Wymagania ogólne z przyrody i biologii na poszczególne stopnie szkolne

Wymagania ogólne z przyrody i biologii na poszczególne stopnie szkolne

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, będące efektem jego samodzielnej pracy,

- prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią biologiczną,

- potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych,

- formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,

- dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów biologicznych,

- wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,

- potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji,

- bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

- wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,

- w pracach pisemnych osiąga od 96 – 100% punktów,

- bierze udział w konkursach biologicznych na terenie szkoły i poza nią.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

-  wykazuje szczególne zainteresowania biologią i przyrodą,

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,

-  bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji,

- potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle przyrodnicze,

- sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem laboratoryjnym,

-  potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe i opisać je,

- prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną,

-  aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 86 – 95% punktów.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,

-  posługuje się mikroskopem i zna sprzęt laboratoryjny,

-  wykonuje proste preparaty mikroskopowe,

-  udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,

-  jest aktywny na lekcji,

-  w pracach pisemnych osiąga od 71 – 85% punktów.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu biologii, oraz takie, które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i  pozaszkolnych,

-  z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności,

-   z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy, itp.,

-   wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadawalającym,

-   w przypadku prac pisemnych osiąga od 51 – 70%.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale  nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,

- wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela,

-   z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia biologiczne,

- wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii

    biologicznej,

-   jest mało aktywny na lekcji,

-  w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 36 – 50% punktów.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową   koniecznych do dalszego kształcenia w zakresie przyrody i biologii,

-   nie potrafi posługiwać się przyrządami biologicznymi,

- wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,

- nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,

-   wykazuje się bierną postawą na lekcji,

-   w przypadku prac pisemnych osiąga od 0 – 35% punktów.

 

Obniżenie wymagań edukacyjnych nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej obniżyć wymagania edukacyjne i dostosować do indywidualnych możliwości ucznia.

 

Wymagania szczegółowe na poszczególne stopnie szkolne uczeń otrzymuje po zakończeniu każdego działu przed sprawdzianem lub testem.

 

                                                                                             Opracowała: Lucyna Konieczna

                                                                                                  rok szkolny 2015/2016