O projektu

 


Euroregion Beskydy v roli Správce Fondu mikroprojektů (Vedoucí partner) 

ve spolupráci s Euroregionem Beskidy v roli Správce Fondu mikroprojektů (Projektový partner) 
vyhlašuje ve společenství Euroregion Beskydy-Beskidy 

1. průběžnou výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování projektů z Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy-Beskidy 
v rámci 
Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika
na období 2007 - 2013 

Prioritní osa 3: 
Podpora spolupráce místních společenství 
Oblast podpory 3.3:
Fond mikroprojektů

"EKO - Zodpovědní"

Zdůvodnění projektu : 

Šenov je vklíněn mezi velká města Ostravu a Havířov. Rozkládá se podél obou břehů říčky Lučiny v nadmořské výšce 255 m. Město je součástí regionu Slezská brána a Euroregionu Beskydy.
Samotné umístění Šenova blízko hranic s Polskem nahrává k navázání a rozvíjení spolupráce mezi obcemi Šenov a Strumień, respektive mezi Základní školou v Šenově a Gymnáziem ve Strumieńi. První setkání zástupců obou škol se uskutečnilo již v roce 2010. Školy se dohodly na dlouhodobé vzájemné spolupráci v oblasti společných setkání mládeže a pedagogů. Výsledkem je podepsaná smlouva o vzájemné spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy, kultury a sportu. První spolupráce škol nastala při práci na školním projektu „Společně objevujeme svět”, který zahrnoval nejen navázání vztahů mezi oběma partnery, ale hlavně spolupráci na společném zkoumání v oblasti přírodních věd. Druhá spolupráce škol nastala při projektu „SLEZSKO - náš společný domov“, projekt byl zaměřen na shromažďování nářečních výrazů nejen z oblasti stravy našich předků, ale i na získávání zajímavých receptů krajových specialit a jídel. K oživení zapomenutých výrazů a jejich uchování pro další generace přispělo divadelní představení v místním nářečí. Tato spolupráce se ukázala být nesmírným přínosem pro rozvoj komunikativních schopností našich žáků. Během této spolupráce se žáci našich škol seznámili a započali tak proces vzájemného sbližování.
V další fázi spolupráce bychom se chtěli soustředit na hlubší seznámení s životním prostředím regionů, ve kterých naši žáci žijí. Součástí projektu je, mimo jiné také návštěva dvou zajímavých lokalit Moravskolezského kraje. Jmenovitě jde o haldu Emu, která je pozůstatkem důlní činnosti na území města Ostravy a návštěvu firmy OZO, která se zabývá likvidací odpadu našich domácností. Tyto exkurze do projektu vnášejí regionální a environmentální rozměr.
Naše škola v minulých letech realizovala celou řadu projektů věnovaných problematice životního prostředí. Kladli jsme si otázku, co nového do tohoto oboru přinést, abychom u žáků ještě více podpořili zájem a snahu dané problematice porozumět. V očích veřejnosti jsou aktivity směřující k šetrnému nakládání s přírodními zdroji častokrát spojovány s větší finanční náročností na jejich realizaci. My bychom však chtěli žákům ukázat, že aplikace poznatků této problematiky v praxi může vést ke značným finančním úsporám rozpočtů domácností. Environmentální rozměr projektu je obohacen o podporu výuky finanční gramotnosti žáků, kdy na konkrétních příkladech budou žákům demonstrovány způsoby hospodárného chování vedoucí k nemalé úspoře finančních prostředků.

Cíle projektu :

Globálním cílem projektu je prohlubování postojů, znalostí a dovedností dětí vedoucích k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a seznámení široké veřejnosti i zahraničních partnerů s ní.

Cílové skupiny projektu

Cílovou skupinou jsou žáci a učitelé, kteří se budou aktivně podílet na projektu.

·         ZŠ Šenov - 325 žáků II. stupně  a 7 učitelů
·         Gymnázium Strumień - 250  žáků a 6 učitelé

Popis aktivit projektu :

Školy se domluvily na společných aktivitách v oblasti environmentální výchovy ochrany a osvěty. Jedná se o čtyři aktivity, ve kterých bude probíhat přeshraniční spolupráce mezi školami.

