Podstawa Programowa - Gimnazjum I-III

1.    Podstawa programowa – informatyka dla gimnazjum

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół określono m.in. podstawę programową do informatyki dla gimnazjum.

Cele kształcenia – wymagania ogólne

              I.     Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

           II.     Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych.

        III.     Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego.

        IV.     Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań.

           V.     Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki.

  

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

1.      Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:

1)      opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń zewnętrznych;

2)      posługuje się urządzeniami multimedialnymi, na przykład do nagrywania/odtwarzania obrazu i dźwięku;

3)      stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

4)      wyszukuje i uruchamia programy, porządkuje i archiwizuje dane i programy; stosuje profilaktykę antywirusową;

5)      samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej;

6)      korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i oprogramowania.

2.      Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł; współtworzenie zasobów w sieci. Uczeń:

1)      przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez człowieka i komputer;

2)      posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych;

3)      pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia pod względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach;

4)      umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych.

3.      Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń:

1)      zakłada konto pocztowe w portalu internetowym i konfiguruje je zgodnie ze swoimi potrzebami;

2)      bierze udział w dyskusjach na forum;

3)      komunikuje się za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych z członkami grupy współpracującej nad projektem;

4)      stosuje zasady netykiety w komunikacji w sieci.

4.      Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Uczeń:

1)      przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć, umieszcza napisy na rysunkach, tworzy animacje, przekształca formaty plików graficznych;

2)      przy użyciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nagłówkiem i stopką, przypisami, grafiką, tabelami itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje dokumenty tekstowe o różnym przeznaczeniu;

3)      wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków), posługuje się przy tym adresami bezwzględnymi, względnymi i mieszanymi;

4)      stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów;

5)      tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe operacje bazodanowe;

6)      tworzy dokumenty zawierające różne obiekty (np. tekst, grafikę, tabele, wykresy) pobrane z różnych programów i źródeł;

7)      tworzy i przedstawia prezentację z wykorzystaniem różnych elementów multimedialnych, graficznych, tekstowych, filmowych i dźwiękowych, własnych lub pobranych z innych źródeł;

8)      tworzy prostą stronę internetową zawierającą: tekst, grafikę, elementy aktywne, linki, korzystając ewentualnie z odpowiedniego edytora stron, wyjaśnia znaczenie podstawowych poleceń języka HTML.

5.      Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Uczeń:

1)      wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów;

2)      formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci algorytmicznej;

3)      stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych;

4)      opisuje sposób znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym i uporządkowanym, opisuje algorytm porządkowania zbioru elementów;

5)      wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera.

6.      Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Uczeń:

1)      wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów;

2)      wykorzystuje programy komputerowe, np. arkusz kalkulacyjny, do analizy wyników eksperymentów, programy specjalnego przeznaczenia, programy edukacyjne;

3)      posługuje się programami komputerowymi, służącymi do tworzenia modeli zjawisk i ich symulacji, takich jak zjawiska: fizyczne, chemiczne, biologiczne, korzysta z internetowych map;

4)      przygotowuje za pomocą odpowiednich programów zestawienia danych i sprawozdania na lekcje z różnych przedmiotów.

7.      Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań; opisywanie innych zastosowań informatyki; ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Uczeń:

1)      opisuje wybrane zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, z uwzględnieniem swoich zainteresowań, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek pracy i rozwój ekonomiczny;

2)      opisuje korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji, wyjaśnia zagrożenia związane z uzależnieniem się od komputera;

3)      wymienia zagadnienia etyczne i prawne, związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych oraz przejawy przestępczości komputerowej.


 

2.     Szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści nauczania oraz założone osiągnięcia ucznia w korelacji z treściami podstawy programowej

2.1.          Komputer i grafika komputerowa

 

Szczegółowe cele wychowawcze:

  • Przestrzeganie dyscypliny na zajęciach, w tym zasad bezpiecznej pracy przy komputerze.
  • Dbanie o porządek na stanowisku komputerowym.
  • Stosowanie zasad zdrowej pracy przy komputerze.
  • Szanowanie pracy innych. Przestrzeganie zasad ochrony zasobów komputera.
  • Rozumienie konieczności korzystania z licencjonowanego oprogramowania komputerowego.

 

 

Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem

Szczegółowe cele kształcenia
Szczegółowe treści nauczania
Założone osiągnięcia ucznia
Podstawa programowa

Uczeń:

Uczeń:

Bezpieczne posługiwanie się komputerem.

Poznanie budowy i działania komputera oraz wybranych urządzeń współpracujących z komputerem.

Stosowanie zasad zdrowej i rozsądnej pracy przy komputerze.

zna i opisuje wybrane zastosowania komputera

omawia zastosowanie komputera w różnych dziedzinach życia, nauki i gospodarki, np. w przemyśle, handlu, komunikacji, medycynie, nauce, edukacji i rozrywce

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:

1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń zewnętrznych;

2) posługuje się urządzeniami multimedialnymi, na przykład do nagrywania/odtwarzania obrazu i dźwięku;

3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

4) wyszukuje i uruchamia programy, porządkuje i archiwizuje dane i programy; stosuje profilaktykę antywirusową;

5) samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej;

6) korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i oprogramowania.

2. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł [...]. Uczeń:

1) przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez człowieka i komputer;

7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań; opisywanie innych zastosowań informatyki; ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Uczeń:

1) opisuje wybrane zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, z uwzględnieniem swoich zainteresowań, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek pracy i rozwój ekonomiczny;

2) opisuje korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji, wyjaśnia zagrożenia związane z uzależnieniem się od komputera;

 

opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje;

omawia pamięci masowe;

wie, jak reprezentowane są liczby w komputerze

definiuje komputer jako zestaw urządzeń elektronicznych i określa ich przeznaczenie;

omawia schemat działania komputera, m.in. przekształcanie informacji w dane, przetwarzanie danych, oraz wyjaśnia funkcje procesora odpowiedzialnego za te procesy;

zna pojęcia: program komputerowy, pamięć, system dwójkowy, bit, bajt, RAM, BIOS;

wymienia i charakteryzuje urządzenia  oraz nośniki pamięci masowych;

zna jednostki pojemności pamięci

wymienia i krótko charakteryzuje różne rodzaje komputerów;

podaje przykłady, omawia budowę i zastosowanie różnych rodzajów komputerów, m.in.: laptop, palmtop;

podaje przykłady urządzeń peryferyjnych oraz cyfrowych urządzeń techniki użytkowej; omawia ich budowę oraz ogólne działanie;

posługuje się urządzeniami multimedialnymi, na przykład do nagrywania/odtwarzania obrazu i dźwięku

omawia ogólnie budowę, działanie i przeznaczenie takich urządzeń, jak: drukarka, skaner, projektor multimedialny, cyfrowy aparat fotograficzny, kamera cyfrowa i internetowa;

korzysta z dokumentacji urządzeń komputerowych

zna i stosuje zasady zdrowej i rozsądnej pracy przy komputerze;

wyjaśnia zagrożenia związane z uzależnieniem się od komputera

wie, że nadmierna ilość czasu spędzonego przy komputerze zagraża zdrowiu psychicznemu i fizycznemu;

zdaje sobie sprawę, że można uzależnić się od komputera; zna i stosuje sposoby zapobiegania uzależnianiu się od komputera

Posługiwanie się wybranymi programami komputerowymi.

klasyfikuje programy komputerowe ze względu na ich przeznaczenie;

zna i stosuje podstawowe zasady pracy z programami komputerowymi;

korzysta z pomocy komputerowej i dokumentacji oprogramowania

omawia przeznaczenie poszczególnych rodzajów programów użytkowych (np. edytorów grafiki, edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, programów edukacyjnych, programów do tworzenia prezentacji multimedialnych), podając przykłady konkretnych programów;

zna podstawowe zasady pracy z programem komputerowym (uruchamianie, wybór opcji z menu, kończenie pracy z programem, umieszczanie skrótu do programu na pulpicie, korzystanie z Pomocy)

zna podstawowe funkcje systemu operacyjnego; podaje przykłady systemów operacyjnych;

potrafi omówić najważniejsze funkcje systemu operacyjnego;

omawia cechy wybranych systemów operacyjnych, m.in.: Windows, Linux, Mac OS;

rozumie, na czym polega instalowanie i uruchamianie programów

wyjaśnia procesy zachodzące w czasie uruchamiania i instalowania programu;

wyjaśnia rolę pamięci operacyjnej w czasie uruchamiania programu;

wie, jak odinstalować program komputerowy;

potrafi zainstalować i odinstalować prosty program, np. edukacyjny, grę

wymienia zagadnienia etyczne i prawne, związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych oraz przejawy przestępczości komputerowej

zna pojęcia: prawo autorskie, licencja na oprogramowanie;

wie, że należy posiadać licencję na używany program komputerowy;

podaje przykładowe rodzaje darmowych licencji;

wie, na czym polega piractwo komputerowe i jakie grożą sankcje za nielegalne korzystanie z programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań; opisywanie innych zastosowań informatyki; ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Uczeń:

3) wymienia zagadnienia etyczne i prawne, związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych oraz przejawy przestępczości komputerowej.

 

 


 

 


Opracowywanie za pomocą komputera obrazów (rysunków, zdjęć)

Szczegółowe cele kształcenia
Szczegółowe treści nauczania
Założone osiągnięcia ucznia
Podstawa programowa

Uczeń:

Uczeń:

Tworzenie dokumentu komputerowego na przykładzie opracowywania obrazu w edytorze grafiki.

zna zasady tworzenia dokumentu komputerowego;

przy użyciu wybranego edytora grafiki tworzy kompozycje z figur geometrycznych, fragmentów rysunków i zdjęć;

umieszcza napisy na obrazach, korzysta z możliwości pracy na warstwach obrazu;

stosuje operacje na obrazie i jego fragmentach;

przekształca formaty plików graficznych;

tworzy animacje;

drukuje rysunek

rozumie, dlaczego należy zapisać dokument na nośniku pamięci masowej; potrafi zapisać dokument komputerowy w pliku w określonym miejscu (dysku, folderze); odczytuje rysunek zapisany w pliku, wprowadza i zapisuje zmiany w pliku;

zna podstawowe formaty plików graficznych; zapisuje obraz w różnych formatach graficznych;

rysuje okręgi, koła, elipsy, prostokąty, kwadraty, trójkąty i inne wielokąty, stosując odpowiednie narzędzia;

umieszcza napisy na obrazie;

wie, czym są warstwy obrazu; stosuje pracę na warstwach obrazu; tworzy fotomontaże;

przekształca obrazy, stosując m.in. rozciąganie, obracanie, pochylenie;

wykonuje operacje na obrazie i jego fragmentach, m.in.: zaznacza, kopiuje i wkleja fragmenty rysunku i zdjęcia; stosuje wybrane narzędzia selekcji;

zmienia kolory i inne efekty na zdjęciu;

tworzy animacje komputerowe;

drukuje obraz, ustalając wybrane parametry wydruku

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:

3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

4) wyszukuje i uruchamia programy, [...]

6) korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i oprogramowania.

2. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł [...]. Uczeń:

1) przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez człowieka i komputer;

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Uczeń:

1) przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć, umieszcza napisy na rysunkach, tworzy animacje, przekształca formaty plików graficznych;

 

 

Porządkowanie i ochrona dokumentów komputerowych

Szczegółowe cele kształcenia
Szczegółowe treści nauczania
Założone osiągnięcia ucznia
Podstawa programowa

Uczeń:

Uczeń:

Stosowanie podstawowych usług systemu operacyjnego.

Porządkowanie i ochrona dokumentów komputerowych.

stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

porządkuje i archiwizuje dane i programy; stosuje profilaktykę antywirusową

wie, dlaczego należy wykonywać kopie dokumentów;

potrafi kopiować, przenosić i usuwać pliki i foldery;

usuwa pliki wybraną przez siebie metodą;

kompresuje i dekompresuje pliki i foldery;

rozumie, jakie szkody mogą wyrządzić wirusy komputerowe i posługuje się programem antywirusowym w celu ich wykrycia; zna inne zagrożenia, m.in. robaki komputerowe, trojany;

wie, jak uchronić komputer przed złośliwymi programami

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:

3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

4) wyszukuje i uruchamia programy, porządkuje i archiwizuje dane i programy; stosuje profilaktykę antywirusową;

6) korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i oprogramowania.


2.2.          Praca z dokumentem tekstowym

Szczegółowe cele wychowania:

·         Przestrzeganie dyscypliny na zajęciach, w tym zasad bezpiecznej pracy przy komputerze.

·         Dbanie o porządek na stanowisku komputerowym.

·         Stosowanie zasad zdrowej pracy przy komputerze.

·         Szanowanie pracy innych. Przestrzeganie zasad ochrony zasobów komputera.

·         Rozumienie konieczności korzystania z licencjonowanego oprogramowania komputerowego.

·         Stosowanie przepisów prawa w zakresie korzystania z cudzych materiałów pochodzących z różnych źródeł informacji.

·         Przestrzeganie zasad współpracy w grupie.


 

Opracowywanie tekstu przy użyciu edytora tekstu

Szczegółowe cele kształcenia
Szczegółowe treści nauczania
Założone osiągnięcia ucznia
Podstawa programowa

Uczeń:

Uczeń:

Opracowywanie tekstu przy użyciu edytora tekstu.

tworzy dokumenty tekstowe, stosując podstawowe zasady formatowania i redagowania tekstu;

wstawia obraz do dokumentu tekstowego, stosując różne sposoby, m.in.: osadzanie obrazu w tekście i wstawianie obrazu z zachowaniem połączenia; formatuje obraz wstawiony do tekstu;

korzysta z edytora równań

zna ogólne możliwości edytorów tekstu;

przenosi poznane zasady zapisu i odczytu dokumentów graficznych na dokumenty tekstowe;

zna zasady pracy z dokumentem tekstowym;

formatuje tekst: ustala atrybuty (pogrubienie, podkreślenie, przekreślenie, kursywę), ustawia wcięcia, interlinię, sposób wyrównywania tekstu między marginesami, parametry czcionek;

zna i stosuje podstawowe zasady redagowania tekstu; redaguje tekst, nanosząc poprawki stylistyczne, gramatyczne i inne; dostosowuje formatowanie tekstu do jego przeznaczenia;

zna i stosuje sposoby usprawniające pracę nad tekstem (m.in. operacje na

fragmentach tekstu, stosowanie gotowych szablonów, wbudowanych słowników);

osadza obraz w dokumencie tekstowym i wstawia obraz do dokumentu tekstowego z zachowaniem połączenia oraz omawia różnice między tymi dwiema metodami;

potrafi skorzystać z edytora równań

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:

3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

4) wyszukuje i uruchamia programy, [...]

6) korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i oprogramowania.

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Uczeń:

2) przy użyciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nagłówkiem i stopką, przypisami, grafiką, tabelami itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje dokumenty tekstowe o różnym przeznaczeniu;

6) tworzy dokumenty zawierające różne obiekty (np.: tekst, grafikę, tabele, wykresy itp.) pobrane z różnych programów i źródeł;

Tworzenie wielostronicowych publikacji.

tworzy kilkunastostronicowe publikacje, wstawia i formatuje nagłówek i stopkę, przypisy, grafikę, tabele itp., formatuje tekst w kolumnach;

opracowuje dokumenty tekstowe o różnym przeznaczeniu;

drukuje dokumenty tekstowe

wstawia informacje do stopki i nagłówka, m.in. numer strony;

potrafi automatycznie wyszukiwać słowa i znaki w tekście; tworzy przypisy;

zna rodzaje tabulatorów i potrafi je właściwie zastosować;

stosuje odpowiednio spacje nierozdzielające oraz automatyczne numerowanie i wypunktowanie;

wstawia tabele do tekstu;

dzieli tekst na kolumny;

tworzy projekty, współpracując z grupą uczniów;

drukuje dokumenty tekstowe, dobierając odpowiednie parametry drukowania


2.3.          Internet i multimedia

 

Szczegółowe cele wychowania:

·         Rozumienie znaczenia dostępu do Internetu dla własnego rozwoju oraz rozwoju gospodarczego kraju. Dokonywanie świadomego wyboru przeglądanych stron internetowych.

·         Uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z nawiązywaniem poprzez Internet kontaktów z nieznajomymi osobami.

·         Przestrzeganie zasad właściwego zachowania w Internecie.

·         Słuchanie poleceń nauczyciela i systematyczne wykonywanie ćwiczeń.

·         Przestrzeganie dyscypliny na zajęciach, w tym zasad bezpiecznej pracy przy komputerze.

·         Umiejętność współpracy w grupie.

 

Komputer jako źródło informacji

Szczegółowe cele kształcenia
Szczegółowe treści nauczania
Założone osiągnięcia ucznia
Podstawa programowa

Uczeń:

Uczeń:

Korzystanie z sieci komputerowej.

samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej

zna pojęcia: sieć komputerowa, serwer, klient, grupa robocza;

wymienia zalety łączenia komputerów w sieć;

opisuje sieci lokalne i globalne oraz podstawowe klasy sieci;

zna podstawowe zasady pracy w szkolnej (lokalnej) sieci komputerowej;

potrafi udostępniać zasoby, np. foldery

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:

5) samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej;

Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł, w tym Internetu.

posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych;

pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia pod względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach;

świadomie korzysta z usług internetowych, stosując przepisy prawa oraz zdając sobie sprawę z ograniczeń i zagrożeń

zna pojęcia: Internet, WWW, witryna, strona główna, serwer internetowy, hiperłącze, hipertekst;

wie, jak uzyskać dostęp do Internetu;

potrafi wyszukiwać informacje w Internecie: korzysta z katalogów stron WWW i z wyszukiwarek; stosuje złożone sposoby wyszukiwania;

wyszukuje informacje w internetowych zasobach danych, m.in. korzysta z encyklopedii internetowej; wyszukuje grafikę, połączenia komunikacyjne; korzysta z map satelitarnych;

potrafi porządkować najczęściej odwiedzane strony;

pobiera pliki z Internetu, zna i stosuje przepisy prawa związane z pobieraniem materiałów z Internetu;

omawia wybrane usługi internetowe (m.in.: nauka i praca w Internecie, książki czasopisma, muzea, banki, zakupy i aukcje, podróże, rozrywka) oraz zna podstawowe przepisy dotyczące korzystania z tych usług

2. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł; współtworzenie zasobów w sieci. Uczeń:

2) posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych;

3) pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia pod względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach;

6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Uczeń:

3) [...]  korzysta z internetowych map;

7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań; opisywanie innych zastosowań informatyki; ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Uczeń:

1) opisuje wybrane zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, z uwzględnieniem swoich zainteresowań, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek pracy i rozwój ekonomiczny;

Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

zakłada konto pocztowe w portalu internetowym i konfiguruje je zgodnie ze swoimi potrzebami;

korzysta z poczty elektronicznej i innych wybranych sposobów komunikowania się za pomocą Internetu, np. bierze udział w dyskusjach na forum, korzysta z komunikatorów i serwisów społecznościowych

stosuje zasady netykiety w komunikacji w Sieci;

świadomie korzysta z wybranych sposobów komunikacji

potrafi założyć konto pocztowe przez stronę WWW;

zna i stosuje zasady netykiety pocztowej;

porządkuje wiadomości; korzysta z książki adresowej; tworzy podpis automatyczny;

zna i omawia inne sposoby komunikowania się za pomocą Internetu, m.in.: komunikatory i czaty, fora dyskusyjne, portale społecznościowe;

umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych;

zna zagrożenia i ostrzeżenia dotyczące korzystania z komunikacji za pomocą Internetu; zdaje sobie sprawę z anonimowości kontaktów i konieczności racjonalnego gospodarowania czasem spędzonym w Sieci

3. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń:

1) zakłada konto pocztowe w portalu internetowym i konfiguruje je zgodnie ze swoimi potrzebami;

2) bierze udział w dyskusjach na forum;

3) komunikuje się za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych z członkami grupy współpracującej nad projektem;

4) stosuje zasady netykiety w komunikacji w sieci.

2. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł; współtworzenie zasobów w sieci. Uczeń:

4) umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych.

7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań; opisywanie innych zastosowań informatyki; ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Uczeń:

2) opisuje korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji, wyjaśnia zagrożenia związane z uzależnieniem się od komputera;

Tworzenie strony internetowej.

Współtworzenie zasobów w sieci.

 

tworzy prostą stronę internetową, korzystając z wybranego narzędzia do tworzenia stron;

stosuje ogólne zasady projektowania stron internetowych;

zna podstawowe znaczniki HTML;

wie, czym są systemy zarządzania treścią i tworzy blog w oparciu o wybrany system

zna ogólne zasady projektowania stron WWW i wie, jakie narzędzia umożliwiają ich tworzenie;

potrafi, korzystając z podstawowych znaczników HTML, utworzyć prostą strukturę strony;

formatuje tekst na stronie, wykonuje wypunktowania, wstawia tabele, obrazy, odsyłacze;

wie, jak założyć internetowy dziennik – blog, korzystając z serwisów WWW;

potrafi utworzyć prostą stronę (m.in. zawierającą blog) w oparciu o wybrany system zarządzania treścią; dodaje nowe wpisy, przydziela wpisy do kategorii, dodaje tagi;

wie, jak publikować strony w Internecie

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Uczeń:

8) tworzy prostą stronę internetową zawierającą: tekst, grafikę, elementy aktywne, linki, korzystając ewentualnie z odpowiedniego edytora stron, wyjaśnia znaczenie podstawowych poleceń języka HTML.

