Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Přihlášky

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2017.

Postup pro podávání přihlášek

Uchazeči mohou v prvním kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky, mohou zvolit dvě různé střední školy nebo dva různé obory na jedné střední škole.  Doporučuje se vyplnit na 1. místo střední školu, kterou uchazeč upřednostňuje.

Po pololetním vysvědčení žáci oznámí výchovné poradkyni, na jaké střední školy (obory) se chtějí hlásit. Výchovná poradkyně vytiskne žákům přihlášky, zákonní zástupci doplní svůj podpis a zajistí doplnění lékařského potvrzení (razítko lékaře), pokud ho příslušná střední škola vyžaduje.

Poté žáci nechají přihlášku potvrdit ředitelem základní školy. Doporučuje se doručit přihlášku na střední školu osobně nebo poslat doporučeným dopisem (podací lístek slouží jako doklad o včasném odeslání přihlášky).

Přijímací zkoušky

Povinná jednotná přijímací zkouška formou písemného testu z českého jazyka a literatury a matematiky se koná na všechny obory vzdělání s maturitní zkouškou. V rámci přijímacího řízení může také ředitel střední školy stanovit konání školní přijímací zkoušky. Informace o kritériích přijímacího řízení je možno najít na webových stránkách středních škol. Před výběrem konkrétní školy je vhodné prohlédnout si webové stránky příslušné střední školy.

Termíny přijímacích testů

Uchazeči mají možnost účastnit se přijímacích testů ve dvou termínech, a to  12. dubna 2017 a 19. dubna 2017. Pokud se uchazeč nemůže k jednotné přijímací zkoušce v uvedených termínech dostavit ze závažných důvodů (nemoc – potvrzena lékařem), může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradních termínech 11. května 2017 a 12. května 2017.   

Temíny pro osmileté studium jsou: 18. dubna 2017 a 20. dubna 2017.

 

Zápisový lístek

Zápisový lístek obdrží žáci oproti podpisu u výchovné poradkyně na základní škole. Každý uchazeč dostane pouze jeden zápisový lístek, který odevzdá na střední škole, do níž byl přijat. Zápisový lístek smí uchazeč uplatnit pouze jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Po vyhodnocení testů vyvěsí střední školy na svých webových stránkách nebo v prostorách školy seznam přijatých uchazečů. Pokud je uchazeč přijat na střední školu, potvrdí svůj úmysl stát se žákem příslušné střední školy odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů).

Odvolání

V případě nepřijetí ke studiu je tato skutečnost oznámena zákonnému zástupci uchazeče písemně (dopisem). Proti nepřijetí ke studiu může podat zákonný zástupce uchazeče odvolání, které je nutno zaslat řediteli příslušné střední školy do 3 pracovních dnů od doručení o nepřijetí.

 

Další informace

Podrobnější informace o přijímacím řízení je možno získat na internetových stránkách:

http://www.msk.cz/cz/skolstvi/prijimaci-rizeni-40530/

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

webové stránky středních škol

Atlas školství – obdržel každý žák v rámci předmětu Volba povolání

 

 

Kontakt na výchovnou poradkyni

V případě nejasností a dotazů mě neváhejte kontaktovat na adrese:

simona.solowska@zsnavsi.cz

Je možno také domluvit osobní konzultaci v konzultačních hodinách:

Po       14:00 – 15:00

St        11:00 – 12:00

nebo kdykoliv jindy po předchozí telefonické domluvě

telefon:         558 357 936

724 438 387

Comments