Učební materiály

Na této stránce naleznete odkazy na učební materiály, které jsem připravil do svých předmětů. Jsou řazeny podle předmětu a ročníku.

Přírodní obraz Země

 1. Krajinná sféra
 2. Litosféra
 3. Atmosféra
 4. Hydrosféra
 5. Pedosféra
 6. Biosféra

7. ročník:

 1. Opakování: zeměpisné souřadnice
 2. Obyvatelstvo a sídla ve světě
 3. Hospodářská činnost člověka
 4. Přírodní podmínky Severní Ameriky
 5. Obyvatelstvo a hospodářství Severní Ameriky
 6. Kanada, USA
 7. Střední Amerika
 8. Přírodní podmínky Jižní Ameriky
 9. Obyvatelstvo a regionální zeměpis Jižní Ameriky
 10. Přírodní podmínky Afriky
 11. Obyvatelstvo, hospodářství a současné problémy Afriky
 12. Regionální zeměpis Afriky

8. ročník:

8. ročník seminář:


9. ročník:


Středověk

 1. Opakování a prameny
 2. Středověká společnost
 3. Francká říše a Sámova říše
 4. Německo (Svatá říše římská) a Francie v raném středověku, Vikingové
 5. Byzanc, Arabové, Turci, křížové výpravy
 6. Slované v raném středověku (Polsko, Kyjevská Rus, Velká Morava)
 7. Počátky českého státu: Čechy v době knížecí (870-1198)
 8. Kultura raného středověku: románský sloh a gotika
 9. Společnost vrcholného středověku
 10. Evropa vrcholného středověku
 11. Poslední Přemyslovci (1197-1306)
 12. České země za Lucemburků a doba husitská (1306-1437)
 13. Doba poděbradská a Jagellonci (1438-1526)
 14. Kultura vrcholného a pozdního středověku

Raný novověk

 1. Společnost raného novověku
 2. Reformace a její důsledky
 3. Evropské země v raném novověku
 4. Kultura raného novověku: renesance a humanismus
 5. České země po nástupu Habsburků a třicetiletá válka (1526-1648)

8. ročník:

 1. Evropa po třicetileté válce
 2. České země po třicetileté válce (1648-1740)
 3. České země za Marie Terezie a Josefa II. (1740-1790)
 4. Kultura v 17. a 18. století: baroko, rokoko a klasicismus
 5. Velká francouzská revoluce a napoleonské války (1789-1815)
 6. Evropa mezi Vídeňským kongresem a revolucemi (1815-1848)
 7. České země v době předbřeznové (1815-1848) a kultura v 1. pol. 19. století: empír, romantismus, biedermeier
 8. Revoluce 1848: "Jaro národů"
 9. Vývoj společnosti a vědy v 19. století
 10. Evropa a svět ve 2. pol. 19. století (1848-1914)
 11. České země ve 2. pol. 19. století
 12. První světová válka (1914-1918)
 13. Kultura ve 2. pol. 19. století

9. ročník

Podřízené stránky (3): Dějepis Informatika Zeměpis
Comments