Skoldatatek Krokom (Under uppbyggnad)


Skoldatateken vill stimulera och stödja pedagoger som arbetar med elever i behov av särskilt stöd och som i det arbetet vill använda tidsenliga lärverktyg.

Fokus ligger i första hand på elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och neuropsykiatriska funktionshinder. I Krokoms kommun bevakar IT-pedagog Skoldatateksfrågor tillsammans med specialpedagogerna. Du kan på den här siten hitta instruktionsfilmer till några digitala verktyg.

www.skoldatatek.se

Skoldatateken finns i 155 av Sveriges kommuner. Specialpedagogiska skolmyndigheten har sedan 2006 utdelat 52 miljoner i statsbidrag för att utveckla verksamheten. Vissa skoldatatek arbetar lokalt i en kommun medan andra har ett övergripande länsuppdrag.

En utvärdering av Skoldatatek i Sverige gjordes 2010. Man såg att framgångsfaktorer för Skoldatatek var:

  • Fortbildning av pedagoger då dessa har tillgång till verktygen.
  • Övergripande IT-policy som stödjer användadet av IT som lärande verktyg.
  • Kontinuerlig utvärdering
    Kontakt Monica Andersson, IT-pedagog, 0640-16377 monica.andersson@krokom.se