พื้นที่ให้บริการ YRU-WiFi

          แสดงพื้นที่ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัย


แสดง 16 รายการ
ชื่ออาคารจำนวน AP ให้บริการรายละเอียดUrl
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ชื่ออาคารจำนวน AP ให้บริการรายละเอียดUrl
อาคาร สวท. 10 ตัว   
อาคาร 09 4 ตัว   
อาคาร กิจการนักศึกษา 7 ตัว   
อาคาร 10A 2 ตัว   
อาคาร 10B 1 ตัว   
อาคารเรียนรวม 03 2 ตัว   
อาคารเรียนรวม 06 2 ตัว   
อาคาร ยะลาพาเลช 2 ตัว   
อาคารเรียนรวม 01 1 ตัว   
อาคารเรียนรวม 05 7 ตัว   
อาคารเรียนรวม 04 3 ตัว   
อาคาร ศูนย์วัฒนธรรม 1 ตัว   
อาคาร ป้อมยาม 1 ตัว   
อาคาร พัสดุและอาคารสถานที 2 ตัว   
หอประชุม 1 3 ตัว   
หอประชุม 2 2 ตัว   
แสดง 16 รายการ
Comments