Historia‎ > ‎

Historia ZHP w Skrócie

Historia Związku Harcerstwa Polskiego w skrócie
Harcerstwo powstało na tle Narodowego Polskiego Ruch niepodległościowego, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami Niemiec, Austrii i Rosji.
Bezpośredni wpływ na tworzący się Skauting Polski miały organizacje: SOKÓŁ, ELEUSIS i ZARZEWIE.

1910
Andrzej Małkowski przetłumaczył na język polski książkę "SCOUTING FOR BOYS" Roberta Baden-Powella. Powstają pierwsze drużyny we Lwowie i Warszawie. Małkowskiemu pomagali tworzyć Harcerstwo - Jerzy Grodyński, Tadeusz Strumiłło, Olga Drahonowska - od roku 1913 żona Małkowskiego, oraz Jadwiga Falkowska.

1913
Reprezentacja skautów polskich bierze udział w III wszech brytyjskim Zlocie skautowym w Birmingham, Anglia, występując pod flagą polską.

1914
Wybuchem I Wojny Światowej Harcerstwo oddaje swych instruktorów i starszych harcerzy w szeregi Wojska Polskiego. W Ameryce działają jednostki harcerskie, które wizytuje Andrzej Małkowski.

1915-1916
W Austrii, na Rusi i na Sybirze powstają drużyny emigracyjne.

1918
Na zjeździe kierowników harcerskich ze wszystkich Ziem Polskich w Lublinie, powstaje połączenie organizacji harcerskich w Związek Harcerstwa Polskiego i utworzono również Naczelną Radę Harcerską.

1920
ZHP jest zarejestrowany w Międzynarodowym Biurze Skautów (Boy Scouts International Bureau) jako współzałożycielska organizacja stałej Międzynarodowej Konferencji Skautów – obecnie zwaną WOSM.

1920-1939
Silny i wspaniały rozwój Harcerstwa w Polsce. Pracę cechuje wielki rozmach, w imię hasła twórcy Harcerstwa - Andrzeja Małkowskiego: "Idziem jak fala zalać cały Polski Świat..." Polskie harcerstwo także działa za granicą - we Francji, w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych.

1935
W Spale nad rzeką Pilicą odbywa się Narodowy Jubileuszowy Zlot ZHP z okazji 25-lecia harcerstwa.

1936
Statut ZHP jest zatwierdzony i organizacja utrzymuje tytuł "Organizacji o Wyższej Użyteczności Publicznej".

1939-1945
W czasie II Wojny Światowej Harcerstwo bierze czynny udział w walce z najeźdźcą; instruktorzy, instruktorki, jak też harcerze i harcerki walczą na wszystkich polach bitew w całym świecie.

1944
W kraju pod okupacją niemiecką i bolszewicką harcerze i harcerki walczą z wrogiem w ramach akcji Armii Krajowej (AK).
Bojowe drużyny harcerzy (Szare Szeregi, Hufce Polskie) i Harcerek (Bądz Gotów) biorą czynny udział w Powstaniu Warszawskim.

1946
W lutym 1946, w Enghen, Paryż, odbywa się pierwszy Zjazd reprezentujący harcerstwo na wszystkich terenach poza Polską. Zjazd decyduje kontynuować pracę harcerską poza granicami Kraju. Międzynarodowe Biuro Skautowe wycofuje uznanie naszym władzom harcerskim.

1948
Reżym komunistyczny likwiduje ZHP w Kraju. Powstaje komunistyczna organizacja ZMP, która wycofuje się ze Światowego Biura Skautów i Skautek.
Międzynarodowe Biuro Skautowe, pomimo nadziei naszej, że zmieni decyzję odnośnie uznania władz ZHP pgK, podaje ultimatum wstąpienia do organizacji skautowych kraju pobytu lub porzucenie skautingu (Circular 40).

1946–1960
ZHP pgK rozwija swą działalność na Emigracji. Powstają Chorągwie Harcerzy i Harcerek we wszystkich krajach świata, gdzie znajdują się skupiska Polaków. Naczelne władze ZHP na Emigracji znajdują się w stolicy W. Brytanii - w Londynie.
Ukazuje się Regulamin ZHP poza granicami Kraju. Odbywają się coroczne obozy, kolonie zuchowe, złazy wędrownicze. Nasze jednostki współpracują ze skautingiem w swoich krajach zamieszkania i biorą udział, w zlotach skautowych.

1951
ZHP pgK składa się z siedmiu Okręgów- w Argentynie, Australii, Belgii, Kanadzie, Francji, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, oraz sześciu Ośrodków - w Austrii, Danii, Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Zachodnich Niemczech.

1957
ZHP pgK jest zaproszony i bierze pełny udział w Jubileuszowym Światowym Jamboree Skautów i Światowym Zlocie Skautek jako reprezentacja Polski lecz nie odzyskuje członkostwa Światowego Skautingu.

1960
50- lecie Harcerstwa polskiego obchodzone jest zlotami w Okręgach.

