O projektu

naše nová kuchynň

Projekt Fond mikroprojektů je spolufinancován Evropskou unií 
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj 

Překračujeme hraniceEuroregion Beskydy v roli Správce Fondu mikroprojektů (Vedoucí partner) 

ve spolupráci s Euroregionem Beskidy v roli Správce Fondu mikroprojektů (Projektový partner) 
vyhlašuje ve společenství Euroregion Beskydy-Beskidy 

1. průběžnou výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování
projektů z Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy-Beskidy 
v rámci 
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – 
Polská republika na období 2007 - 2013 
Prioritní osa 3: Podpora spolupráce místních společenství 
Oblast podpory 3.3: Fond mikroprojektů


"SLEZSKO - náš společný domov"

Zdůvodnění projektu : 


Samotné umístění Šenova blízko hranic s Polskem nahrává k navázání a rozvíjení spolupráce mezi obcemi Šenov a Strumień, respektive mezi Základní školou v Šenově a Gymnáziem ve Strumieńi. První setkání zástupců obou škol se uskutečnilo již v roce 2010. Školy se dohodly na dlouhodobé vzájemné spolupráci v oblasti společných setkání mládeže a pedagogů. Výsledkem je podepsaná smlouva o vzájemné spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy, kultury a sportu. První spolupráce škol nastane při práci na školním projektu „Společně objevujeme svět”, který zahrnuje nejen navázání vztahů mezi oběma partnery, ale hlavně spolupráci na společném zkoumání v oblasti přírodních věd. Projekt bude realizován ve školním roce 2011/2012. Žáci budou v předmětech Př, Z, Fy, Che a v nadstavbových seminářích budou vybírat a zkoumat zajímavé lokality, zaměřovat se na jejich současnost, vývoj a také budou zaznamenávat změny, kterými lokality procházejí v posledních letech. Budou pracovat na vytvoření přehledné mapy studovaných lokalit, budou zaznamenávat významné přírodovědné a geografické zvláštnosti a technické zajímavosti. Výsledky společných bádání budou prezentovány na projektových dnech, které proběhnou na obou školách. Žáci se dále zúčastní jednodenních a vícedenních exkurzí do studovaných oblastí, kde si ověří a doplní výsledky své teoretické práce ve školách. Z pozorování a zkoumání, ze získaných informací a fotografického materiálů žáci vytvoří prezentace a výukové materiály.

V současnosti se nedaří u mladých lidi v České republice a Polsku probouzet zájem o poznání vlastní kulturní jedinečnosti našeho regionu. Proto je naším společným cílem hlubší poznání našeho regionu a seznámení široké veřejnosti i zahraničních partnerů s ním. Slezsko je historické území v severní části České republiky a v jihozápadním Polsku.
Každý region naší vlasti se vyznačuje specifickými pokrmy, které vycházejí z dostupnosti pěstovaných surovin a ze zděděných osvědčených receptů předků. Slezská kuchyně je regionální poměrně bohatá kuchyně. Její počátky jsou spojeny s polskou kuchyní, ale zároveň obsahuje důležité prvky z německé kuchyně. Tradice slezské kuchyně je tak dlouhá, jak dlouho obývají Češi, Moravané a Slezané tato území. Některá jídla během století zanikla, jiná vznikla, další se zdokonalila. Slezská kuchyně má svůj výrazný charakter, je vydatná, sytá a tučná. Díky používaným surovinám má vynikající osobitou vůni a chuť. Víme, že v době supermarketů, stánků s rychlým občerstvením, polotovarů a mikrovlnných trub nelze srovnávat tradiční slezskou kuchyni s gastronomickými zvyklostmi současného obyvatelstva regionu, ale chceme poskytnout několik ukázek specialit a jídel, která se kdysi v našem regionu vařila. Další jedinečností našeho regionu jsou nářeční výrazy, vazby, jimiž se stále komunikuje. Tato nářeční slova používají starší občané, pamětníci, jejich rodiny zde zapustily kořeny, žijí tu po několik generací. Slovní zásoba je vždy odrazem života lidí na tom jistém území. Poznáváme z ní, které předměty se používaly, které činnosti se vykonávaly. Tak si můžeme poskládat mozaiku obrazu života jednotlivce i celé společnosti v určitém časovém úseku.

