ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ

แสดง 15 รายการ
รายการผู้ควบคุมงานผู้ช่วยควบคุมงานสถานะการดำเนินงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
รายการผู้ควบคุมงานผู้ช่วยควบคุมงานสถานะการดำเนินงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(21/57) รอปีมิง แมะเราะ เลือกผู้ควบคุมงาน ดำเนินงานแล้ว แสดงเอกสาร 
โต๊ะคอมฯแบบ1ที่นั่ง(29/57) อนาฟี อับดุลกาเดร์ เลือกผู้ควบคุมงาน ดำเนินงานแล้ว แสดงเอกสาร 
จ้างติดตั้งระบบภาพและเสียง(31/57) วินัย แคสนั่น เลือกผู้ควบคุมงาน ดำเนินงานแล้ว แสดงเอกสาร 
วัสดุ-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(ไมโครโฟน+ลำโพง) เลือกผู้ควบคุมงาน เลือกผู้ควบคุมงาน ดำเนินงานแล้ว  
ตัวชี้วัดผลผลิต:: ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เลือกผู้ควบคุมงาน เลือกผู้ควบคุมงาน ยังไม่ได้ดำเนินงาน  
ตัวชี้วัดผลลัพธ์:: ความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวมของศูนย์คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เลือกผู้ควบคุมงาน เลือกผู้ควบคุมงาน ยังไม่ได้ดำเนินงาน  
ตัวชี้วัดผลลัพธ์:: ผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 80 เลือกผู้ควบคุมงาน เลือกผู้ควบคุมงาน ยังไม่ได้ดำเนินงาน  
โต๊ะคอมฯแบบ2และ3ที่นั่ง(23/57) อนาฟี อับดุลกาเดร์ เลือกผู้ควบคุมงาน ดำเนินงานแล้ว แสดงเอกสาร 
เครื่อง GenaratorและUPS(16/57) วินัย แคสนั่น เลือกผู้ควบคุมงาน ดำเนินงานแล้ว แสดงเอกสาร 
อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง(Router)(22/57) ซุลกิฟลี นาแว เลือกผู้ควบคุมงาน ดำเนินงานแล้ว แสดงเอกสาร 
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับAir(26/57) มูฮามะ มะสง เลือกผู้ควบคุมงาน ดำเนินงานแล้ว แสดงเอกสาร 
เครื่องคอมพิวเตอร์PC+Notebook(18/57) อนาฟี อับดุลกาเดร์ เลือกผู้ควบคุมงาน ดำเนินงานแล้ว แสดงเอกสาร 
ครุภัณฑ์-Server+Storage(17/57) ซุลกิฟลี นาแว เลือกผู้ควบคุมงาน ดำเนินงานแล้ว แสดงเอกสาร 
เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการฯ(13/57) มูฮามะ มะสง เลือกผู้ควบคุมงาน ดำเนินงานแล้ว แสดงเอกสาร 
เครื่องฉายภาพพร้อมจอภาพและเครื่องเสียง(15/57) วินัย แคสนั่น เลือกผู้ควบคุมงาน ดำเนินงานแล้ว แสดงเอกสาร 
แสดง 15 รายการ