 

Współpracowanie w grupie nad wspólnym projektem.

tworzy projekty, komunikując się za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych z członkami grupy;

wie, czym jest chmura i wykorzystuje jej możliwości do pracy zespołowej

współpracuje w grupie przy tworzeniu projektu, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe;

korzysta z chmury podczas pracy zespołowej, m.in. potrafi umieścić w chmurze pliki, udostępniać pliki, foldery lub link do folderu innym użytkownikom

3. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń:

3) komunikuje się za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych z członkami grupy współpracującej nad projektem;

4) stosuje zasady n-etykiety w komunikacji w sieci.

 


 

 

Opracowywanie za pomocą komputera prezentacji multimedialnych

Szczegółowe cele kształcenia
Szczegółowe treści nauczania
Założone osiągnięcia ucznia
Podstawa programowa

Uczeń:

Uczeń:

Tworzenie prezentacji multimedialnej.

 korzystając z wybranego narzędzia, tworzy prezentację multimedialną na wybrany temat, cechującą się ciekawym ujęciem zagadnienia;

stosuje zasady tworzenia prezentacji, odpowiednio umieszczając tekst i obrazy na slajdzie, dobierając tło, dodając animacje, dźwięki i przejścia między slajdami

wie, czym jest prezentacja multimedialna i posługuje się programem do jej tworzenia;

wstawia do slajdu tekst, obrazy, hiperłącza, przyciski akcji, dodaje tło, animacje i wykonuje przejścia między slajdami;

przygotowuje i uruchamia pokaz;

dba o poprawność redakcyjną tekstów;

umieszcza w prezentacji efekty dźwiękowe;

przygotowuje prezentację w postaci albumu fotograficznego;

współpracuje w grupie przy tworzeniu projektu, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Uczeń:

6) tworzy dokumenty zawierające różne obiekty (np.: tekst, grafikę, tabele, wykresy itp.) pobrane z różnych programów i źródeł;

7) tworzy i przedstawia prezentację z wykorzystaniem różnych elementów multimedialnych, graficznych, tekstowych, filmowych i dźwiękowych własnych lub pobranych z innych źródeł;

3. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń:

3) komunikuje się za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych z członkami grupy współpracującej nad projektem;

4) stosuje zasady n-etykiety w komunikacji w sieci.

 


 

2.4.          Algorytmika i programowanie

 

Szczegółowe cele wychowania:

·         Słuchanie poleceń nauczyciela i systematyczne wykonywanie ćwiczeń.

·         Przestrzeganie dyscypliny na zajęciach, w tym zasad bezpiecznej pracy przy komputerze.

·         Dbanie o porządek na stanowisku komputerowym.

·         Stosowanie zasad zdrowej pracy przy komputerze, w tym planowanie przerw w pracy i rekreacji na świeżym powietrzu.

·         Rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na rzetelne zdobywanie wiedzy.

·         Uczenie się precyzyjnego wyrażania myśli.

·         Dostrzeganie mechanizmów logicznych obecnych w otaczającym świecie.

·         Wykorzystywanie zasad projektowania algorytmów i programowania w życiu codziennym.


 

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego

Szczegółowe cele kształcenia
Szczegółowe treści nauczania
Założone osiągnięcia ucznia
Podstawa programowa

Uczeń:

Uczeń:

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

wyjaśnia pojęcie algorytm, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów;

formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci algorytmicznej;

wie, kiedy algorytm określamy jako algorytm z warunkami;

wie, czym jest iteracja

zna pojęcia: algorytm, specyfikacja problemu;

omawia etapy rozwiązywania problemu (zadania);

określa dane do zadania oraz wyniki i zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków;

zna podstawowe zasady prezentacji algorytmów w postaci schematów blokowych (zna podstawowe bloki potrzebne do budowania schematu blokowego);

prezentuje algorytmy liniowe, z warunkami i iteracyjne za pomocą listy kroków i schematu blokowego

5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Uczeń:

1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów;

2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci algorytmicznej;

Rozumienie, na czym polega programowanie.

omawia proces kompilacji, uruchomienia i wykonania programu komputerowego napisanego w języku wysokiego poziomu;

wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera

zna pojęcia: translacja, kompilacja, interpretacja;

wyjaśnia, na czym polega prezentacja algorytmu w postaci programu;

pisze proste polecenia w języku programowania, korzystając z wybranego dydaktycznego środowiska programowania;

stosuje zmienne w programie i wykonuje proste obliczenia;

zapisuje algorytmy z warunkami i iteracyjne w postaci programu komputerowego

5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Uczeń:

1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów;

2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci algorytmicznej;

5) wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera.

Poznanie wybranych algorytmów.

opisuje sposób znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym i uporządkowanym, opisuje algorytm porządkowania zbioru elementów

opisuje algorytm znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym, na przykładzie wyboru największej liczby spośród n liczb – stosuje przeszukiwanie liniowe;

opisuje algorytm znajdowania wybranego elementu w zbiorze uporządkowanym – stosuje algorytm poszukiwania przez połowienie;

omawia algorytm sortowania przez wybór i analizuje listę kroków tego algorytmu;

omawia algorytm sortowania bąbelkowego

5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Uczeń:

4) opisuje sposób znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym i uporządkowanym, opisuje algorytm porządkowania zbioru elementów;


 

 

2.5.          Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

 

Szczegółowe cele wychowania:

·         Słuchanie poleceń nauczyciela i systematyczne wykonywanie ćwiczeń.

·         Przestrzeganie dyscypliny na zajęciach, w tym zasad bezpiecznej pracy przy komputerze.

·         Dbanie o porządek na stanowisku komputerowym.

·         Stosowanie zasad zdrowej pracy przy komputerze, w tym planowanie przerw w pracy i rekreacji na świeżym powietrzu.

·         Umiejętność współpracy w grupie.


 

Opracowywanie za pomocą komputera danych liczbowych

Szczegółowe cele kształcenia
Szczegółowe treści nauczania
Założone osiągnięcia ucznia
Podstawa programowa

Uczeń:

Uczeń:

Projektowanie tabeli w arkuszu kalkulacyjnym i wykonywanie obliczeń za pomocą arkusza kalkulacyjnego.

projektuje tabele arkusza, wprowadza dane i tworzy formuły;

stosuje wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego;

korzysta z własności adresowania względnego;

stosuje adresy bezwzględne i mieszane;

drukuje tabele arkusza kalkulacyjnego

zna zastosowania arkusza kalkulacyjnego i omawia budowę dokumentu arkusza;

stosuje w zadaniach zasadę adresowania względnego; potrafi zastosować adres bezwzględny lub mieszany, aby ułatwić obliczenia;

stosuje funkcje arkusza kalkulacyjnego, tj.: SUMA, ŚREDNIA, JEŻELI;

potrafi zaprojektować tabelę arkusza kalkulacyjnego (m.in.: wprowadza opisy do tabeli, formatuje komórki arkusza, ustala formaty danych, dostosowując je do wprowadzanych informacji);

modyfikuje tabele w celu usprawnienia obliczeń, m.in.: wstawia i usuwa wiersze (kolumny), zmienia szerokość kolumn i wysokości wierszy tabeli; wie, jak wprowadzić do komórek długie teksty i duże liczby;

drukuje tabelę arkusza, dobierając odpowiednie parametry drukowania; rozróżnia linie siatki i obramowanie

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Uczeń:

3) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków), posługuje się przy tym adresami bezwzględnymi, względnymi i mieszanymi;

4) stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów;

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:

6) korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i oprogramowania.


 

Prezentowanie danych w postaci wykresu.

stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów

zna ogólne zasady przygotowania wykresu w arkuszu kalkulacyjnym;

zna zasady doboru typu wykresu do danych i wyników; tworzy, zależnie od danych, różne typy wykresów; wykresy: XY (punktowy), liniowy i kołowy;

przygotowuje wykres dla jednej i kilku serii danych;

dodaje do wykresu tytuł, legendę, etykiety danych

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Uczeń:

4) stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów;

Wstawianie tabel i wykresów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych.

stosuje różne mechanizmy łączenia i osadzania obiektów w arkuszu kalkulacyjnym w celu wstawienia tabeli arkusza kalkulacyjnego do tekstu

wyjaśnia różnicę między tabelą osadzoną i połączoną;

wstawia tabelę arkusza do dokumentu tekstowego jako obiekt osadzony i jako obiekt połączony;

wstawia tabelę arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego z pliku

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Uczeń:

6) tworzy dokumenty zawierające różne obiekty (np.: tekst, grafikę, tabele, wykresy itp.) pobrane z różnych programów i źródeł;

Zastosowania arkusza kalkulacyjnego.

stosuje arkusz do rozwiązywania zadań rachunkowych z zakresu objętego programem nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków); wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do analizy wyników eksperymentów

stosuje arkusz do różnych obliczeń, dostosowując odpowiednio rodzaj adresowania;

wykonuje w arkuszu proste obliczenia z dziedziny fizyki, matematyki, geografii, np. tworzy tabelę do obliczania wartości funkcji liniowej i tworzy odpowiedni wykres

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Uczeń:

3) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków), posługuje się przy tym adresami bezwzględnymi, względnymi i mieszanymi;

6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Uczeń:

1) wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów;

2) wykorzystuje programy komputerowe, np. arkusz kalkulacyjny, do analizy wyników eksperymentów, programy specjalnego przeznaczenia, programy edukacyjne;

4) przygotowuje za pomocą odpowiednich programów zestawienia danych i sprawozdania na lekcje z różnych przedmiotów.

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do realizacji algorytmów.

stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych

realizuje algorytm liniowy, z warunkami i iteracyjny w arkuszu kalkulacyjnym

5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Uczeń:

3) stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych;

Rozumienie, na czym polega modelowanie. Tworzenie prostych modeli.

posługuje się arkuszem kalkulacyjnym do tworzenia modeli zjawisk i ich symulacji, takich jak zjawiska fizyczne, chemiczne, biologiczne

korzystając z gotowego przykładu, np. modelu rzutu kostką sześcienną do gry, omawia, na czym polega modelowanie;

wykonuje prosty model, np. rzutu monetą, korzystając z arkusza kalkulacyjnego

6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Uczeń:

3) posługuje się programami komputerowymi, służącymi do tworzenia modeli zjawisk i ich symulacji, takich jak zjawiska: fizyczne, chemiczne, biologiczne, korzysta z internetowych map;


 

2.6.          Bazy danych

Szczegółowe cele wychowania:

·         Słuchanie poleceń nauczyciela i systematyczne wykonywanie ćwiczeń.

·         Przestrzeganie dyscypliny na zajęciach, w tym zasad bezpiecznej pracy przy komputerze.

·         Dbanie o porządek na stanowisku komputerowym.

·         Stosowanie zasad zdrowej pracy przy komputerze, w tym planowanie przerw w pracy i rekreacji na świeżym powietrzu.

·         Umiejętność współpracy w grupie.