 • Aktivita č.1 – Zkoumání různorodosti ekosystému v Šenově a Strumieńi
 • Aktivita č.2 – Ekologie - odpadové hospodářství
 • Aktivita č.3 - Projektový den na ZŠ Šenov
 • Aktivita č.4 - Školní  arboretum
 • Ostatní aktivity

Etapy projektu v roce 2013-2014 :

I. etapa: I. měsíc 2013 
Přípravná práce projektového týmu, konzultační schůzky se zástupci obce Strumień, města Šenov a školy ve Strumieńi, stanovení cílů, rozsahu projektu a jednotlivých aktivit. 

I .etapa: II. – VIII. měsíc 2013 
Přípravná práce projektového týmu, informování žáků, rodičů, učitelů, města o přeshraničním projektu. Příprava a realizace veřejných zakázek (plánování, zpracování požadavků a zadávací dokumentace, zajištění realizace, uzavírání smluv a dodatků atd.). Konzultace k přípravě a realizaci veřejných zakázek Botanická zahrada. 

III .etapa: IX.měsíc 2013 - VI. měsíc 2014 
Samotná realizace projektu, vytvoření skupin, přeshraniční komunikace žáků a učitelů. Sběr informací, příprava projektových dnů a exkurzi.
 •  prezentační panely ilustrující vodní tok – práce žáků
 • vytvoření webových stránek – prezentace výstupu
 • protokol o kvalitě kohoutkové vody v elektronické podobě – práce žáků
 • protokol o kvalitě vody vodního toku řeky Lučiny vyjádřený prostřednictvím bioindikátorů v elektronické podobě – práce žáků
 • e-test (on-line) zaměřený na praktické znalosti žáků pro výpočet spotřeby a úspory vody – příprava učitele
 • on-line vypracované e-testy – práce žáků
 • projektový den
 • exkurze do vybraných lokalit
 • školní arboretum

IV. etapa: VII. - IX. měsíc 2014

Publicita projektových cílů - místní a regionální tisk, webové stránky, regionální televize, atd

Aktivita č.1

Zkoumání různorodosti ekosystému v Šenově a Strumieńi

Podrobný popis realizace klíčové aktivity :

Aktivita navazuje na projekt „Společně objevujeme svět“, který řešil navázání vztahů a spolupráci na společném zkoumání v oblasti přírodních věd. V průběhu jednoho roku žáci v předmětech Př, Z, Fy, Che a v nadstavbových seminářích vybírali a zkoumali zajímavé lokality, zaměřovali se na jejich současnost a vývoj. Tato spolupráce se ukázala být nesmírným přínosem pro rozvoj komunikativních schopností našich žáků. Během této spolupráce se žáci našich škol seznámili a započali tak proces vzájemného sbližování.

V další fázi spolupráce bychom se chtěli soustředit na hlubší seznámení s životním prostředím regionů, ve kterých naši žáci žijí. Zaměřili jsme se na oblasti :
 1. voda
 2. energie
Každá z těchto oblastí je dále rozdělena do tří okruhů (rozměrů).

 • Vědomostní rozměr: iniciace - teoretické znalosti v dané problematice.
 • Ekonomický rozměr: dopady daného problému na životní prostředí.
 • Ekologický rozměr: způsoby řešení životních situací souvisejících s danou problematikou.

Aktivita č.2

Ekologie - odpadové hospodářství

Podrobný popis realizace klíčové aktivity :

Aktivita navazuje na projekt „Společně objevujeme svět“, který řešil navázání vztahů a spolupráci na společném zkoumání v oblasti přírodních věd. V průběhu jednoho roku žáci v předmětech Př, Z, Fy, Che a v nadstavbových seminářích vybírali a zkoumali zajímavé lokality, zaměřovali se na jejich současnost a vývoj. Tato spolupráce se ukázala být nesmírným přínosem pro rozvoj komunikativních schopností našich žáků. Během této spolupráce se žáci našich škol seznámili a započali tak proces vzájemného sbližování.