Popis projektu :

V průběhu jednoho roku budou žáci v předmětech Čj, Pč a v zájmových kroužcích shromažďovat co největší množství nářečních výrazů nejen z oblasti stravy našich předků. K oživení zapomenutých výrazů a jejich uchování pro další generace přispěje divadelní představení v místním nářečí. Žáci budou shromažďovat také zajímavé recepty krajových specialit a jídel, která se kdysi v našem regionu vařívala. Z vybraných receptů připraví žáci v projektovém dnu „ochutnávku“ jídel našich babiček a prababiček. K oživení a obecné propagaci přispěje i školní jídelna, která při sestavování jídelníčku věnuje prostor i krajovým specialitám. Ke spolupráci bude vyzvána i partnerská škola Gimnazjum im. Powstańcóv Ślaskich Strumień.

Cíle projektu

Globálním cílem projektu je hlubší poznání vlastní kulturní jedinečnosti našeho regionu a seznámení široké veřejnosti i zahraničních partnerů s ní.

Cílové skupiny projektu


Cílovou skupinou jsou žáci a učitelé, kteří se budou aktivně podílet na projektu.
 • ZŠ Šenov - 160 žáků II. stupně 30 žáků I.stupně a 6 učitelů 
 • Gymnázium Strumień - 50 žáků a 1 učitel

Popis aktivit projektu :


Školy se domluvily na společných aktivitách. Jedná se o čtyři aktivity, ve kterých bude probíhat přeshraniční spolupráce mezi školami :
 • Aktivita 1 - Poznávání našeho regionu: Kulturní specifika
 • Aktivita 2 - Krajové speciality slezské kuchyně
 • Aktivita 3 - Projektový den slezské kuchyně
 • Aktivita 4 - Dramatická část: „Jak se vaři po našimu“

Etapy projektu v roce 2011-2013 :

I.etapa: VIII-IX. měsíc 2011

Přípravná práce projektového týmu, konzultační schůzky se zástupci obce Strumień, města Šenov a školy ve Strumieńi, stanovení cílů, rozsahu projektu a jednotlivých aktivit.

II.etapa: I. – II. měsíc 2012

Přípravná práce projektového týmu, informování žáků, rodičů, učitelů, města o přeshraničním projektu. Příprava a realizace veřejných zakázek (plánování, zpracování požadavků a zadávací dokumentace, zajištění realizace, uzavírání smluv a dodatků atd.). Konzultace k přípravě a realizaci veřejných zakázek Modernizace cvičné kuchyňky.

III.etapa: III. - XII. měsíc 2012 

Samotná realizace projektu, vytvoření skupin, přeshraniční komunikace žáků a učitelů. Shromažďování nářečních výrazů, receptů krajových specialit a jídel. Příprava divadelního představení. Projektové dny pro žáky.
 • Pokrmy připraveny vlastnoručně žáky – krajová specialita a jeho „veřejná ochutnávka“
 • Vytvoření regionální kuchařky
 • Fotodokumentace realizace projektu a „veřejné ochutnávky“
 • Video instruktáž přípravy regionální speciality
 • Populárně - naučná publikace
 • Abecedně seřazený slovník nářečních výrazů používaných na území Šenova a jeho okolí (potažmo celého Těšínského Slezska)
 • Abecedně seřazený slovníček nářečních výrazů označujících skutečnosti z oblasti slezské kuchyně
 • Projektový den v Šenově
 • Prezentace výstupu jednotlivých aktivit ( Vánoční jarmark, 50 let ZŠ Senov )
 • Publicita projektových cílů - místní a regionální tisk, webové stránky, regionální televize, atd. 

IV.etapa: I. - II. měsíc 2013

Publicita projektových cílů - místní a regionální tisk, webové stránky, regionální televize, atd.

