บุคลากร

งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น 6 คน ดังนี้

1.นาย มูฮามะ มะสง 
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Tel :: 22400, 22401
Mail :: muhama.m@yru.ac.th
Blogger ::
Site ::

2. นาย วินัย แคสนั่น
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Tel :: 22400, 22405
Mail :: winai.c@yru.ac.th
Blogger ::
Site ::

3. นาย วรภัทร สุทธิศรี
ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
Tel :: 22400, 22404
Mail :: warapat.s@yru.ac.th
Blogger ::
Site ::

4. นาย ธรรมนาท คงมณี
ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
Tel :: 22400, 22402
Mail :: thummanat.k@yru.ac.th
Blogger ::
Site ::


5. นาย ซุลกิฟลี นาแว
ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
Tel :: 22400, 22403
Mail :: sulkiflee.n@yru.ac.th
Blogger ::
Site ::

6. นาย อนาฟี อับดุลกาเดร์
ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
Tel :: 22400, 22406
Mail :: anafee.a@yru.ac.th
Blogger ::
Site ::
Comments