Wymagania edukacyjne z języka polskiego na poszczególne oceny- klasa VI.Niedostateczny Uczeń:


- nie opanował treści i umiejętności zawartych w podstawie programowej z języka
polskiego II etapu kształcenia.


Dopuszczający Uczeń:

-  bardzo słabo rozumie tekst czytany,

-  dokonuje analizy i interpretacji tekstu, ale nie potrafi nazwać cech charakterystycznych dla danego tekstu,

-  wyszukuje w tekście potrzebne informacje przy pomocy nauczyciela,

-  zna części mowy i zdania, ale nie potrafi wskazać ich w wypowiedzi,

-  ma ubogi zasób słownictwa,

-  redaguje długie i krótkie formy pisemne, ale nie zawsze są to wypowiedzi poprawne merytorycznie i językowo,

-  przy pisaniu popełnia liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne,

-  rozpoznaje rodzaje literackie, ale nie potrafi określić gatunku literackiego danego tekstu.

Dostateczny Uczeń:

- czyta tekst ze zrozumieniem,

- określa temat tekstu,

- nazywa w tekstach narratora i podmiot liryczny,

- wskazuje w wierszu epitety i porównania,

- wyszukuje w tekście konkretne informacje,

- redaguje dłuższe i krótsze formy pisemne na temat, dbając o właściwą kompozycję,

- wskazuje w wierszu zwrotkę, wers, rymy, epitety, metafory, onomatopeję, porównanie,

- posiada przeciętny zasób słownictwa,

- czyta lektury szkolne,

- zna rodzaje i gatunki literackie,

- zna części mowy i części zdania i poprawnie wskazuje je w zdaniach,

- porządkuje przedstawione w tekście wydarzenia w kolejności chronologicznej,

- wskazuje i nazywa wyrazy bliskoznaczne i pokrewne,

- pisze wypracowania na temat, nie zawsze jednak pamięta o elementach danej formy, popełnia nieliczne błędy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne.Dobry Uczeń:

-  czyta różne teksty literackie,

-  wskazuje i nazywa nadawcę, odbiorcę wypowiedzi,

-  formułuje główny temat i problematykę przeczytanego tekstu,

-  odróżnia tekst prozatorski od wiersza,

-  wskazuje i nazywa w wierszach podmiot liryczny, natomiast w utworach pisanych prozą wskazuje narratora,

-  wyszukuje w tekście konkretne informacje, przetwarza je na własny użytek, wskazuje w nich informacje prawdziwe i fałszywe,

-  redaguje długie i krótkie formy pisemne wskazane w podstawie programowej,

-  wskazuje i nazywa w utworach poetyckich różne środki stylistyczne: epitety, porównania, metafory, onomatopeję, apostrofę,

-  zna rodzaje metafor: uosobienie i ożywienie,

-  posiada dosyć szeroki zasób słownictwa, którym operuje w mowie i piśmie,

-  czyta chętnie lektury szkolne i wyciąga z nich wnioski i naukę dla siebie,

-  odróżnia fikcję artystyczną od rzeczywistości w przeczytanych tekstach,
-rozpoznaje intencję i cel wypowiedzi: prośbę, polecenie, informację, reklamę, pytanie, emocje,

-  rozpoznaje i prawidłowo nazywa gatunki i rodzaje literackie,

-  redaguje ramowy i szczegółowy plan wydarzeń przedstawionych w tekście, zachowując chronologię wydarzeń,

-  zna dobrze części mowy i części zdania, wskazuje je w zdaniach,

-  podczas pisania popełnia nieliczne błędy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne,

-  rozpoznaje synonimy, antonimy, homonimy i wyrazy pokrewne,

-  posiada świadomość językową, tj. poznane wiadomości i umiejętności z zakresu gramatyki stosuje w pisaniu.


Bardzo dobry Uczeń:

-  czyta sprawnie i ze zrozumieniem różne teksty,

-  określa tematykę tekstu, wskazuje w nim prawdę lub fałsz,

-  nazywa odbiorcę, nadawcę, autora, czytelnika, słuchacza, narratora, podmiot liryczny danej wypowiedzi,

-  odróżnia w tekście informacje ważne od drugorzędnych,

-  wyszukuje w tekście konkretne informacje, a także te wyrażone dosłownie i w sposób przenośny,

-wyciąga wnioski z nauk zawartych w tekstach, w tym rozpoznaje w nich prawdę lub fałsz,

-  formułuje samodzielnie pytania do tekstu,

-  korzysta z różnych źródeł informacji,

-  rozpoznaje części zdania i mowy i ich funkcje,

-  odróżnia rodzaje zdań i poprawnie je nazywa,

-  wskazuje  i  nazywa  w  wypowiedziach  formy  przypadków,  liczb,  osób,  czasów  i
rodzajów gramatycznych

