Kč

žáci ZŠ

15 a více let

27,00 Kč

dospělí, důchodci


27,00 Kč

Cena stravného pro jednotlivé kategorie se podle zákona řídí podle věku

dosaženého kdykoliv během započatého školního roku včetně letních prázdnin.                                                                                                                                                                                           ( např. dítě které dosáhne patnácti let až v srpnu, platí po celý školní rok v kategorii 15 let a více ).PLATBA STRAVNÉHO:

Stravné lze platit:


Hotově v kanceláři školní jídelny a to zpravidla posledních 10 pracovních dní před koncem měsíce zálohově na měsíc následující.                                                                                                     Přeplatky za odhlášené obědy jsou odečítány vždy při platbě na další měsíc. V červnu jsou vraceny hotově.


Bezhotovostně – strávník či rodiče nezletilých strávníků si zřídí povolení k inkasu u svého peněžního ústavu na číslo účtu školy: 78-7876530227/0100,

limit inkasa do 650,- Kč. Kopii povolení je nutné donést vedoucí školní jídelny, ta pravidelně nastaví strávníkovi obědy dle dohody                                                                                                    ( denně či pouze některé dny ) a v průběhu měsíce ( zpravidla okolo patnáctého ) strhne strávníkovi z účtu skutečně projedené stravné                                                                                           po odečtení přeplatků za odhlášené obědy. Přeplatky v červnu se vrací hotově. V případě nestrženého inkasa např.z nedostatku peněz                                                                                          na účtu je strávník povinen doplatit stravné hotově.


PŘIHLÁŠENÍ KE STRAVOVÁNÍ:


Strávník je přihlášen ke stravování po vyplnění „přihlášky ke stravování“,

po zakoupení čipu a zaplacení stravného kdykoliv během školního roku. Vratná záloha za čip činí 100,- Kč                                                                                                                                             a v případě vrácení nepoškozeného čipu během nebo po skončení školní docházky vracíme zálohu zpět.

Pomocí tohoto čipu se strávník prokazuje u výdejního okénka zakoupeným stravným, kategorií a druhem                                                                                                                                        objednaného jídla. V případě zapomenutého čipu překontroluje kuchařka u výdejového terminálu přihlášenou                                                                                                                             stravu podle jména strávníka.

Dále si pomocí čipu u objednávkového terminálu nastavuje druh pokrmu.

Denně vaříme dva druhy pokrmů, jedno zpravidla bezmasé. Změnu jídla lze provádět na 2 týdny dopředu.                                                                                                                                            Jídlo č.1 má strávník nastaven automaticky, změnu na č.2 případně odhlásit oběd lze na objednávkovém terminále

nebo pomocí internetového objednávání na webových stránkách a to nejpozději den předem do 14,00 hodin.VÝDEJ OBĚDŮ


Výdej obědů do jídlonošů 11,15 hodin – 11,25 hodin

Výdej pro ostatní strávníky 11,25 hodin – 14,00 hodin


Pokrmy do jídlonošů jsou vydávány pouze do absolutně čistých nádob

nikoliv do sklenic či kelímků. Tyto pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě.

Při odebrání stravy mimo jídelnu neodpovídá kuchyně za její eventuelní

znehodnocení způsobené nesprávným zacházením.

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ


Školní jídelna poskytuje ve spolupráci s nutričním specialistou bezlepkovou, bezlaktózovou a diabetickou dietu.                                                                                                                              Tyto diety vaříme pouze žákům po předložení lékařské zprávy s dietickým doporučením.
ODHLÁŠENÍ STRAVY:

Odhlásit oběd je možné do 7,30 hodin a to osobně, telefonicky

na č.569 430 622, elektronicky hartova@zslanecka.cz . Pomocí čipu

na objednávkovém terminále nebo pomocí internetového objednávání

na webových stránkách školy nejpozději den předem do 14,00 hodin.

Za nevyzvednutou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada a propadá.

V době neplánované nepřítomnosti ve škole má strávník nárok pouze

na jeden dotovaný oběd. Pokud chce odebírat obědy i v další dny nemoci,

musí strávník doplatit hotově plné náklady na přípravu pokrmů ( věcnou a mzdovou režii ) v hodnotě 23,- Kč za jeden oběd.                                                                                                         

Režie se platí v kanceláři ŠJ a tyto obědy budou vydány u výdejního okénka v hodiny k tomu určené

po předložení dokladu o jejím zaplacení.

Zaměstnanci školy, kteří pravidelně odebírají obědy do jídlonošů, jsou

také povinni připlácet věcnou a mzdovou režii v hodnotě 23,- Kč za jeden

oběd . Tento doplatek lze po dohodě s vedoucí ŠJ platit jednorázově

na konci měsíce podle počtu odebraných obědů.NORMOVÁNÍ SUROVIN:

Jídelníček je sestavován dle zásad zdravé výživy a spotřebním košem

vybraných potravin dle odst.2 přílohy k vyhlášce 48-1993 Sb.

Normování surovin je prováděno podle receptur a to pro každou věkovou

kategorii zvlášť.


Maso ( dle kvality a druhu masa )

3 -6 let            50-60g

7-10 let           60-70g

11-14 let        70-80g

15 let a více   80-90g

dospělí           80-90g


Ostatní suroviny – koeficient přepočtu

3 -6 let          0,60

7-10 let         0,70

11-14 let      0,80

15 a více let 0,90

dospělí         0,90PRÁVA A POVINNOSTI STRÁVNÍKŮ:


1. Ve školní jídelně platí Školní řád Základní školy Světlá nad Sázavou,

Lánecká 699, příspěvková organizace.

2. Strávník je seznámen s vnitřním řádem školní jídelny, který je k dispozici

na vývěsce před školní jídelnou a na webových stránkách školy,

a řídí se jím.

3. Strávník má k dispozici jídelní lístek a to na dobu dvou týdnů dopředu,

má možnost výběru ze dvou hlavních jídel a to nejpozději den předem

do 14,00 hodin.

4. Strávníci dodržují stanovenou dobu výdeje do jídlonošů a čistotu nádob

5. Jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dozoru, vedoucí ŠJ, kuchařek

a dalších zaměstnanců školy.

6. Při příchodu se staví do řady v pořadí, v jakém přišli, a dodržují zásady

slušného chování. Dospělí strávníci mohou využít přednostního výdeje

stravy z důvodů plnění dalších pracovních povinností.

7. Prokazují se u výdejního okénka čipem, při jeho zapomenutí stravenkou.

8. Strávníci jsou povinni se chovat ve školní jídelně ohleduplně, v souladu

s hygienickými a společenskými pravidly k dospělým i ostatním

strávníkům.

9. Konzumace jídel a nápojů probíhá u stolů v sedě. Je zakázáno vynášení

nádobí z prostor školní jídelny.

10. Problémy a připomínky strávník hlásí dozorujícímu pedagogovi nebo

vedoucí ŠJ.

11. Po skončení oběda jsou strávníci povinni odnést použité nádobí na určené

místo a vytřídit jej.

12. Strávníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení školní jídelny. Hradí

svévolně způsobené škody.

13. Každý úraz oznámí poškozený nebo svědek neprodleně dozorujícímu

pedagogovi. Ten použije lékárničku z kanceláře ŠJ a v případě nutnosti

dohodne s vedením školy sepsání záznamu o školním úrazu.

14. Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují. Výjimku tvoří

pedagogičtí pracovníci doprovázející strávníky.Ve Světlé nad Sázavou dne 1.8.2018

Vnitřní řád vypracovala Hartová MartinaComments