โครงการ พัฒนาฯด้าน ICT ปี 57

การดำเนินงาน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 
ปีงบประมาณ 2557 งบประมาณทั้งสิ้น 18,298,200 บาท

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ ICT ปี 2557