Aktivita č.1

Poznávání našeho regionu: Kulturní specifika

Podrobný popis realizace klíčové aktivity :

V průběhu projektu budou žáci v předmětu český jazyk a v zájmových kroužcích shromažďovat co největší množství nářečních výrazů včetně těch, které se používají v oblasti stravy našich předků. Této aktivity se zúčastní žáci šestých a sedmých tříd ZŠ v Šenově, kteří budou sepisovat nářeční slova ve svých rodinách, u prarodičů a u těch občanů, kteří je ještě znají a užívají.

Ke shromažďování materiálu mohou žáci využít i jiných zdrojů – internetu, novin a časopisů, kuchařek, kalendářů, odborné literatury. S jejich výběrem pomůže žákům učitel českého jazyka, kterému žáci sesbíraná slova odevzdají. Ke spolupráci bude vyzvána i partnerská škola.

Výstupy aktivity :

 1. Abecedně seřazený slovník nářečních výrazů používaných na území Šenova a jeho okolí
 2. Abecedně seřazený slovníček nářečních výrazů označujících skutečnosti z oblasti slezské kuchyně

Aktivita č.2

 Krajové speciality slezské kuchyně

Podrobný popis realizace klíčové aktivity :

V průběhu roku budou žáci v předmětu pracovní činnosti a v zájmových kroužcích shromažďovat zajímavé recepty krajových specialit a jídel, která se kdysi v našem regionu vařívala. Této aktivity se zúčastní žáci II. a I. stupně, kteří budou shromažďovat recepty ve svých rodinách, u prarodičů a u občanů, kteří je ještě znají. Z vybraných receptů připraví žáci v projektovém dnu „ochutnávku“  jídel našich babiček a prababiček. K oživení a obecné propagaci přispěje i školní jídelna, která při sestavování jídelníčku věnuje prostor i krajovým specialitám. Ke spolupráci bude vyzvána i partnerská škola.

Výstup aktivity:

 1. Pokrm připravený vlastnoručně žáky – krajová specialita
 2. Vytvoření regionální kuchařky – společná s aktivitou 1 – A5 plnobarevných na křídlovém papíru, plnobarevná laminovaná obálka v lepené vazbě
 3. Videoinstruktáž přípravy regionální speciality

Aktivita č.3

Projektový den slezské kuchyně

Podrobný popis realizace klíčové aktivity :

Aktivita navazuje na aktivitu č.2. Žáci obou škol budou shromažďovat zajímavé recepty krajových specialit a jídel, která se kdysi v našem regionu vařívala. Z vybraných receptů připraví žáci společně s partnerskou školou  „ochutnávku“  jídel našich babiček a prababiček. Projektový den proběhne v prosinci 2012 a bude navazovat na školní akci Vánoční jarmark. Vánoční jarmark má v ZŠ Šenov velkou tradici. Žáci školy si připraví výrobky s vánoční tématikou, které předvádějí a prodávají na samotném jarmarku. Děti dostanou příležitost prezentovat své schopnosti, ověřit si svého obchodního ducha, dospělí se mohou radovat z jejich šikovnosti, nápaditosti a z toho, co všechno jejich ratolesti dovedou. Všichni, malí i velcí,  prožijí společně příjemné předvánoční odpoledne a podvečer.

 Výstupy  aktivity :

 1. Vytvoření regionální kuchařky
 2.  Fotodokumentace realizace projektu a „veřejné ochutnávky“
 3. Prezentace vytvořených krajových specialit a jídel  před ostatními spolužáky, rodiči a širokou veřejností 

Aktivita č.4

Dramatická část: „Jak se vaři po našimu“

 K oživení zapomenutých výrazů a jejich uchování pro další generace přispěje divadelní představení v místním nářečí.

Výstup aktivity:

 1. Dramatizace scénky
 2. Představení scénky pro žáky a veřejnost
 3. Fotodokumentace a popis přípravy a realizace
 4. Začlenění části scénky do publikace