Vrcholný a pozdní středověk

Modře zvýrazněný text zapiš do sešitu!
6. 1. 2014
                            Obyvatelé měst a správa města

Úkol č.1: 
Pozorně si přečti text v učebnici na str. 75 a do sešitu doplň následující zápis:

Plnoprávný měšťan byl pouze ten, který ve městě vlastnil ..., živil se ... nebo ... .
a) práva měšťanů: 
b) povinnosti měšťanů:

O správu města se starala městská rada, tvořilo jí dvanáct radních - (konšelů), volených na dobu jednoho ... . 
Každý měsíc se konšelé střídali ve funkci ... , který předsedal schůzím a opatroval ... .
Velká města měla vlastní soud. V menších městech přestupky soudí ... .
Lidé, kteří dům nevlastnili si pronajímali komůrky v horních .... a živili se jako pomocné pracovní síly - konkrétně ... .
Zvláštní skupinou obyvatelstva byli v některých městech Židé. Zvláštní zákony jim zakazovaly ... . Proto se z nich stali obchodníci a bankéři. Židé žili ve vymezených částech měst, takovým ulicím se říkalo ... . 

Úkol č.2:
Na Internetu najdi, co je to: (vše zapiš do sešitu vlastními slovy):
  • Talmud - sbírka traktátů, mší.
  • Tóra - učení, základní dokument judaismu.
  • synagoga - židovská modlitebna.
  • rabín - židovský učitel náboženství.
  • pogrom - rasové nepokoje namířené proti Židům.
Úkol č.3:
Urči, který z těchto obrázků symbolizuje tzv. Davidovu hvězdu znak Židů a nakresli jej do sešitu.

       

      

                                                                                   9. 1. 2014
Cechy

Úkol č.1: 
Pozorně si přečti text v učebnici na str. 76 a do sešitu doplň následující zápis:

Cechy byli spolky příslušníků jednoho ... .

Úkol č.2:
Vypiš všechny pravomoci, které cechy měli.

Úkol č.3: 
Vysvětli rozdíl mezi učedníkem a tovaryšem.

Úkol č.4: 
Jak se mohl člověk stát cechovním mistrem?

Úkol č.5: 
Pokus se do sešitu vypsat co nejvíce řemesel, která jsou zastoupena na fotografii "zástavy (vlajky) řemeslných cechů z Nového Strašecí".