 

Opracowywanie za pomocą komputera bazy danych

Szczegółowe cele kształcenia
Szczegółowe treści nauczania
Założone osiągnięcia ucznia
Podstawa programowa

Uczeń:

Uczeń:

Tworzenie bazy danych.

tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli

podaje przykłady zbiorów informacji, które mogą być gromadzone w bazach danych;

zna podstawowe pojęcia baz danych (baza danych, tabela, rekord, pole, klucz);

projektuje tabelę, stosując podstawowe zasady tworzenia tabel;

tworzy formularz, dostosowując jego formę do wprowadzanych danych; potrafi korzystać z kreatora zadań i modyfikować formularz w widoku projektu

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Uczeń:

5) tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe operacje bazodanowe;

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:

6) korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i oprogramowania.

Poznanie metod wyszukiwania informacji w bazach danych.

wykonuje podstawowe operacje bazodanowe

porządkuje rekordy, wprowadza nowe, usuwa niepotrzebne, wyszukuje informacje;

tworzy kwerendy w widoku projektu; potrafi korzystać z kreatora zadań;

w zapytaniach stosuje proste kryterium wyboru (dotyczące jednego lub dwóch pól);

przygotowuje raporty na podstawie tabeli lub kwerendy

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Uczeń:

5) tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe operacje bazodanowe;

2. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł; [...]. Uczeń:

2) posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w [...] bazach danych;

Projektowanie systemów informatycznych.

projektuje prosty system informatyczny

wymienia i omawia etapy projektowania systemów informatycznych;

podaje przykłady systemów informatycznych z własnego otoczenia i wyjaśnia ich zastosowanie;

współpracuje w grupie, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe

3. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń:

3) komunikuje się za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych z członkami grupy współpracującej nad projektem;

4) stosuje zasady n-etykiety w komunikacji w sieci.3.     Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania

3.1.          Komputer i grafika komputerowa

 

Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania
Nauczyciel:
Uczniowie:

Przestrzeganie dyscypliny na zajęciach, w tym zasad bezpiecznej pracy przy komputerze.

Dbanie o porządek na stanowisku komputerowym.

Poznanie budowy i działania komputera oraz wybranych urządzeń współpracujących z komputerem.

Stosowanie zasad zdrowej i rozsądnej pracy przy komputerze.

omawia regulamin przebywania w pracowni komputerowej i zasady pracy ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

przedstawia sposób zorganizowania komputerów w pracowni, a w przypadku komputerów połączonych w sieć – zasady korzystania ze szkolnej sieci komputerowej

starają się przestrzegać regulaminu pracowni komputerowej;

dyskutują na temat zastosowania komputera w różnych dziedzinach życia, nauki i gospodarki oraz na temat różnych rodzajów komputerów; niektórzy wyszukują dodatkowe informacje w Internecie lub w innych źródłach

wyjaśnia schemat działania komputera i kieruje dyskusją;

zleca narysowanie schematu komputera w edytorze grafiki;

systematyzuje informacje na temat urządzeń i nośników pamięci masowych

dyskutują na temat budowy i przeznaczenia poszczególnych części komputera, podając aktualne parametry; niektórzy wyszukują dodatkowe informacje w Internecie;

rysują schemat działania komputera, korzystając z edytora grafiki;

korzystając z podręcznika i innych źródeł, wyszukują informacje na temat urządzeń i nośników pamięci masowych

proponuje wykonanie konkretnych ćwiczeń pokazujących działanie wybranych urządzeń peryferyjnych oraz cyfrowych urządzeń techniki użytkowej; zachęca uczniów do korzystania z instrukcji obsługi danego urządzenia;

poznają w praktyce działanie urządzeń peryferyjnych oraz cyfrowych urządzeń techniki użytkowej, wykonując różne ćwiczenia; starają się korzystać z dokumentacji tych urządzeń;

zwraca szczególną uwagę na zasady zdrowej i rozsądnej pracy przy komputerze oraz na zagrożenia związane z uzależnieniem się od komputera

określają ilość czasu, jaką spędzają przy komputerze;

zastanawiają się, czy nie grozi im uzależnienie od komputera; dyskutują nad sposobami zapobiegania uzależnieniu od komputera

Posługiwanie się wybranymi programami komputerowymi.

Poznanie i stosowanie przepisów związanych z ochroną własności intelektualnej.

Rozumienie konieczności stosowania licencjonowanego oprogramowania.

proponuje wykonanie konkretnych ćwiczeń pokazujących działanie wybranych programów komputerowych;

zachęca uczniów do korzystania z Pomocy do programów

w dyskusji klasyfikują programy komputerowe ze względu na ich przeznaczenie, podając konkretne przykłady;

poznają w praktyce przeznaczenie danego programu i zasady pracy z danym programem komputerowym, wykonując różne ćwiczenia;

starają się korzystać z Pomocy do programu w celu odszukania potrzebnych opcji

inicjuje dyskusję na temat systemów operacyjnych

dyskutują na temat funkcji systemu operacyjnego i omawiają cechy wybranych systemów, wskazując podobieństwa i różnice

prezentuje instalację programu na przykładzie wybranego programu, np. pobranego bezpłatnie z Internetu

wyjaśniają procesy zachodzące podczas instalowania i  uruchamiania programu

omawia zagadnienia etyczne i prawne, związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych oraz przejawy przestępczości komputerowej; pokazuje przykładowe licencje na programy zainstalowane w szkolnej pracowni

zapoznają się z przykładowymi licencjami na programy komputerowe;

dyskutują na temat różnych rodzajów darmowych licencji; szukają odpowiednich informacji w Internecie;

dyskutują na temat piractwa komputerowego i sankcji, jakie grożą za nielegalne uzyskanie programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

Opracowywanie za pomocą komputera obrazów (rysunków, zdjęć)

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania
Nauczyciel:
Uczniowie:

Tworzenie dokumentu komputerowego na przykładzie tworzenia rysunku w edytorze grafiki.

przygotowuje kilka przykładowych plików graficznych, potrzebnych do ćwiczeń lub korzysta z gotowych plików (dołączanych zwykle do podręcznika lub poradnika metodycznego) i umieszcza je w folderze przeznaczonym dla uczniów;

omawia zasady tworzenia dokumentu komputerowego na przykładzie tworzenia rysunku w edytorze grafiki

poznają w praktyce zasady tworzenia dokumentu komputerowego, tworząc rysunki w wybranym edytorze grafiki;

wykonując konkretne ćwiczenia (np. tworzenie kompozycji z figur geometrycznych, umieszczanie napisów na obrazie czy przekształcanie obrazu) porównują możliwości wybranych programów graficznych;

zapisują obraz w różnych formatach graficznych; oceniają jakość danego obrazu

Opracowywanie obrazu i tworzenie animacji.

omawia, czym są warstwy obrazu oraz przedstawia sposób wykonania fotomontażu;

wyjaśnia, czym jest animacja i w jaki sposób przygotować prostą animację składającą się z kilku klatek

poznają dodatkowe możliwości poleconego przez nauczyciela programu graficznego, m.in.: pracę na warstwach obrazu, korzystanie z narzędzi selekcji, tworzenie fotomontaży, wykonywanie obróbki zdjęć (zmienianie kolorów, stosowanie filtrów);

tworzą animacje komputerowe

 


 

 

Porządkowanie i ochrona dokumentów komputerowych

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania
Nauczyciel:
Uczniowie:

Porządkowanie i ochrona dokumentów komputerowych.

Szanowanie pracy innych. Przestrzeganie zasad ochrony zasobów komputera.

zleca wykonywanie operacji na plikach i folderach w ciągu całego roku szkolnego;

zwraca uwagę na ochronę tworzonych dokumentów elektronicznych, m.in.: przypomina o konieczności częstego zapisywania plików i wykonywania kopii zapasowych ważniejszych dokumentów; mówi o ochronie antywirusowej i przeciwwłamaniowej

ćwiczą wykonywanie operacji na plikach i folderach, wykonując zadania w ciągu całego roku szkolnego;

co jakiś czas wykonują kopie ważniejszych prac; stosują profilaktykę antywirusową;

dyskutują na temat szkód, jakie mogą wyrządzić wirusy komputerowe, konie trojańskie czy inne zagrożenia; posługują się programem antywirusowym w celu ich wykrycia


3.2.          Praca z dokumentem tekstowym

 

Opracowywanie tekstu przy użyciu edytora tekstu

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania
Nauczyciel:
Uczniowie:

Opracowywanie tekstu przy użyciu edytora tekstu.

inicjuje dyskusję na temat możliwości edytorów tekstu;

przygotowuje kilka przykładowych plików lub korzysta z gotowych, zwykle dołączanych do podręcznika lub poradnika metodycznego; pliki umieszcza na dysku twardym w folderze przygotowanym dla uczniów;

zwraca uwagę na konieczność korzystania z licencjonowanego oprogramowania

przypominają na przykładzie gotowego dokumentu poznane w szkole podstawowej zasady redagowania i formatowania tekstów;

wykonując ćwiczenia praktyczne, utrwalają podstawowe zasady formatowania i redagowania tekstu, wstawiają obraz do dokumentu tekstowego, stosując różne sposoby, m.in.: osadzanie obrazu w tekście i wstawianie obrazu z zachowaniem połączenia; formatują obraz wstawiony do tekstu;

korzystają z edytora równań w celu zapisania wzorów matematycznych, chemicznych i innych;

na gotowych plikach ćwiczą metody usprawniające pracę nad tekstem (m.in.: operacje na fragmentach tekstu, automatyczne wyszukiwanie i zamiana znaków, stosowanie wbudowanych słowników)

Tworzenie wielostronicowych publikacji.

Stosowanie przepisów prawa w zakresie korzystania z cudzych materiałów pochodzących z różnych źródeł.

Przestrzeganie zasad współpracy w grupie.

przygotowuje dłuższy tekst (ok. 20 stron) i na jego przykładzie wskazuje różne charakterystyczne cechy – nagłówki, stopki, numerację stron;

zleca przygotowanie wielostronicowej publikacji (można poprosić nauczycieli języka polskiego, języków obcych, historii, geografii czy biologii o przygotowanie tematów takich prac)

tworzą kilkunastostronicowe publikacje z nagłówkiem i stopką, przypisami, grafiką, tabelami itp.; formatują tekst w kolumnach;

opracowują dokumenty tekstowe o różnym przeznaczeniu;

wykonują projekt grupowy, włączając grafikę do tekstu i łącząc opracowane dokumenty; stosują przepisy prawa w zakresie korzystania z cudzych materiałów pochodzących z różnych źródeł

 

3.3.         Internet i multimedia

 

Komputer jako źródło informacji

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania
Nauczyciel:
Uczniowie:

Korzystanie z sieci komputerowej.

omawia rodzaje sieci i sposób organizacji komputerów w sieci na przykładzie pracowni szkolnej; systematyzuje pojęcia związane z sieciami;

wskazuje na różne metody dostępu do Internetu

samodzielnie i bezpiecznie pracują w sieci lokalnej i globalnej, wykonując ćwiczenia;

dyskutują nad zaletami łączenia komputerów w sieć

Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł, w tym Internetu.

