Gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w nauczaniu zajęć technicznych w gimnazjum.


Ocena celująca

Uczeń:

Wykonuje wszystkie zadania objęte programem, stosuje się do zasad BHP, posiada umiejętność kierowania pracą zespołu, opiekuje się pracownią techniczną i dyżuruje w niej (wydaje narzędzia, dokonuje ich konserwacji, drobnych napraw i regulacji), wykonuje dodatkowe, wskazane przez nauczyciela lub podjęte samodzielnie zadania wychodzące poza program, np. wywiady, prezentacje multimedialne, przygotowywanie wystaw, wykazuje własną inicjatywę i aktywność w proponowaniu zadań usprawniających pracę oraz jej organizację w pracowni szkolnej i w najbliższym środowisku,  bierze udział i osiąga wyniki w konkursach i olimpiadach technicznych, a także w turniejach ruchu drogowego (rowerowych)

.Ocena bardzo dobra

Uczeń:

Wykonuje wszystkie zadania objęte programem, stosuje się do zasady BHP posiada umiejętność kierowania pracą zespołu (zajęcia w zespołach), wydaje i przyjmuje narzędzia podczas ćwiczeń praktyczno-technicznych przygotowuje wywiady,  prezentacje multimedialne, także w zespole.

Ocena dobra

Uczeń:

Wykonuje większość zadań objętych programem, stosuje się do zasad BHP posiada umiejętność kierowania pracą zespołu (zajęcia w zespołach) przygotowuje wywiad,  prezentację multimedialną.

Ocena dostateczna

Uczeń:

Wykonuje minimum 51 - 70% zadań objętych programem, stosuje się do zasad BHP, bierze aktywny udział w pracy zespołu podczas wykonywania zadań

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

Wykonuje minimum 36 - 50% zadań objętych programem, stosuje się do zasad BHP, bierze udział w pracy zespołu podczas wykonywania zadań.

Ocena niedostateczna

Uczeń:

Nie uczestniczy w zajęciach z techniki, nie bierze udziału w lekcji mimo, że jest na niej obecny, nie wykonuje zadań objętych programem, nie zna przepisów BHP ( nie wolno takiego ucznia dopuścić do obsługi narzędzi i urządzeń, bo grozi to nieszczęśliwym wypadkiem!).