ติดต่อกับเรา

ที่ตั้งสำนักงาน งานระบบเครือข่าย
ชั้น 3 อาคาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อีเมล :: noc-support@yru.ac.th โทรศัพท์(ภายใน) 22400

งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