V další fázi spolupráce bychom se chtěli soustředit na hlubší seznámení s životním prostředím regionů, ve kterých naši žáci žijí.Zaměřili jsme se na oblast domácí hospodářství.

Oblast domácího hospodářství je dále rozdělena do tří okruhů (rozměrů). 
 • Vědomostní rozměr: iniciace - teoretické znalosti v dané problematice.
 • Ekonomický rozměr: dopady daného problému na životní prostředí.
 • Ekologický rozměr: způsoby řešení životních situací souvisejících s danou problematikou.


Aktivita č.3

Projektový den na ZŠ Šenov
Průběh:
 • vybraní žáci naší a polské školy se zúčastní praktických aktivit, jejichž společným jmenovatelem bude problematika těžby, její důsledky a především možné mechanismy nápravy devastace krajiny
 • pracovní skupiny žáků společně s lektory projektového dne navštíví lokalitu ostravské haldy Ema a na konkrétních příkladech se přímo v terénu seznámí s pojmy, jako jsou: těžba povrchová, těžba hlubinná, hlušina, biodiverzita, sesuv půdy apod.
 • dále žákům bude demonstrován a vysvětlen proces tzv. sukcese - její příčiny a mechanismy
 • podkladem pro realizaci projektového dne a žákovskou práci bude interaktivní pracovní list
 • dojde  k výsadbě  stromu přátelství


Aktivita č.4

Školní arboretum
Podrobný popis realizace klíčové aktivity :
Stěžejním prvkem realizace v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty bude celoroční projekt, realizovaný prostřednictvím aktivit souvisejících s plánovanou výstavbou školního arboreta. Této části projektu se v jednotlivých fázích zúčastní všichni žáci druhého stupně naší základní školy. Podstatou aktivit bude praktická demonstrace lesní krajiny, možnost seznámit se s lesními rostlinami, plody, stromy, keři a trvalkami a travinami. Půjde o to ukázat žákům školy, jak je příroda rozmanitá různotvárná. Žáci si vyberou úhel pohledu a objeví rozmanitou krásu proměn přírody v průběhu jednoho roku. V jeho průběhu budou zaznamenávat dobu rašení listů a květů, zrání plodů, podzimní barvoměnu, opadání listů a jehličí. 
Na naší škole probíhá již několik let diskuse o tom, jakým způsobem efektivně využít poměrně veliký a zatím prázdný prostor části pozemku školy.Velikou příležitostí pro řešení tohoto problému se jeví možnost vybudovat na tomto prostranství školní arboretum, které bude sloužit především jako podpora výuky biologie a pracovních činností. 
Stávající situace umožňuje žákům pěstitelských prací jen omezenou možnost činností spojených s rozvojem praktických dovedností v daném oboru. Jejich náplň se zatím skládá především z úklidu pozemku školy závisejícím na sezonních proměnách přírody (hrabání sena a listí, kompostování bioodpadu a péče o rostliny a keře, které jsou součástí zatím skromné skladby rostlin školního pozemku). 
Naše představa je taková, že bychom rádi vybudovali několik botanických zón, vybavených konkrétní skladbou rostlin a stromů vybraných na základě příbuznosti nebo společného výskytu v určitém biotopu. 
Součástí zahrady bude také několik klidových zón, které budou sloužit pro relaxaci žáků a učitelů školy, využitelných také jako tzv. venkovní učebna.Zaměřili jsme se na oblast školní arboretum.

Oblast školního arboreta je dále rozdělena do tří okruhů (rozměrů).

 • Vědomostní rozměr: iniciace - teoretické znalosti v dané problematice. 
 • Ekonomický rozměr: dopady daného problému na životní prostředí. 
 • Ekologický rozměr: způsoby řešení životních situací souvisejících s danou problematikou.


Ostatní aktivity

1.    Projektový den v Strumieni :

 • sázení stromu přátelství
 • podpora zdravého životního stylu
 • workshopy
 • jedná se o projektový den v plné režii Gymnázia Strumień

2.    Ekologický piknik ve Strumieni :

 • jedná se o projektový den v plné režii Gymnázia Strumień