Wymagania edukacyjne z plastyki w szkole podstawowej

Przy ustalaniu oceny z plastyki w szczególności pod uwagę brany jest wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Ocena uwzględnia przede wszystkim stosunek ucznia do przedmiotu, pracę włożoną w realizację wymagań oraz zaangażowanie ucznia w uczestnictwo w kulturze. Jego uzdolnienia plastyczne nie są podstawowym kryterium oceniania.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- biegle posługuje się wiadomościami i umiejętnościami objętymi podstawą programową,

- reprezentuje wysoki poziom artystyczny umiejętności plastycznych, wykazuje postawę twórczą, aktywną, poszukującą,

- realizuje własne, oryginalne pomysły,

- wykazuje zaangażowanie i twórczą inicjatywę w działaniach grupowych,

- potrafi wymienić wybitnych twórców polskich i zagranicznych oraz podać przykłady ich twórczości,

- analizuje i interpretuje dowolne dzieła architektury i sztuk plastycznych oraz uzasadnia ich wartość artystyczną,

- aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i regionu,

- osiąga sukcesy w konkursach plastycznych.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował i wykorzystuje w praktyce wszystkie określone w programie wiadomości i umiejętności,

- umiejętnie posługuje się środkami wyrazu plastycznego i innych dziedzin sztuki w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni,

- wykorzystuje w samodzielnych działaniach różnorodne materiały, narzędzia i techniki plastyczne,

- realizuje projekty w zakresie form użytkowych,

- bierze udział w dyskusjach na temat sztuk plastycznych i potrafi uzasadnić swoje zdanie,

- rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych posługując się podstawowymi terminami i pojęciami właściwymi dla tych dziedzin sztuki,

- jest zawsze przygotowany do lekcji,

- twórczo wypełnia rolę w grupie.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności,

- zawsze przynosi na lekcję potrzebne materiały,

- prawidłowo posługuje się terminologią plastyczną i samodzielnie rozwiązuje typowe problemy,

- przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych,

- świadomie wykorzystuje środki plastyczne i stosuje techniki plastyczne,

- wymienia nazwiska kilku twórców polskich i zagranicznych,

- samodzielnie próbuje analizować i porównywać wybrane dzieła sztuki.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- przyswoił podstawowe wiadomości i najprostsze umiejętności,

- stara się być przygotowany do lekcji i uczestniczy w niej,

- samodzielnie wykonuje łatwe ćwiczenia plastyczne,

- posługuje się wybranymi środkami wyrazu i stosuje proste, typowe techniki plastyczne,

- współpracuje w grupie i podejmuje próby twórczości plastycznej.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- przyswoił proste informacje i treści,

- samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje proste ćwiczenia plastyczne o charakterze odtwórczym, stereotypowym i schematycznej formie,

- wykorzystuje w minimalnym stopniu dostępne narzędzia pracy.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotu,

- świadomie lekceważy polecenia nauczyciela.

 

Zasady ustalania oceny bieżącej:

 

Prace plastyczne oceniane są według zasad każdorazowo podanych przez nauczyciela przed rozpoczęciem pracy. W szczególności prace ucznia oceniane są za:

- zgodność z tematem,

- bogactwo treści,

- wartości formalne (kompozycja, wykorzystanie barw, techniki),

- pomysłowość (oryginalność),

- samodzielność,

- rozwiązanie problemu.