Struktura

Związek Harcerstwa Polskiego w USA składa się z:
  • Chorągwi Harcerek, 
  • Chorągwi Harcerzy, 
  • Kręgów Starszego Harcerstwa i 
  • Kół Przyjaciół Harcerstwa. 

Każdą z tych organizacji obowiązuje Regulamin Główny ZHP, Regulamin Okręgu oraz własne wewnętrzne przepisy.
Zjazd Okręgu odbywa się co dwa lata i decyduje w sprawach Okręgu nie zastrzeżonych władzom naczelnym Związku. Zjazd wybiera Zarząd Okręgu.
Główne cele i zadanie, obowiązki i uprawnienia Zarządu Okręgu i przewodniczącego Zarządu:

  • Reprezentacja na zewnątrz ZHP na terenie Okręgu
  • Czuwanie nad atmosferą, ideologią i współpracą
  • Propagowanie harcerstwa i krzewienie jego ideologii
  • Organizowanie Kół Przyjaciół Harcerstwa
  • Pomoc materialną i moralną jednostkom organizacyjnym w stosunku do praw i obowiązków w kraju działania 
  • Kontrola gospodarki finansowej Okręgu