เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย

การให้บริการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) 
ภายในมหาวิทยาลัย

          ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้เริ่มติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายและให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่...............

ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
- จัดหาอุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ
- จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายประสิทธิภาพสูง จำนวน 100 ชุด

งบประมาณในการพัฒนา/จัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย

ปีรายการจำนวนมูลค่าเพิ่มเติม
2556 จัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์ไร้สาย (Wireless LAN Controller) พร้อมลิขสิทธิ์ 1 ระบบ  1,070,000.00  
2556 จัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายไร้สายประสิทธิภาพสูง 100 3,343,750.00  
แสดง 2 รายการจากหน้า งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย จัดเรียงตาม เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »

จำนวนอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย

รายการจำนวนติดตั้งชำรุด/จำหน่ายเพิ่มเติม
Cisco AP1131  
Linksys WAP54     
Cisco AP3502i     
Linksys WRT54G     
Linksys WRT54GL     
แสดง 5 รายการจากหน้า Access Point จัดเรียงตาม ปี ดูเพิ่มเติม »