Rozumienie znaczenia dostępu do Internetu dla własnego rozwoju oraz rozwoju gospodarczego kraju. Dokonywanie świadomego wyboru przeglądanych stron internetowych.

przygotowuje komputery w pracowni tak, aby uniemożliwić wchodzenie na strony, które nie są przeznaczone dla dzieci i młodzieży; instaluje odpowiednie oprogramowanie;

inicjuje dyskusję na temat usług internetowych; podsumowuje dyskusję;

podaje praktyczne rady, w jaki sposób odpowiednio formułować hasło, zawężać obszar poszukiwań, gdy trzeba wyszukać informacje na określony temat (w doborze tematów wskazana jest współpraca z nauczycielami innych przedmiotów);

systematyzuje pojęcia: sieć komputerowa, serwer, klient, grupa robocza, Internet, WWW, witryna, strona główna, serwer internetowy, hiperłącze, hipertekst;

dyskutują na temat zastosowania Internetu oraz aktualnych sposobów podłączenia do Internetu;

posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajdują informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych;

pobierają informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, oceniają pod względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach;

inicjuje dyskusję na temat e-usług;

zwraca uwagę na świadome korzystanie z usług internetowych, na stosowanie przepisów prawa oraz na istnienie ograniczeń i zagrożeń w tym zakresie

dyskutują o e-usługach internetowych (m.in.: nauka i praca w Internecie, książki, czasopisma, muzea, banki, zakupy i aukcje, podróże, rozrywka) oraz o podstawowych przepisach dotyczących korzystania z tych usług; wymieniają się własnymi doświadczeniami;

pobierając pliki z Internetu, stosują przepisy prawa związane z pobieraniem materiałów z Internetu

Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z nawiązywaniem poprzez Internet kontaktów z nieznajomymi osobami.

Przestrzeganie zasad właściwego zachowania w Internecie.

zaleca powtórzenie ze szkoły podstawowej informacji o pisaniu i wysyłaniu listów drogą elektroniczną oraz o innych formach komunikowania się;

zwraca szczególną uwagę na konieczność przestrzegania zasad netykiety (m.in.: na przestrzeganie norm zachowania w Sieci, zwłaszcza używanie odpowiedniego słownictwa) i stosowania podstawowych zasad redagowania tekstu;

wskazuje podobieństwa i różnice poszczególnych form komunikowania się;

zwraca uwagę na zagrożenia dotyczące korzystania z komunikacji za pomocą Internetu

wykonując praktyczne ćwiczenia, powtarzają informacje na temat zasad korzystania z poczty elektronicznej, zwłaszcza netykiety;

zakładają konto pocztowe w portalu internetowym i konfigurują je zgodnie ze swoimi potrzebami;

omawiają inne sposoby komunikowania się za pomocą Internetu, m.in.: komunikatory i czaty, fora dyskusyjne, portale społecznościowe; wyszukują w Internecie więcej informacji na temat różnych form komunikacji;

korzystają z innych wybranych sposobów komunikowania się za pomocą Internetu, np. biorą udział w dyskusjach na forum;

dyskutują na temat stosowania zasad netykiety pocztowej; podają przykłady właściwego i niewłaściwego korzystania z tej usługi;

dyskutują na temat zagrożeń i ostrzeżeń dotyczących korzystania z komunikacji za pomocą Internetu, zwłaszcza anonimowości kontaktów

Tworzenie strony internetowej.

Współtworzenie zasobów w sieci.

Współpracowanie w grupie nad wspólnym projektem.

na przykładzie tekstu źródłowego wybranej strony omawia budowę strony WWW;

proponuje wykonanie strony na konkretny temat, np. o stolicach europejskich, o szkole, o swojej miejscowości;

omawia podstawowe zasady tworzenia stron internetowych; pokazuje na przykładach tworzenie strony w języku HTML;

zwraca uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z cudzych materiałów, umieszczanych na własnych stronach WWW;

omawia sposób publikowania strony w Internecie;

omawia sposób tworzenia blogu w oparciu o wybrany system zarządzania treścią;

organizuje pracę nad projektem grupowym, np. utworzenie klasowego blogu na wybrany temat;

wyjaśnia, na czym polega wykorzystanie chmury do pracy grupowej

zapoznają się z zasadami projektowania strony WWW;

tworzą prostą stronę internetową, stosując ogólne zasady projektowania stron internetowych;

niektórzy publikują swoje strony w Internecie;

umieszczają informacje w odpowiednich serwisach internetowych;

wiedzą, jak założyć internetowy dziennik – blog, korzystając z serwisów WWW;

tworzą prostą stronę (m.in. zawierającą blog) w oparciu o wybrany system zarządzania treścią; dodają nowe wpisy, przydzielają wpisy do kategorii, dodają tagi);

tworzą projekty, komunikując się za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych z członkami grupy; współpracują w grupie na projektem, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe;

korzystają z chmury podczas pracy zespołowej, m.in. potrafią umieścić w chmurze pliki, udostępniać pliki, foldery lub link do folderu innym użytkownikom

 


 

Opracowywanie za pomocą komputera prezentacji multimedialnych

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania
Nauczyciel:
Uczniowie:

Tworzenie prezentacji multimedialnej.

Umiejętność współpracy w grupie.

zaleca powtórzenie ze szkoły podstawowej informacji na temat tworzenia prezentacji multimedialnej;

przygotowuje pliki, które posłużą uczniom do ćwiczeń przy wzbogacaniu prezentacji;

zwraca uwagę na umieszczanie odpowiedniej ilości grafiki, animacji i dźwięków w prezentacji;

omawia zasady prezentowania pokazu slajdów

tworzą prezentację multimedialną na wybrany temat;

stosują zasady tworzenia prezentacji, odpowiednio umieszczając tekst i obrazy na slajdach, dobierając tło, dodając animacje, dźwięki i przejścia między slajdami; dbają o poprawność redakcyjną tekstów;

przygotowują i uruchamiają pokaz;

przygotowują prezentację w postaci albumu fotograficznego;

współpracują w grupie nad projektem, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe

 


 

3.4.         Algorytmika i programowanie

 

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania
Nauczyciel:
Uczniowie:

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

podaje przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów;

omawia etapy rozwiązywania problemu (zadania);

wyjaśnia na przykładach, kiedy algorytm nazywamy algorytmem z warunkami, a kiedy – iteracyjnym;

omawia na przykładach sposoby prezentacji algorytmu w postaci listy kroków i schematu blokowego

analizują gotową listę kroków przykładowego algorytmu;

określają dane do zadania oraz wyniki i zapisują prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków;

korzystając z gotowych przykładów, zapoznają się z podstawowymi zasadami prezentacji algorytmów w postaci schematów blokowych;

analizują schemat blokowy algorytmu obliczania sumy n liczb;

prezentują algorytmy liniowe, z warunkami i iteracyjne w postaci listy kroków i schematu blokowego

Rozumienie, na czym polega programowanie.

wyjaśnia, na czym polega proces kompilacji, uruchomienia i wykonania programu komputerowego napisanego w języku wysokiego poziomu;

omawia, korzystając z wybranego dydaktycznego środowiska programowania, zapisywanie algorytmów w postaci języka programowania

korzystając z oprogramowania edukacyjnego, tworzą proste programy;

tworzą programy wymagające zastosowania zmiennych;

zapisują algorytmy z warunkami i iteracyjne w języku programowania

Poznanie wybranych algorytmów.

omawia na przykładach algorytmy znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym i uporządkowanym oraz wybrane algorytmy porządkowania zbioru elementów;

zleca uczniom wykonanie odpowiednich pomocy dydaktycznych, w celu praktycznego pokazania działania algorytmów

wykonują praktycznie algorytm wyboru najwyższego ucznia spośród pięciu osób;

analizują listę kroków algorytmu znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym na przykładzie wyboru największej liczby spośród n liczb;

wykonują praktycznie algorytm znajdowania wybranego elementu w zbiorze uporządkowanym, grając w grę „zgadywanie liczby”; analizują schematyczny rysunek i wykonują ten algorytm, korzystając z pomocy dydaktycznych;

korzystając z pomocy dydaktycznych, wykonują praktycznie algorytm sortowania przez wybór i analizują listę kroków tego algorytmu;

korzystając z pomocy dydaktycznych, wykonują praktycznie algorytm sortowania bąbelkowego

 

 


 

3.5.         Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

 

Opracowywanie za pomocą komputera danych liczbowych

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania
Nauczyciel:
Uczniowie:

Projektowanie tabeli w arkuszu kalkulacyjnym i wykonywanie obliczeń za pomocą arkusza kalkulacyjnego.

inicjuje dyskusję na temat możliwości arkusza  kalkulacyjnego;

przygotowuje kilka przykładowych plików lub korzysta z dołączonych do podręcznika lub poradnika metodycznego; pliki umieszcza na dysku twardym w folderze przygotowanym dla uczniów;

wyjaśnia na konkretnych przykładach zasady projektowania tabel, zasady adresowania oraz korzystania z funkcji arkusza

dyskutują na temat zastosowań arkusza kalkulacyjnego i przypominają ze szkoły podstawowej budowę dokumentu arkusza oraz jego podstawowe własności;

wykonując ćwiczenia praktyczne, projektują tabele arkusza, wprowadzają dane, tworzą formuły, stosują wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego; modyfikują tabele w celu usprawnienia obliczeń;

stosują w zadaniach zasadę adresowania względnego; potrafią zastosować adres bezwzględny lub mieszany, aby ułatwić obliczenia;

drukują tabelę arkusza, dobierając odpowiednie parametry drukowania; odżniają linie siatki od obramowania

Prezentowanie danych w postaci wykresu.

przygotowuje zestawy danych, dla których tworzone będą wykresy; zwraca uwagę na odpowiedni wybór zakresu danych, możliwość zmiany etykiet oraz formatowania poszczególnych części wykresu

wykonując ćwiczenia praktyczne, stosują arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów;

stosują ogólne zasady przygotowania wykresu w arkuszu kalkulacyjnym, m.in.: zasady doboru typu wykresu do danych i wyników; tworzą, zależnie od danych, różne typy wykresów

Wstawianie tabel i wykresów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych.

poleca przypomnienie sposobów wstawiania obrazu do tekstu z poprzednich tematów;

omawia różne mechanizmy łączenia i osadzania obiektów w arkuszu kalkulacyjnym, zwraca uwagę na podobieństwa do wcześniej poznanych sposobów wstawiania obiektów do dokumentów

wykonując praktyczne ćwiczenia, wyjaśniają różnicę między tabelą osadzoną a tabelą połączoną; wstawiają tabelę arkusza do dokumentu tekstowego jako obiekt osadzony i jako obiekt połączony; wstawiają tabelę arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego z pliku

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego.

