กฎระเบียบชั้นเรียน
1.ข้อห้ามทั่วไปเช่น การทานขนม แต่งหน้า ส่งเสียงดัง ฯลฯ
2.การเข้าชั้นเรียน
-เข้าชั้นเรียนไม่ช้ากว่า 5 นาทีหลังจากที่เริ่มเวลาเรียนในคาบนั้น
-มีเวลาในการเรียนอย่างน้อย 80% หากเวลาเรียนไม่ครบถือว่าหมดสิทธิ์สอบ
-หากขาดเรียนติดต่อกัน 2 ครั้ง แจ้งครูที่ปรึกษาและส่งต่อสปย.
-หากมีความจำเป็นในการขาดเรียน ต้องมี ใบลาทุกครั้ง

3. นักเรียนทุกคนต้องมีสมุดปกอ่อนคนละ 1 เล่ม เพื่อทำกิจกรรมในชั้นเรียน

4. การส่งงานควรส่งตรงเวลาที่ครูกำหนด

5. ห้ามนักเรียนใช้ โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

    ในห้องเรียน ให้ตั้งเสียงเป็นระบบสั่น หรือไม่มีเสียงเท่านั้น 


**กรณีมีเหตุจำเป็นอื่น ต้องได้รับการอนุญาตจากครูผู้สอนเท่านั้น**แบบทดสอบปลายภาคเรียน ที่ 1 ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2560