Welkom‎ > ‎

Privacy Disclaimer

Versie 1: 13/04/2018

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij willen transparant zijn omtrent de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat er met deze gegevens gebeurt. Lees deze Privacy disclaimer aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over Uw rechten als betrokkene en over de manier waarop Uw persoonsgegevens worden verwerkt.

De Zandberg wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.


Artikel 1 – Definities
 • “Wij”, “Onze”, “Ons” heeft betrekking op OOOC DE ZANDBERG vzw, Zeeweg 36 - 8490 Varsenare.
 • “U”, “Uw” heeft betrekking op een bezoeker van de website.
 • “Persoonsgegevens” heeft betrekking op alle informatie die U als persoon kunnen identificeren (direct of indirect).
 • “Website” heeft betrekking op www.zandberg.be alsook alle webpagina’s, platformen, interactieve functies, applicaties, widgets, blogs, sociale netwerken of andere documenten die een link posten naar deze website, zijn onderworpen aan deze Privacy disclaimer.
 • “Verwerkingsverantwoordelijke” betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het agentschap of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doelstellingen en middelen bepaalt voor de verwerking van Persoonsgegevens die onder zijn gezag zijn verricht.
 • “Verwerker” betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die bevoegd is om Persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke te verwerken.

 Artikel 2 – Welke informatie (inclusief Persoonsgegevens) verzamelen wij over u?

 • Informatie die U aan Ons geeft: wij verzamelen, bewaren en verwerken alle informatie die U invult of op een andere manier aan Ons verstrekt.
 • Automatische informatie: wanneer U Onze website bezoekt of een nieuwsbrief van Ons ontvangt, verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij U door naar Onze cookie policy. (Cookie Policy)

Artikel 3 – Doel van de verwerking

Als U Ons Uw persoonsgegevens meedeelt, worden deze opgenomen in Onze databank met als doel:

 • De kwaliteit van Onze diensten en informatie verbeteren;
 • U te informeren in verband met de diensten die wij aanbieden;
 • Statistische (en rapporterings) doeleinden  

Artikel 4 – Hoe lang bewaren wij Uw persoonsgegevens?             

Wij bewaren Uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor het is verzameld of zolang als vereist krachtens een contract of toepasselijke wetgeving.

Artikel 5 –  Rechten van betrokkenen met betrekking tot persoonsgegevens.

Indien u ons uw gegevens hebt verstrekt, zowel actief als automatisch, heeft u de volgende rechten:

Recht op informatie en toegang;

Betrokkenen hebben het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van diens persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van diens persoonsgegevens maken.

Verzoek om rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking van Uw persoonsgegevens;

Betrokkenen hebben steeds het recht om verbetering, aanvulling of het verwijderen van diens persoonsgegevens te verzoeken. Wanneer betrokkenen zich beroepen op dit recht kan dit als gevolg hebben dat het niet langer mogelijk zal zijn om van bepaalde diensten gebruik te maken, waarvoor de verwerking noodzakelijk is.

Recht van bezwaar tegen de verwerking;

Betrokkenen beschikken eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Zij kunnen zich echter niet verzetten tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. Daarnaast hebben gebruikers steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Betrokkenen kunnen hun rechten uitoefenen door  de Verwerkingsverantwoordelijke te contacteren, hetzij per e-mail naar info@zandberg.be of per post naar OOOC DE ZANDBERG vzw, Zeeweg 36 - 8490 Varsenare. Bovendien kunnen betrokkenen een klacht neerleggen bij de toezichthoudende autoriteit.

Artikel 6 – Welke informatie deelt de organisatie?

Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan verwerkers en sub-verwerkers van De Zandberg die essentieel zijn voor de dienstverlening. De Zandberg ziet erop toe dat er strikte regels worden gevolgd en dat alleen persoonsgegevens worden gedeeld die strikt noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. De Zandberg legt zijn verwerkers op om persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken.

Artikel 7 – Toegang door derden

Ten einde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan Onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy disclaimer.

Artikel 8 - Beveiligingsmaatregelen

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Uw persoonsgegevens te beschermen. De Zandberg voorziet passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingsactiviteit voldoet aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en de bescherming van Uw rechten wordt gegarandeerd. Voor accounts is een gebruikersnaam en wachtwoord vereist om in te loggen. U moet Uw gebruikersnaam en wachtwoord beveiligd bewaren en deze nooit bekendmaken aan derden.

Neem contact met Ons op indien U vragen heeft over hoe wij omgaan met Uw persoonlijke gegevens of deze beschermen.

Artikel 9 – Grensoverschrijdend verwerken van persoonsgegevens

De Zandberg garandeert dat er geen overdracht van persoonsgegevens zal plaats vinden buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER).

Artikel 10 – Wijzigingen aan de Privacy disclaimer

De Zandberg behoudt zich het recht om op elk gewenst moment de Privacy disclaimer  aan te passen en up te daten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website.

Artikel 11 – Contactgegevens

Indien U vragen heeft omtrent de Privacy disclaimer, gelieve De Zandberg te contacteren:

 • Via e-mail: info@zandberg.be
 • Via Post: OOOC DE ZANDBERG vzw, Zeeweg 36 - 8490 Varsenare.
 • Via Telefoon: 050/40.66.80