Umiejętność współpracy w grupie.

przygotowuje dla uczniów zadania z różnych dziedzin, które można rozwiązać za pomocą arkusza kalkulacyjnego

wykonując praktyczne ćwiczenia, wykorzystują arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków); wykorzystują arkusz kalkulacyjny do analizy wyników eksperymentów;

wykonują projekty, współpracując w grupie

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do realizacji algorytmów.

pokazuje przykłady zastosowania arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych

wykonując ćwiczenia, realizują algorytmy liniowe, z warunkami i iteracyjne w arkuszu kalkulacyjnym

Rozumienie, na czym polega modelowanie. Tworzenie prostych modeli.

przygotowuje kilka przykładowych plików lub korzysta z dołączonych do podręcznika lub poradnika metodycznego; pliki umieszcza na dysku twardym w folderze przygotowanym dla uczniów;

omawia na przykładzie, na czym polega modelowanie

korzystając z gotowego przykładu modelu rzutu kostką sześcienną do gry, zapoznają się z modelowaniem;

korzystając z arkusza kalkulacyjnego, wykonują samodzielnie prosty model, np. rzutu monetą


 

3.6.         Bazy danych

 

Opracowywanie za pomocą komputera bazy danych

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania
Nauczyciel:
Uczniowie:

Tworzenie bazy danych.

wyjaśnia na przykładach, na czym polega przetwarzanie danych w bazach danych; systematyzuje pojęcia dotyczące baz danych;

przygotowuje kilka przykładowych plików lub korzysta z dołączonych do podręcznika lub poradnika metodycznego; pliki umieszcza na dysku twardym w folderze przygotowanym dla uczniów

podają przykłady zbiorów informacji, które mogą być gromadzone w bazach danych;

otwierają gotowy plik bazy danych i omawiają jej strukturę bazy;

wykonując praktyczne ćwiczenia, tworzą prostą bazę danych w postaci jednej tabeli; stosując podstawowe zasady tworzenia baz danych;

projektują formularze, dostosowując je do wprowadzanych danych

Poznanie metod wyszukiwania informacji w bazach danych.

omawia operacje bazodanowe, m.in.: porządkowania rekordów, usuwania niepotrzebnych, dodawania nowych, tworzenia kwerend i przygotowywania raportów

podają przykłady wcześniej poznanych zagadnień związanych z wyszukiwaniem informacji, np. w Internecie;

otwierają gotowy plik bazy danych; wykonują ćwiczenia, korzystając z gotowych zapytań i raportów;

porządkują rekordy: wprowadzają nowe, usuwają niepotrzebne;

tworzą własne kwerendy i przygotowują raporty na podstawie tabeli lub kwerendy

Projektowanie systemów informatycznych.

wyjaśnia, na czym polega projektowanie prostego systemu informatycznego; omawia etapy projektowania systemów informatycznych

podają w dyskusji przykłady systemów informatycznych z otoczenia i wyjaśniają ich zastosowanie;

wykonują wspólnie projekt systemu informatycznego; współpracują w grupie, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe


 

4.  Propozycje kryteriów oceny – wymagania na poszczególne oceny szkolne

4.1.         Komputer i grafika komputerowa

Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

podaje kilka zastosowań komputera;

wymienia części składowe zestawu komputerowego;

posługuje się komputerem i urządzeniami TI w podstawowym zakresie;

podaje kilka przykładów urządzeń współpracujących z komputerem;

wie, że nadmierna ilość czasu spędzonego przy komputerze zagraża zdrowiu psychicznemu i fizycznemu;

zdaje sobie sprawę, że można uzależnić się od komputera; zna i stosuje sposoby zapobiegania uzależnianiu się od komputera

wskazuje kilka przykładów zastosowania komputera, np. w szkole, zakładach pracy i życiu społecznym;

definiuje komputer jako zestaw urządzeń elektronicznych i określa ich przeznaczenie;

zna jednostki pojemności pamięci;

wymienia i omawia różne typy komputerów oraz budowę i działanie wybranych urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń  techniki użytkowej

omawia zastosowanie komputera w różnych dziedzinach życia, nauki i gospodarki;

zna pojęcia: program komputerowy, pamięć, system dwójkowy, bit, bajt, RAM;

omawia podstawowe układy mieszczące się na płycie głównej;

wymienia i omawia różne typy komputerów oraz budowę i działanie wybranych urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń  techniki użytkowej, np. drukarki, skanera

omawia schemat działania komputera, m.in. przekształcanie informacji w dane, przetwarzanie danych oraz wyjaśnia funkcje procesora odpowiedzialnego za te procesy; wyjaśnia, czym jest BIOS;

podaje przykłady kart rozszerzeń, które można zainstalować w komputerze;

omawia różne typy komputerów oraz budowę i działanie urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń  techniki użytkowej, np. tablicy interaktywnej, kamery cyfrowej i internetowej

potrafi określić podstawowe parametry części składowych komputera i urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń  techniki użytkowej;

opisuje wybrane zastosowania informatyki, z uwzględnieniem swoich zainteresowań, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek pracy i rozwój ekonomiczny;

samodzielnie wyszukuje w Internecie informacje o nowych urządzeniach peryferyjnych oraz urządzeniach techniki użytkowej;

korzysta z dokumentacji urządzeń elektronicznych

zna podstawowe zasady pracy z programem komputerowym (uruchamianie, wybór opcji z menu, kończenie pracy z programem)

omawia przeznaczenie poszczególnych rodzajów programów użytkowych, podając przykłady konkretnych programów;

wie, na czym polega uruchamianie i instalowanie programów;

podaje przykłady nośników pamięci

umieszcza skrót programu na pulpicie;

wybiórczo korzysta z Pomocy do programów;

wyjaśnia rolę pamięci operacyjnej w czasie uruchamiania programu;

wie, jak odinstalować program komputerowy

potrafi skorzystać w razie potrzeby z Pomocy do programu;

wyjaśnia procesy zachodzące w czasie uruchamiania i instalowania programu;

potrafi zainstalować i odinstalować prosty program, np. edukacyjny, grę; potrafi pobrać program, np. darmowy, z Internetu i zainstalować go

określa pojemność pamięci, ilość wolnego i zajętego miejsca na dysku;

wyszukuje w Internecie lub innych źródłach informacje na temat nowych programów użytkowych i nośników pamięci

wie, jaka jest rola systemu operacyjnego

zna podstawowe funkcje systemu operacyjnego

podaje przykłady systemów operacyjnych

omawia cechy wybranych systemów operacyjnych, m.in.: Windows, Linux, Mac OS

porównuje wybrane systemy operacyjne, podając różnice

wie, że należy posiadać licencję na używany program komputerowy;

wie, na czym polega piractwo komputerowe i jakie grożą sankcje za nielegalne uzyskanie programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

wie, czym jest licencja na program, i wymienia jej rodzaje;

wymienia przykłady przestępczości komputerowej

zna pojęcie: prawo autorskie;

omawia przykładowe rodzaje darmowych licencji;

omawia przejawy przestępczości komputerowej

wyjaśnia różnice między różnymi rodzajami licencji;

rozumie zasady licencji na używany program

korzystając z Internetu lub innych źródeł, odszukuje więcej informacji na temat darmowych licencji

 


 

Opracowywanie za pomocą komputera obrazów (rysunków, zdjęć)

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

przy użyciu wybranego edytora grafiki tworzy prosty rysunek, używając podstawowych narzędzi graficznych;

potrafi zapisać dokument komputerowy w pliku w określonym miejscu (dysku, folderze); odczytuje rysunek zapisany w pliku, wprowadza zmiany i zapisuje ponownie plik

zna i omawia zasady tworzenia dokumentu komputerowego na przykładzie tworzenia rysunku w programie graficznym;

rozumie, dlaczego należy zapisać dokument na wybranym nośniku pamięci masowej;

przy użyciu wybranego edytora grafiki tworzy rysunki, stosując operacje na obrazie i jego fragmentach, przekształca obrazy; umieszcza napisy na obrazie;

tworzy proste animacje komputerowe

zna podstawowe formaty plików graficznych;

posługuje się narzędziami malarskimi trzech wybranych programów graficznych do tworzenia kompozycji z figur;

wykonuje operacje na obrazie i jego fragmentach, m.in.: zaznacza, kopiuje i wkleja fragmenty rysunku i zdjęcia, stosując wybrane programy graficzne;

wie, czym są warstwy obrazu; tworzy obraz z wykorzystaniem pracy na warstwach;

korzysta z różnych narzędzi selekcji;

tworzy animacje komputerowe;

drukuje rysunek

przekształca formaty plików graficznych;

umieszcza napisy na obrazie, porównując możliwości dwóch wybranych programów graficznych;

tworzy rozbudowane animacje komputerowe;

zmienia kolory i inne efekty na zdjęciu, stosując wybrane programy graficzne;

wykonuje fotomontaż, korzystając z możliwości pracy na warstwach obrazu;

tworzy animacje, korzystając z możliwości pracy na warstwach i z przekształceń fragmentów obrazu;

drukuje obraz, ustalając samodzielnie wybrane parametry wydruku

samodzielnie wyszukuje możliwości wybranego programu graficznego;

przygotowuje animacje według własnego pomysłu, korzystając z różnych możliwości wybranego programu do tworzenia animacji

 


 

 

Porządkowanie i ochrona dokumentów komputerowych

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

kopiuje, przenosi i usuwa pliki wybraną przez siebie metodą;

rozumie, jakie szkody może wyrządzić wirus komputerowy

rozumie, dlaczego należy wykonywać kopie dokumentów;

potrafi kopiować, przenosić i usuwać pliki i foldery metodą przez Schowek oraz metodą przeciągnij i upuść;

stosuje podstawowe zasady ochrony przed wirusami komputerowymi

pakuje i rozpakowuje pliki lub foldery;

omawia ogólne zasady działania wirusów komputerowych;

zna zasady ochrony przed złośliwymi programami;

posługuje się programem antywirusowym w celu wykrycia wirusów

omawia inne rodzaje zagrożeń (konie trojańskie, programy szpiegujące);

wie, jak ochronić się przed włamaniem do komputera; wyjaśnia, czym jest firewall

utrzymuje na bieżąco porządek w zasobach komputerowych; pamięta o tworzeniu kopii ważniejszych plików na innym nośniku;

korzystając z dodatkowych źródeł, wyszukuje informacje na temat programów szpiegujących określanych jako adwarespyware

 


 

