Klasa I

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej

Liczby wymierne dodatnie. Uczeń:
 1. odczytuje i zapisuje liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim (w zakresie do 3000);

 2. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne zapisane w postaci ułamków zwykłych lub rozwinięć dziesiętnych skończonych zgodnie z własną strategią obliczeń (także z wykorzystaniem kalkulatora);

 3. zamienia ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne (także okresowe), zamienia ułamki dziesiętne skończone na ułamki zwykłe;

 4. zaokrągla rozwinięcia dziesiętne liczb;

 5. oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających ułamki zwykłe i dziesiętne;

 6. szacuje wartości wyrażeń arytmetycznych;

 7. stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.).

Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie). Uczeń:
 1. interpretuje liczby wymierne na osi liczbowej. Oblicza odległość między dwiema liczbami na osi liczbowej;

 2. wskazuje na osi liczbowej zbiór liczb spełniających warunek typu: x≥3, x<5;

 3. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne;

 4. oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających liczby wymierne.

Procenty. Uczeń:
 1. przedstawia część pewnej wielkości jako procent lub promil tej wielkości i odwrotnie;

 2. oblicza procent danej liczby;

 3. oblicza liczbę na podstawie danego jej procentu;

 4. stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, np. oblicza ceny po podwyżce lub obniżce o dany procent, wykonuje obliczenia związane z VAT, oblicza odsetki dla lokaty rocznej.

Wyrażenia algebraiczne. Uczeń:
 1. opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami;

 2. oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych;

 3. redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej;

 4. dodaje i odejmuje sumy algebraiczne;

 5. mnoży jednomiany, mnoży sumę algebraiczną przez jednomian oraz, w nietrudnych przykładach, mnoży sumy algebraiczne;

 6. wyłącza wspólny czynnik z wyrazów sumy algebraicznej poza nawias;

 7. wyznacza wskazaną wielkość z podanych wzorów, w tym geometrycznych i fizycznych.

Równania. Uczeń:
 1. zapisuje związki między wielkościami za pomocą równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym związki między wielkościami wprost proporcjonalnymi i odwrotnie proporcjonalnymi;

 2. sprawdza, czy dana liczba spełnia równanie stopnia pierwszego z jedną niewiadomą;

 3. rozwiązuje równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą;

 4. za pomocą równań opisuje i rozwiązuje zadania osadzone w kontekście praktycznym.

Figury płaskie. Uczeń:
 1. korzysta ze związków między kątami utworzonymi przez prostą przecinającą dwie proste równoległe;

 2. rozpoznaje wzajemne położenie prostej i okręgu, rozpoznaje styczną do okręgu;

 3. korzysta z faktu, że styczna do okręgu jest prostopadła do promienia poprowadzonego do punktu styczności;

 4. korzysta z własności kątów i przekątnych w prostokątach, równoległobokach, rombach i w trapezach;

 5. oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów;

 6. zamienia jednostki pola;

 7. rozpoznaje pary figur symetrycznych względem prostej i względem punktu. Rysuje pary figur symetrycznych;

 8. rozpoznaje figury, które mają oś symetrii, i figury, które mają środek symetrii. Wskazuje oś symetrii i środek symetrii figury;

 9. rozpoznaje symetralną odcinka i dwusieczną kąta;

 10. konstruuje symetralną odcinka i dwusieczną kąta;

 11. konstruuje kąty o miarach 60°, 30°, 45°;

 12. stosuje cechy przystawania trójkątów;


Comments