Chorągiew‎ > ‎Wiadomości‎ > ‎

XXXIII Zjazd Okręgu oraz Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza

posted Aug 21, 2019, 6:06 AM by Robert Niespor   [ updated Oct 12, 2019, 2:23 PM ]
Konferencja i zjazd są planowane na weekend 19 i 20 października b.r. w Seattle, Washington.
W czwartek (17ego) jest planowana wycieczka i rejestracja zacznie się w piątek 18 października.


Według by-laws (Punkt 8A, 12, 13) w Zjeździe biorą udział
Przewodniczący Zarządu Okręgu, Członkowie Zarządu Okręgu, Komisji Rewizyjnej Okręgu, Sądu
Harcerskiego Okręgu, Komendant Chorągwi i Komendantka Chorągwi, Okręgowy Kierownik
Starszego Harcerstwa, Kapelan Okręgu, Okręgowy Kierownik O.P.H., Przewodniczący Zarządów
Obwodów, Obwodowi Kierownicy Starszego Harcerstwa, Obwodowi Kierownicy K.P.H. i Kapelani
Obwodów, Hufcowi i Hufcowe, zarejestrowani instruktorzy w stopniu harcmistrz / harcmistrzyni, podharcmistrz / podharcmistrzyni,
działacz harcerski / działaczka harcerska, działacz harcerski OPH / działaczka harcerska OPH,
przewodnik / przewodniczka, instruktor zuchowy / instruktorka zuchowa, jeżeli mają ukończone 18 lat.

Wszyscy uczestnicy Zjazdu Okręgu wymienieni (By Laws 8A, 12) maja prawo udziału w Zjeździe o
ile wywiązali się z obowiązków organizacyjnych. Przewodnicy, przewodniczki, instruktorki zuchowe w
Organizacji Harcerzy, i instruktorzy zuchowi w Organizacji Harcerek głosują w wyborach na Zjeździe
Okręgu, a po ukończeniu lat 21 mogą również być wybrani do władz Okręgu.
Konferencja sprawozdawczo-wyborcza jest jest planowane na 19 października b.r. w Seattle, Washington.


Głosowanie i Obecność

Na podstawie “INSTRUKCJA OBOWIĄZUJĄCA 01 Zatwierdzona Rozkazem Naczelnika L7/15 z dnia 11.11.2015 r.”

i. W konferencji instruktorskiej biorą udział czynni, zgodnie z Regulaminem Starszyzny:
a. Harcmistrze, podharcmistrze, przewodnicy, działacze harcerscy w Organizacji Harcerzy oraz instruktorki zuchowe.
b. P.o. hufcowi, nawet jeżeli nie należą do żadnej z powyższych grup.

ii. Udział w konferencji instruktorskiej jest obowiązkowy. W wypadku niemożliwości wzięcia udziału obowiązuje przysłanie usprawiedliwienia na piśmie, które powinno dotrzeć do Komendanta Chorągwi przed rozpoczęciem konferencji. Komendant Chorągwi może zezwolić na udział w konferencji instruktorskiej za pomocą technologii telekonferencyjnej.

iii. Konferencja instruktorska odbywa się bez względu na ilość obecnych.
14.Prawo głosowania oraz udział w wyborach kandydatów na Komendanta
    Chorągwi mają wszyscy uczestnicy konferencji, którzy posiadają czynne prawo 
    wyborcze, zgodnie z Regulaminem Starszyzny Organizacji Harcerzy.

15.Instruktor mieszkający daleko od miejsca konferencji posiadający czynne
                        prawo wyborcze ma prawo przekazania swego głosu instruktorowi jego wyboru
                        obecnemu na konferencji, który ma czynne prawo wyborcze informując o tym
                        Komendanta Chorągwi. Instruktor otrzymujący głos może mieć przekazane
                        maksimum dwa głosy.

28.W konferencji biorą udział tylko czynni instruktorzy. W praktyce to znaczy
                        instruktorzy, którzy dokonali rejestracji za ubiegły rok, opłacili składki
                        organizacyjne i mają służbę za ubiegły rok zaliczoną rozkazem Naczelnika.
                        Przewodnicy i podharcmistrze mianowani w roku, w którym konferencja się
                        odbywa także mają prawo do udziału.


Program konferencji:
1. Zagajenie
2. Wybór przewodniczącego konferencji
3. Przedstawienie programu konferencji
4. Odczytanie i przyjęcie protokółu z poprzedniej konferencji
5. Sprawozdanie Komendanta Chorągwi
6. Dyskusja nad sprawozdaniem
7. Wybór komisji skrutacyjnej
8. Wybory kandydatów na Komendanta Chorągwi
9. Inne wybory do Okręgu
10. Zamknięcie konferencji.


Czuwaj,

Sekretariat
Chorągiew Harcerzy w Stanach Zjednoczonych
Z.H.P.
Comments