4.2.         Praca z dokumentem tekstowym

Opracowywanie tekstu przy użyciu edytora tekstu

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

tworzy prosty dokument tekstowy;

stosuje wyróżnienia w tekście, korzystając ze zmian parametrów czcionki;

wykonuje podstawowe operacje na fragmentach tekstu – kopiowanie, wycinanie, wklejanie;

ozdabia tekst gotowymi rysunkami, obiektami z galerii obrazów, stosując wybraną przez siebie metodę;

zapisuje dokument w pliku

zna i stosuje podstawowe zasady formatowania i redagowania tekstu;

formatuje tekst: ustala atrybuty tekstu (pogrubienie, podkreślenie, przekreślenie, kursywę), sposób wyrównywania tekstu między marginesami, parametry czcionki;

formatuje rysunek (obiekt) wstawiony do tekstu; zmienia jego rozmiary, oblewa tekstem lub stosuje inny układ rysunku względem tekstu;

wstawia tabelę i wykonuje podstawowe operacje na jej komórkach

zna ogólne możliwości edytorów tekstu i zasady pracy z dokumentem tekstowym;

zna i stosuje podstawowe zasady redagowania tekstu; dostosowuje formatowanie tekstu do jego przeznaczenia;

wykorzystuje możliwości automatycznego wyszukiwania i zamiany znaków;

stosuje tabulacje, wcięcia, interlinie;

stosuje automatyczną numerację i wypunktowanie;

wykorzystuje edytor równań do pisania prostych wzorów;

zna podstawowe zasady pracy z tekstem wielostronicowym (redaguje nagłówek, stopkę wstawia numery stron);

potrafi podzielić tekst na kolumny

zna i stosuje metody usprawniające pracę nad tekstem (m.in. stosowanie gotowych szablonów, wbudowanych słowników);

stosuje różne typy tabulatorów, potrafi zmienić ich ustawienia w całym tekście;

wstawia dowolne wzory, wykorzystując edytor równań;

osadza obraz w dokumencie tekstowym, wstawia obraz do dokumentu tekstowego z zachowaniem połączenia oraz omawia różnice między tymi dwiema metodami;

stosuje przypisy;

zna rodzaje tabulatorów i potrafi je właściwie zastosować;

stosuje odpowiednio spacje nierozdzielające;

drukuje dokumenty tekstowe, dobierając odpowiednie parametry drukowania

samodzielnie wyszukuje opcje menu potrzebne do rozwiązania dowolnego problemu;

przygotowuje profesjonalny tekst – pismo, sprawozdanie, z zachowaniem poznanych zasad redagowania i formatowania tekstów;

rozumie działanie mechanizmu „łącz z plikiem" i omawia różnicę między obiektem osadzonym a połączonym

 


4.3.         Internet i multimedia

 

Komputer jako źródło informacji

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

wymienia kilka zastosowań Internetu;

otwiera stronę o podanym adresie;

wyszukuje w Internecie informacje według prostego hasła;

porusza się po stronie WWW

zna podstawowe zasady pracy w szkolnej (lokalnej) sieci komputerowej;

zna pojęcia: Internet, strona internetowa, WWW;

omawia wybrane usługi internetowe;

potrafi wyszukiwać informacje w Internecie: korzysta z wyszukiwarek

wymienia zalety łączenia komputerów w sieć;

zna pojęcia: witryna, strona główna, serwer internetowy, hiperłącze, hipertekst;

potrafi wyszukiwać informacje w Internecie: korzysta z katalogów stron WWW;

wyszukuje informacje w internetowych zasobach danych

opisuje sieci lokalne i globalne oraz podstawowe klasy sieci; potrafi udostępniać zasoby, np. foldery;

wie, jak uzyskać dostęp do Internetu;

potrafi zastosować różne narzędzia do wyszukiwania informacji; stosuje złożony sposób wyszukiwania;

porządkuje najczęściej odwiedzane strony

potrafi formułować własne wnioski i spostrzeżenia dotyczące rozwoju Internetu, jego znaczenia dla różnych dziedzin gospodarki i dla własnego rozwoju;

potrafi właściwie zawęzić obszar poszukiwań, aby szybko odszukać informacje

redaguje i wysyła list elektroniczny, korzystając z podstawowych zasad netykiety;

potrafi skorzystać z wybranych form komunikacji, np. z komunikatora, stosując zasady netykiety

potrafi założyć konto pocztowe przez stronę WWW;

dołącza załączniki do listu; korzysta z książki adresowej; zna i stosuje zasady netykiety pocztowej;

zna sposoby komunikowania się za pomocą Internetu, m.in.: komunikatory i czaty, fora dyskusyjne, portale społecznościowe

dba o formę listu i jego pojemność; ozdabia listy, załączając rysunek, dodaje tło; stosuje podpis automatyczny; zakłada książkę adresową;

podaje i omawia przykłady usług internetowych oraz różnych form komunikacji: omawia m.in.: komunikatory i czaty, fora dyskusyjne, portale społecznościowe

uczestniczy w dyskusji na wybranym forum dyskusyjnym, stosując zasady netykiety;

omawia wybrane usługi internetowe (m.in.: nauka i praca w Internecie, książki, czasopisma, muzea, banki, zakupy i aukcje, podróże, rozrywka), uwzględniając zasady korzystania z tych usług

korzystając z Internetu i innych źródeł, wyszukuje informacje o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie e-usług

zna zagrożenia i ostrzeżenia dotyczące korzystania z komunikacji za pomocą Internetu; zdaje sobie sprawę z anonimowości kontaktów w Sieci

stosuje przepisy prawa związane z pobieraniem materiałów z Internetu; zdaje sobie sprawę z konieczności racjonalnego gospodarowania czasem spędzonym w Sieci

zna podstawowe przepisy dotyczące korzystania z e-usług

na przykładach uzasadnia zalety i zagrożenia wynikające z pojawienia się Internetu

potrafi przedstawić własne wnioski z analizy zalet i wad uzależniania różnych dziedzin życia od Internetu

zna ogólne zasady projektowania stron WWW i wie, jakie narzędzia umożliwiają ich tworzenie;

wie, w jaki sposób zbudowane są strony WWW

potrafi, korzystając z podstawowych znaczników HTML, tworzyć prostą strukturę strony;

umie tworzyć akapity i wymuszać podział wiersza, dodawać nagłówki do tekstu, zmieniać krój i rozmiar czcionki;

wie, jak założyć internetowy dziennik – blog

zna funkcje i zastosowanie najważniejszych znaczników HTML;

potrafi wstawiać obrazy do utworzonych stron;

umie tworzyć listy wypunktowane i numerowane i wstawiać hiperłącza;

wie, czym są systemy zarządzania treścią i tworzy prosty blog w oparciu o wybrany system

formatuje tekst na stronie, wstawia tabele;

dba o poprawność merytoryczną i redakcyjną tekstów;

potrafi utworzyć prostą stronę (m.in. zawierającą blog) w oparciu o wybrany system zarządzania treścią; dodaje nowe wpisy, przydziela wpisy do kategorii, dodaje tagi;

publikuje utworzone strony w Internecie;

współpracuje w grupie przy tworzeniu projektu, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe

zna większość znaczników HTML;

posługuje się wybranym programem przeznaczonym do tworzenia stron WWW;

potrafi tworzyć proste witryny składające się z kilku połączonych ze sobą stron;

publikuje stronę WWW w Internecie

 


 

Opracowywanie za pomocą komputera prezentacji multimedialnych

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

wie, czym jest prezentacja multimedialna i posługuje się programem do jej tworzenia;

zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji;

tworzy prezentację składającą się z kilku slajdów z zastosowaniem animacji niestandardowych; wstawia do slajdu tekst i grafikę;

zapisuje prezentację i potrafi uruchomić pokaz slajdów

zna cechy dobrej prezentacji;

podaje przykładowe programy do tworzenia prezentacji;

wykonuje przejścia między slajdami;

stosuje tło we wszystkich slajdach; potrafi ustawić inne tło dla każdego slajdu;

zmienia kolejność slajdów; usuwa niepotrzebne slajdy

przygotowuje plan prezentacji; planuje wygląd slajdów;

korzysta z szablonów; dobiera odpowiedni szablon do danej prezentacji; potrafi ustawić jednakowe tło dla wszystkich slajdów oraz inne dla wybranego slajdu;

wstawia na slajd hiperłącza, umieszcza przyciski akcji;

dba o poprawność redakcyjną tekstów

umieszcza w prezentacji efekty dźwiękowe;

przygotowuje prezentację w postaci albumu fotograficznego;

współpracuje w grupie przy tworzeniu projektu, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe

potrafi samodzielnie zaprojektować i przygotować multimedialną prezentację na wybrany temat, cechującą się ciekawym ujęciem zagadnienia, interesującym układem slajdów

 


4.4.         Algorytmika i programowanie

 

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków;

zna podstawowe zasady prezentacji algorytmów w postaci schematów blokowych (zna podstawowe bloki potrzebne do budowania schematu blokowego);

analizuje gotowy schemat blokowy prostego algorytmu

wyjaśnia pojęcie algorytmu;

określa dane do zadania oraz wyniki i zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków;

określa sytuacje warunkowe, tj. takie, które wyprowadzają różne wyniki – zależnie od spełnienia narzuconych warunków;

buduje schemat blokowy prostego algorytmu liniowego;

analizuje schemat blokowy algorytmu z rozgałęzieniami

omawia etapy rozwiązywania problemu (zadania);

wie, na czym polega iteracja;

analizuje algorytmy, w których występują powtórzenia i określa, od czego zależy liczba powtórzeń;

buduje schemat blokowy algorytmu z warunkiem prostym;

realizuje algorytm liniowy i z warunkami w arkuszu kalkulacyjnym

wyjaśnia pojęcie specyfikacja problemu;

prezentuje algorytmy iteracyjne za pomocą listy kroków i schematu blokowego;

realizuje algorytm iteracyjny w arkuszu kalkulacyjnym

potrafi samodzielnie napisać specyfikację określonego zadania;

buduje schemat blokowy algorytmu, w którym wystąpią złożone sytuacje warunkowe;

określa, kiedy może nastąpić zapętlenie w algorytmie iteracyjnym i potrafi rozwiązać ten problem;

buduje schemat blokowy określonego algorytmu iteracyjnego

pisze proste programy w języku Logo, używając podstawowych poleceń

pisze proste programy, używając podstawowych poleceń wybranego języka programowania (korzysta z wybranego środowiska programowania, np. Logomocja, Scratch, Baltie) 

realizuje prostą sytuację warunkową, korzystając z wybranego środowiska programowania

zna pojęcia: translacja, kompilacja, interpretacja;

wyjaśnia, na czym polega prezentacja algorytmu w postaci programu;

zapisuje algorytmy iteracyjne, korzystając z wybranego środowiska programowania

wyjaśnia zasady programowania i kompilowania oraz wie, jak są pamiętane wartości zmiennych; odróżnia kompilację od interpretacji;

korzystając z wybranego środowiska programowania, pisze programy zastosowaniem procedur

opisuje algorytm, znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym, na przykładzie wyboru najwyższego ucznia spośród pięciu

opisuje algorytm znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym na przykładzie wyboru największej liczby spośród n liczb – stosuje przeszukiwanie liniowe;

stosuje algorytm poszukiwania przez połowienie w zabawie w zgadywanie liczby

omawia algorytm sortowania przez wybór na konkretnym przykładzie; analizuje gotową listę kroków tego algorytmu

opisuje algorytm znajdowania wybranego elementu w zbiorze uporządkowanym – stosuje algorytm poszukiwania przez połowienie;

omawia algorytm sortowania bąbelkowego na konkretnym przykładzie

tworzy schematy blokowe wybranych algorytmów, korzystając z programu edukacyjnego