1969
Odbywa się pierwszy powojenny Światowy Zlot ZHP pgK pod Monte Cassino w 25-tą rocznicę zwycięstwa pod Monte Cassino. Skupia młodzież harcerską z całego świata.

1970
Odbywa się I Zjazd Ogólny w Londynie.

1976
II Światowy Zlot ZHP pgK na Kaszubach w Kanadzie. Odbywa się Zjazd Ogólny i Naczelna Rada Harcerska, która uchwala nowy Regulamin Główny ZHP oparty na założeniach ideowych Statutu ZHP z roku 1936.

1982
III Światowy Zlot ZHP pgK w Comblain-la-Tour, Belgia oraz III Zjazd Ogólny.

1980-1990
W roku 1980 w Polsce powstaje „Solidarność’.
W następnych latach w ZHP powstają ruchy, które dążą do przywrócenia ideałów harcerskich z okresu przed wojną i do uniezależnienia harcerstwa od komunizmu.
W październiku 1980 roku powstał ruch KIHAM (Kręgi Instruktorskie Imienia Andrzeja Małkowskiego.
W kwietniu 1981 roku z ZHP wystąpiła cześć instruktorów i stworzyła Niezależny Ruch Harcerski (NRH).
W jesieni 1982, na tle stanu wojennego KIHAM sam się rozwiązał.
Wiosną 1983 roku powstał "niejawny Ruch Harcerski" a w kwietniu 1984 formalnie powołano struktury wewnątrz ZHP.
W 1988/89 powstały Ruch Harcerski Rzeczypospolitej i Ruch Harcerstwa Rzeczypospolitej.
25/2/1989 powstała organizacja ZHR - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej a19/3/1989 powstała organizacja ZHP (rok założenia 1918).
W roku 1992 następuje połączenie tych organizacji w ZHR.
W wyniku sytuacji politycznej, z Polski wyjeżdża spora emigracja, która osiedla się w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie oraz w krajach europejskich jak Niemcy, Austria, Szwecja i Dania. W krajach tych powstają nowe jednostki ZHP pgK i do roku 2000 działa Chorągiew Europejska.

1985
HP pgK obchodzi 75-lecie harcerstwa. Odbywają się uroczyste zloty Okręgami. W zlocie w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy biorą udział reprezentacje organizacji harcerskich z Kraju.

1988
IV Światowy Zlot ZHP pgK w Rising Sun, Maryland, USA oraz IV Zjazd Ogólny. Członkowie Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej i Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Katolickiego Ruchu Harcerskiego (późniejszy Zawisza) biorą udział w zlocie.

1991
W sierpniu 1991 w Sorak, Południowa Korea w 17 Światowym Jaboree Skautowym, bierze udział drużyna reprezentującą polskie harcerstwo z ZHP, ZHR, ZHP rok założenia 1918 oraz ZHP pgK - drużynowy hm Marek Szablewski ZHP pgK.

1994
V Światowy Zlot ZHP pgK w Clumber Park, Anglia oraz V Zjazd Ogólny. W zlocie biorą udział reprezentacje harcerskie z Kraju oraz nowo powstałych organizacji harcerskich na Litwie, Ukrainie i Białorusi.

1996
Po długich i trudnych rozmowach dążących do przywrócenia członkostwa światowego ruchu skautowego całemu polskiemu harcerstwu, WOSM decyduje przyjąć jedynie ZHP w Polsce.

2000
VI Światowy Zlot ZHP pgK w Acton, Kanada oraz VI Zjazd Ogólny

2003
Światowy Złaz Wędrowniczy „Patrioci”, Fraser Island, Australia.
VII Zjazd Ogólny ZHP pgK, Fawley Court, Anglia

2004
W 60-tą rocznicę Powstania Warszawskiego ZHP pgK organizuje Światowy Zlot „Szare Szeregi” w Okuniewie pod Warszawą, z udziałem harcerstwa polskiego na Litwie, Łotwie, Estonii, Ukrainie, Białorusi, Mołdawii, Kazakstanu oraz reprezentacji ZHP i ZHR.

2006
VII Światowy Zlot ZHP pgK w Broad Creek, Maryland, USA.
VIII Zjazd Ogólny ZHP pgK, Fawley Court, Anglia.

2008
II Światowy Złaz Wędrowniczy „Siła Ducha”, Sydney, Australia.
Nadzwyczajny Zjazd Ogólny ZHP pgK, Fawley Court, Anglia.

2009
W Dniu Myśli Braterskiej, odbyła się pielgrzymka Naczelnictwa ZHP pgK do Częstochowy i złożenie dziękczynnego ryngrafu Jasnogórskiej Pani. Tą uroczystością rozpoczęło się przygotowanie naszego Związku do Stulecia Harcerstwa w roku 2010.

2010
VIII Światowy Zlot ZHP w Zegrze, Polska.

2013
III Światowy Złaz Wędrowniczy, Banff, Kanada.

2015
XI Zjazd Ogólny ZHP, Sunningdale, WB.

2017
IX Światowy Zlot ZHP w Tamaracouta, Kanada.