ProfessionelenDoelgroep

De Zandberg vzw is een centrum voor Onthaal- Orientatie- en Observatie (OOOC) binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Wij zijn erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Jongerenwelzijn.

De jongeren die bij ons terecht komen bevinden zich in een problematische leefsituatie (kluwen van factoren en relaties bv. spijbelproblematiek, vechtscheiding, KOPP-problematiek, duidelijk aanwezige emotionele problematiek bij de jongere, vermoeden ontwikkelingsstoornis of psychische problematiek, gedragsproblematiek   enz...). Er is sprake van een complexe problematiek bij zowel het kind/jongere als zijn context (thuis, school, vrije tijd,…). Dit overstijgt dus een louter individuele problematiek bij de jongere (bv. drugsproblematiek, duidelijke psychiatrische problematiek,…), waarvoor een gespecialiseerde behandelende setting geïndiceerd is.

 

Onze werking is opgedeeld in twee leefgroepen:

 • Leefgroep 1: meisjes en jongens 3-12 jaar,  capaciteit 9

  • 8 minderjarigen in module diagnostiek waarvan 5 met verblijfsmogelijkheid en 1 plaats die ingezet kan worden voor crisisbegeleiding

 • Leefgroep 2: meisjes 12- 18 jaar , capaciteit 10

  • 9 minderjarigen in module diagnostiek waarvan 6 met verblijfsmogelijkheid en 1 plaats die ingezet kan worden voor crisisbegeleiding

    

Aanmelding

Gezinnen kunnen op drie verschillende manieren in ons Centrum worden aangemeld, dit steeds via de Centrale toegangspoort Integrale Jeugdhulp. Om een gezin aan te melden bij De Zandberg dient steeds een A-document opgesteld te worden:

 • Via brede instroom (CLB, revalidatiecentrum, CGGZ,…)

 • Ondersteuningscentrum Jeugdhulp (OCJ)

 • Sociale dienst van de Jeugdrechtbank

Hulpverleningsaanbod en visie

Een OOOC is een begeleidend en onderzoekend centrum eerder dan een behandelend therapeutisch centrum. Het doel van een diagnostisch onderzoek binnen een OOOC  is om de situatie in al zijn aspecten proberen in kaart te brengen (welke factoren spelen mee) en aanknopingspunten tot verdere hulpverlening te formuleren. We werken vanuit handelingsgerichte diagnostiek. De vraag wat er kan gedaan worden om in de situatie te evolueren staat centraal maar vertrekt vanuit het begrijpen van wat er aan de hand is en waarom dit aan de hand is. Er wordt beoogd om die vragen te beantwoorden vanuit een systematisch en gefaseerd besluitvormingsproces dat ook vastgelegd wordt in een wetenschappelijk onderbouwd protocol. Het handelingsgericht diagnostisch onderzoek gebeurt multidisciplinair (minstens sociale, pedagogische en psychologische discipline betrokken). Binnen een OOOC kan, waar dit vanuit het handelingsgericht proces nodig is, ook de expertise van externe disciplines worden ingeroepen (bv. samenwerking kinderpsychiater, andere medische disciplines, drughulpverlening, ...).

Ons Centrum kent verschillende werkvormen waarbij een flexibele overgang tussen alle vormen mogelijk is indien aangewezen. Kinderen kunnen tijdelijk in de leefgroep verblijven (residentieel = typemodule verblijf + diagnostiek en typemodule diagnostiek), ze kunnen ook in de context blijven (ambulant = typemodule diagnostiek) of tussenvormen zijn mogelijk.

 

De begeleidingsperiode wordt individueel vastgelegd. Algemeen wordt gestart met een periode van twee maanden die verlengd kan worden tot vier maanden naargelang de doelstellingen. Dit gebeurt steeds in overleg met de cliënt,  aanmelder en andere betrokkenen.

 

Financiële implicaties

Ambulante diagnostiek is kosteloos voor de betrokkenen.
Verblijf wordt bekostigd via de Vlaamse Gemeenschap en aan de ouders vraagt de overheid in deze situatie een bijdrage via een gedeelte van de kinderbijslag.

Contra-indicaties voor opname in een OOOC
 • Een duidelijk uitgesproken verslavingsproblematiek.

 • Een duidelijke psychiatrische problematiek waarbij een opname in de kinder- en jeugdpsychiatrie is aangewezen.

 • Ernstige mentale, motorische of zintuiglijke handicaps waardoor de veiligheid van medebewoners en begeleiders in het OOOC in het gedrang komt en waarbij een duidelijke begrenzende aanpak nodig is die meer structurerend is dan wat een OOOC kan bieden.


Klik hier voor de folder voor professionelen.
Klik hier voor de folder voor het nieuwe aanbod: rechtstreeks toegankelijke diagnostiek. 
Rechtstreeks toegankelijke diagnostiek in De Zandberg en 't Laar