 


 

4.5.         Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

 

Opracowywanie za pomocą komputera danych liczbowych

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

zna zastosowania arkusza kalkulacyjnego i omawia budowę dokumentu arkusza;

pisze formułę wykonującą jedno z czterech podstawowych działań arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie);

potrafi zastosować kopiowanie i wklejanie formuł;

zna ogólne zasady przygotowania wykresu w arkuszu kalkulacyjnym;

korzysta z kreatora wykresów do utworzenia prostego wykresu;

zapisuje utworzony arkusz we wskazanym folderze docelowym

zna i stosuje zasadę adresowania względnego;

potrafi tworzyć formuły wykonujące bardziej zaawansowane obliczenia;

stosuje funkcje arkusza kalkulacyjnego, tj.: SUMA, ŚREDNIA;

modyfikuje tabele w celu usprawnienia obliczeń, m.in.: wstawia i usuwa wiersze (kolumny); zmienia szerokość kolumn i wysokość wierszy tabeli; wie, jak wprowadzić do komórek długie teksty i duże liczby;

tworzy wykres składający się z dwóch serii danych, potrafi dodać do niego odpowiednie opisy

potrafi prawidłowo zaprojektować tabelę arkusza kalkulacyjnego (m.in.: wprowadza opisy do tabeli, formatuje komórki arkusza; ustala format danych, dostosowując go do wprowadzanych informacji);

rozróżnia zasady adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego;

stosuje arkusz do kalkulacji wydatków i innych obliczeń; dostosowuje odpowiednio rodzaj adresowania;

wykonuje w arkuszu proste obliczenia z dziedziny fizyki, matematyki, geografii, np. tworzy tabelę do obliczania wartości funkcji liniowej i tworzy odpowiedni wykres;

zna zasady doboru typu wykresu do danych i wyników; drukuje tabelę arkusza, dobierając odpowiednie parametry drukowania; rozróżnia linie siatki i obramowania

potrafi układać rozbudowane formuły z zastosowaniem funkcji JEŻELI;

potrafi samodzielnie zastosować adres bezwzględny lub mieszany, aby ułatwić obliczenia;

tworzy, zależnie od danych, różne typy wykresów: XY (punktowy), liniowy, kołowy;

wstawia tabelę arkusza do dokumentu tekstowego jako obiekt osadzony i jako obiekt połączony;

wstawia z pliku tabelę arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego

zna działanie i zastosowanie wielu funkcji dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym;

wyjaśnia różnicę między tabelą osadzoną a połączoną;

samodzielnie wyszukuje opcje menu potrzebne do rozwiązania określonego problemu;

projektuje samodzielnie tabelę arkusza z zachowaniem poznanych zasad wykonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym

stosuje arkusz do rozwiązywania prostych zadań rachunkowych z zakresu objętego programem nauczania gimnazjum

 

stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych;

stosuje arkusz do rozwiązywania zadań rachunkowych (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków);

wie, na czym polegają modelowanie i symulacja

wyjaśnia, na czym polega modelowanie rzeczywistości;

korzystając z gotowego przykładu, np. modelu rzutu kostką sześcienną do gry, omawia,  na czym polega modelowanie

realizuje algorytm z warunkami i iteracyjny w arkuszu kalkulacyjnym

wykonuje prosty model, np. rzutu monetą, korzystając z arkusza kalkulacyjnego

wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do analizy wyników eksperymentów

korzystając z dodatkowych źródeł, np. Internetu, wyszukuje informacje na temat modelowania;

posługuje się arkuszem kalkulacyjnym do tworzenia modeli zjawisk i ich symulacji, takich jak zjawiska: fizyczne, chemiczne, biologiczne

 


 

4.6.         Bazy danych

 

Opracowywanie za pomocą komputera bazy danych

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

podaje przykłady baz danych ze swojego otoczenia, np. wykorzystywanych w szkolnym sekretariacie, bibliotece;

na przykładzie gotowego pliku bazy danych potrafi omówić jej strukturę – określić, jakie informacje są w niej pamiętane i wyjaśnić pojęcia: tabela, rekord, pole;

korzystając z gotowego formularza, potrafi zaktualizować dane w rekordzie i dopisać nowy rekord;

potrafi wyświetlić wynik gotowego zapytania i omówić, czego dotyczyło zapytanie;

prezentuje informacje, korzystając z przygotowanych raportów

podaje przykłady zbiorów informacji, które mogą być gromadzone w bazach danych;

podaje przykłady oprogramowania do tworzenia baz danych; wymienia obiekty, jakie może zawierać plik bazy danych;

wyjaśnia pojęcie klucza; potrafi ustalić porządek malejący lub rosnący w bazie według podanych przez nauczyciela kluczy;

wyjaśnia funkcję formularzy i raportów;

tworzy proste zapytanie na podstawie gotowej tabeli, korzystając z kreatora zadań

wyjaśnia, na czym polega przetwarzanie danych w bazach danych;

projektuje tabelę, stosując podstawowe zasady tworzenia tabel;

tworzy prosty formularz za pomocą kreatora zadań;

tworzy kwerendy w widoku projektu; w zapytaniach stosuje proste kryterium wyboru (dotyczące jednego lub dwóch pól);

przygotowuje raporty na podstawie tabeli lub kwerendy;

drukuje raporty

tworzy formularze, dostosowując formularz do wprowadzanych danych; potrafi skorzystać z kreatora zadań i modyfikować formularz w widoku projektu;

umieszcza w raporcie podsumowania, określające dane statystyczne (minimum, maksimum), porządkuje dane w raporcie według zadanych kryteriów;

wymienia i omawia etapy projektowania systemów informatycznych;

współpracuje w grupie, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe

potrafi samodzielnie zaprojektować poprawną strukturę bazy danych na wybrany przez siebie temat, w tym ustalić pola, zaprojektować formularz, zaplanować odpowiednie zapytania i raporty oraz je utworzyć;

podaje przykłady systemów informatycznych z otoczenia i wyjaśnia ich zastosowanie;

rozumie różnicę między wynikiem wyszukiwania dowolnego ciągu znaków z wykorzystaniem opcji Znajdź i z użyciem zapytania;

potrafi skorzystać z tego samego raportu do wydrukowania danych na podstawie różnych zapytań

 


 

5.      Propozycje metod sprawdzania osiągnięć ucznia

W rozporządzeniu MEN[1] określono, że „Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę”.

Rozpoznaniu poziomu wiedzy ucznia i jego postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności mogą służyć:

·         obserwacja bieżącej pracy;

·       obserwacja ucznia na lekcji (m.in. samodzielność w wykonywaniu ćwiczeń, aktywność na lekcji);

·       wykonana przez ucznia praca – utworzony lub zmodyfikowany dokument komputerowy, m.in. rysunek, prezentacja, tekst, tabela arkusza kalkulacyjnego, prezentacja multimedialna, strona internetowa, program komputerowy;

·         zadania sprawdzające.

Podczas lekcji nauczyciel ma możliwość zebrania wielu informacji o umiejętnościach uczniów oraz o ich sprawności w posługiwaniu się narzędziami TI.

Nauczyciel powinien obserwować, czy działania podejmowane przez uczniów w celu rozwiązania ćwiczenia wynikają z nabytych umiejętności i czy są to działania świadome oraz czy uczeń wykonuje wszystkie czynności planowo i nie działa chaotycznie lub przypadkowo.

Należy premiować uczniów (również słownie) za wykonanie ćwiczenia samodzielnie i poprawnie. Czas wykonania zadania nie powinien być głównym miernikiem oceny.

W trakcie wykonywania ćwiczeń można zadawać uczniom pytania o sposób otrzymania danego rozwiązania. Uczeń odpowiadający na lekcji na pytania dodatkowe lub wykonujący dodatkowe ćwiczenia powinien być za to również oceniany.

Należy tak organizować pracę na lekcji (przygotowywać odpowiednie ćwiczenia), aby uczniowie początkujący nie czuli się gorsi. Należy zwracać szczególną uwagę na postępy w zdobywaniu wiedzy i odpowiednio je premiować.

Dla uczniów szczególnie zainteresowanych informatyką trzeba przygotować ćwiczenia trochę trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą.

Ćwiczenia sprawdzające powinny być bardzo precyzyjnie określone i dokładnie przygotowane, w formie zrozumiałej dla ucznia i ułatwiającej jednoznaczną ocenę. Forma zadań nie powinna odbiegać od ćwiczeń, które uczniowie wykonują na zajęciach. W ocenie ćwiczenia należy uwzględnić wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią.

Jeśli na lekcji informatyki dwie osoby pracują przy jednym komputerze, należy tak planować zajęcia, aby uczniowie mogli wykonywać ćwiczenia na zmianę. Tej zasady należy przestrzegać i egzekwować ją, by nie dochodziło do sytuacji, w której pracuje tylko uczeń, posiadający większe umiejętności.

W prezentowanym programie przykładowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny zostały opisane w rozdziale 4. Korzystając z zapisów umieszczonych w tabelach, po ich ewentualnej modyfikacji, nauczyciel może ocenić każdego ucznia.

 

6.      Uwagi o realizacji programu

W polskich szkołach najbardziej rozpowszechniony jest sprzęt klasy IBM i oprogramowanie firmy Microsoft. Przedstawione w rozdziale 3. szczegółowe treści nauczania i sposoby ich osiągania mogą być jednak realizowane na bazie dowolnego sprzętu i oprogramowania, które umożliwi poznanie podstawowych zasad tworzenia grafiki, prezentacji komputerowych, edycji tekstów, wykonywania obliczeń czy tworzenia baz danych i stron internetowych. Warto stosować dostępne na rynku programy edukacyjne, zwłaszcza do nauki algorytmiki i programowania.

Przykładowe oprogramowanie w przypadku wyposażenia szkolnej pracowni w komputery typu PC: system operacyjny Windows, edytor grafiki GIMP, wybrany edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych, program do przygotowywania prezentacji multimedialnych (np. z pakietów Microsoft Office lub LibreOffice), przeglądarka internetowa Mozilla Firefox lub Internet Explorer oraz programy edukacyjne: Scratch, Logomocja lub Baltie.

Komputery w pracowni powinny być połączone w sieć. Do przeprowadzenia niektórych zajęć potrzebne jest połączenie z Internetem. Pracownia komputerowa powinna posiadać oprogramowanie służące do filtrowania stron WWW o nieodpowiednich treściach. Każdy komputer powinien być wyposażony w mysz, klawiaturę, monitor oraz, opcjonalnie, napęd CD.

Pracownia powinna być wyposażona w drukarkę (najlepiej kolorową). Zalecanym wyposażeniem pracowni jest projektor multimedialny i odpowiedni ekran.[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).