-  odróżnia w tekście fikcję od rzeczywistości, realizm od fantastyki,

-  wyodrębnia elementy składające się na widowisko teatralne i film,

-  nazywa rodzaje i gatunki literackie i potrafi zakwalifikować dany tekst pod tym kątem,

-   tworzy  następujące formy pisemne:  opowiadanie, list, sprawozdanie,  opis, plany wydarzeń,

-   redaguje  krótkie  formy  użytkowe: wpis do dziennika, kartkę z  pamiętnika, zaproszenie, ogłoszenie, przepis, instrukcję, życzenia, dedykację, gratulacje,

-   rozpoznaje w wierszu i nazywa środki stylistyczne:  epitety, porównania, wyrazy dźwiękonaśladowcze, przenośnie oraz objaśniać ich rolę w utworze,

 -  wskazuje w wierszu rym, rytm, wers, zwrotkę, refren, odróżnia wiersz rymowany od nierymowanego( białego),

-  wie, co te są homonimy, antonimy, synonimy, wyrazy pokrewne i potrafi je poprawnie wskazywać w tekstach,

-  identyfikuje tekst jako tekst informacyjny, literacki lub reklamowy,

-  pisze poprawnie pod względem gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym,

-  chętnie czyta lektury.

-  poznane wiadomości i umiejętności językowe potrafi wykorzystać w praktyce, przy pisaniu.


Celujący Uczeń:


-  czyta sprawnie i ze zrozumieniem różne teksty,

-  określa tematykę tekstu,

-  nazywa odbiorcę, nadawcę, autora, czytelnika, słuchacza, narratora, podmiot liryczny danej wypowiedzi,

-  odróżnia w tekście informacje ważne od drugorzędnych,

-  wyszukuje w tekście konkretne informacje, a także te wyrażone dosłownie i w sposób przenośny,

-wyciąga wniosła z nauk zawartych w tekstach, w tym rozpoznaje w nich prawdę lub fałsz,

-  formułuje samodzielnie pytania do tekstu,

-  korzysta z różnych źródeł informacji,

-  rozpoznaje części zdania i mowy i ich funkcje,

-  odróżnia rodzaje zdań i poprawnie je nazywa,

-  wskazuje  i  nazywa  w  wypowiedziach  formy  przypadków,  liczb,  osób,  czasów  i
rodzajów gramatycznych

-  odróżnia w tekście fikcję od rzeczywistości, realizm od fantastyki,

-  wyodrębnia elementy składające się na widowisko teatralne i film,

-  nazywa rodzaje i gatunki literackie i potrafi zakwalifikować dany tekst pod tym kątem,

-   tworzy  następujące  formy  pisemne:  opowiadanie,  list, sprawozdanie,  opis, plany
wydarzeń,

-  redaguje  krótkie  formy  użytkowe-  kartkę z  dziennika,  pamiętnika,  zaproszenie, ogłoszenie, przepis, instrukcję, życzenia, dedykację, gratulacje,

-  rozpoznaje w wierszu i nazywać środki stylistyczne:  epitety, porównania, wyrazy dźwiękonaśladowcze, przenośnie oraz objaśniać ich rolę w utworze,

-  wskazuje w wierszu rym, rytm, wers, zwrotkę, refren, odróżnia wiersz rymowany od nierymowanego( białego),

-  wie, co te są homonimy, antonimy, synonimy, wyrazy pokrewne i potrafi je poprawnie wskazywać w tekstach,

-  identyfikuje tekst jako tekst informacyjny, literacki lub reklamowy,

-  pisze poprawnie pod względem gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym,

-  chętnie czyta lektury i inne książki,

-     uczestniczy     w     konkursach     przedmiotowych,    przedstawieniach     teatralnych,
uroczystościach szkolnych,

- recytuje z pamięci wiersze, prozę,

-   myśli   logicznie   i   rzeczowo,   wyciąga   trafne   wnioski,   uzasadnia   je,   dyskutuje,
polemizuje, integruje wiadomości z różnych przedmiotów humanistycznych,

- bardzo dobrze i sprawnie wykonuje testy kompetencji czytelniczych.


Powyższe wymagania na poszczególne oceny powstały w oparciu o treści i umiejętności z języka polskiego zawarte w Podstawie Programowej II etapu kształcenia- klasy IV- VI.

Wymagania opracowała nauczycielka języka polskiego: mgr Agnieszka Jurewicz.
Rok szk.2015/2016.