แผนผังระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เลือกอาคารที่ต้องการดูการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ต้องการ
(เฉพาะบุคลากรของ มรย. เท่านั้น และต้องมีบัญชีผู้ใช้ของ Google Apps @YRU)

แผนผังระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

Zone 1
  • อาคาร 38 สำนักวิทยบริการฯ (อาคารเชื่อมต่อหลัก) (รวมจุดติดตั้ง AP)
  • อาคาร 03 เรียนรวม (คณะวิทยาการจัดการ)  (รวมจุดติดตั้ง AP)
    • อาคาร 01 เรียนรวม  (รวมจุดติดตั้ง AP)
      • อาคาร 08 ยะลาพาเลช (รวมจุดติดตั้ง AP)
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Zone 6
  • อาคาร 06 ชั้น 2 ห้อง Data Center
Zone 7
  • อาคาร 17 วจก (ใหม่) เรียนรวม (รวมจุดติดตั้ง AP)
Zone 8
  • อาคาร 02 อาคารสังคมศาสตร์ฯ (รวมจุดติดตั้ง AP)
Comments