1.งานวิชาการ

 
                                           

                        งานวิชาการ  หมายถึง  งานกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา           
                     หรือโรงเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้
                    ผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาทุกแห่ง  
                                คือ การให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ผู้เรียน